Uso de Cookies

En las webs de SELAE utilizamos cookies tanto propias como de terceros para mejorar tu experiencia de usuario, realizar análisis estadísticos y ofrecerte información de interés. Si continúas navegando, entenderemos que aceptas su uso. Si necesitas más información o quieres saber cómo rechazarlas o eliminarlas, haz clic aquí.

Protecció de dades de caràcter personal

política de protecció de dades i protecció de dades personals 

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i el Reial decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD), la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (d'ara endavant SELAE) amb domicili social al carrer Capitán Haya 53, 28020 Madrid, vol comunicar a l'usuari del lloc web www.loteriasyapuestas.es la seva política de respecte al tractament i protecció de les dades personals de les persones que voluntàriament es comuniquen amb SELAE mitjançant els canals indicats en el lloc web citat, com ara els formularis de recollida de dades o qualsevol altre servei present en el lloc web que implica la comunicació de les seves dades personals SELAE, amb caràcter no limitador s'inclou la inscripció a la web i la participació de l'usuari registrat en els jocs SELAE.

 

SELAE es compromet a mantenir la privacitat de dades personals dels usuaris dels serveis de joc disponibles en aquest lloc web, del pagament de premis i de les transaccions econòmiques es realitzen conforme a les disposicions de la Llei de protecció de dades, a les regles del joc i a qualsevol altra normativa que complementi i desenvolupi ambdues.

 

SELAE informa a l'usuari del lloc web, que en aquesta política de protecció de dades, es troben tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que SELAE realitza com a responsable del lloc web. Si l'usuari, després de la lectura d'aquest document,  continua la seva navegació i ús dels serveis web, demostrarà l'acceptació expressa d'aquesta política de protecció de dades i tractament de dades personals. En cas contrari l'usuari ha de deixar el lloc web. També, s'informa a l'usuari que aquestes condicions seran d'aplicació subsidiària d'aquelles altres condicions que sobre el mateix tema es puguin establir amb caràcter especial i es comuniquen  així a l'usuari sense caràcter limitador mitjançant els formularis d'inscripció o contracte de joc. Aquestes polítiques presents es deixen com a complementàries de les anteriors en allò que no es contradiuen.

 

S'informa a l'usuari de que qualsevol tractament de dades personals, serà sota l'àmbit de la legislació vigent a Espanya en l'àmbit de protecció de dades, d'acord amb la LOPD, RDLOPD i les seves normes complementàries i desenvolupament, així com per la legislació vigent pel que fa a joc, principalment constituït per la Llei 13/2011, de 27 de maig, de control del joc i la seva normativa de desenvolupament (entre ella, Reial decret 1613 / 2011, de 14 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 13/2011, 27 de maig, de regulació del joc, en relació amb els requeriments tècnics d'activitats de joc; Reial decret 1614 / 2011, de 14 de novembre, que desenvolupa la Llei 13/2011, del 27 de maig, en matèria de regulació del joc pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del joc; Resolució de 16 de novembre de 2011, la Direcció General de gestió del joc, que aprova la disposició per la qual es desenvolupen especificacions tècniques que han de complir els sistemes de joc tècnics subjectes a llicències cedides empara de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc; Resolució de 16 de novembre de 2011, la Direcció General de gestió del joc, per la qual, d'acord amb el que estableix l'article 36 del Reial decret 1614 / 2011, de 14 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 13/2011, del 27 maig, que regula el joc, pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del jocs, i s'estableix el test de joc responsable i prevenció de conductes addictives del joc).

 

Per aquesta finalitat, per dades personals entendrem, sense caràcter limitador, qualsevol informació a persones físiques identificades o identificables. S'inclouen també les dades de correu electrònic o adreça IP en el cas en el que identifiquen sense ambigüitats als interessats. Per l'usuari s'entén qualsevol persona física identificada o identificable que comunica les seves dades personals SELAE mitjançant els canals de comunicació amb SELAE com missatge de text, correu electrònic, telèfon, ompliment de formularis de recollida de dades, inscripció o en qualsevol cas utilització de qualsevol servei present al lloc web que implica la comunicació de les seves dades personals a SELAE o qualsevol altra forma de comunicació d'informació a l'esmentada entitat.

 

 

2. Menor o incapaços

Els llocs web i mòbils de SELAE són adreçats a usuaris majors de 18 anys. Els llocs web i mòbils de SELAE no enregistren ni requereixen cap informació personal de menors de 18 anys. Per tant, queda prohibida la inscripció de menors als llocs web i mòbils de SELAE.

 

3. Identificació de la raó social de la persona responsable del fitxer

 

SELAE informa a l'usuari de que Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE), amb domicili al carrer Capitán Haya 53, 28020 Madrid, és el responsable de l'existència de diferents processaments i fitxers de dades personals,  on es recull i emmagatzema dades personals que l'usuari que es connecta a SELAE mitjançant aquest lloc web i els diversos canals de comunicació referits a la mateixa entitat.

 

4. Finalitats a que es destinen les dades de caràcter personal

 

Pels usuaris que merament accedeixen al lloc web SELAE, no és necessari proporcionar informació personal per a l'ús del lloc, per tant, qualsevol comunicació de dades per a aquestes finalitats es perquè l'usuari ha decidit voluntàriament una navegació o ús personalitzats dels serveis, així com dur a terme qualsevol activitat de joc.

 

No obstant això, si l'usuari té un interès en accedir al serveis subjectes a inscripció prèvia, com participar en els jocs de venda per Internet i/o rebre informació de SELAE, així com contactar SELAE, cal completar els formularis de sol•licitud de dades personals o altres mitjans per acceptar les condicions d'ús dels serveis i contracte de joc que en cada cas ofereix la web. Malgrat allò contemplat en aquestes condicions, en els supòsits anteriors s'aplicaran preferentment les condicions de processament de dades en cada cas establertes i comunicades a l'usuari per SELAE en els formularis d'inscripció o contracte de joc, o si s'escau, les condicions d'altres serveis privats. Per tant, les polítiques ací tractades s'aplicaran de forma subsidiària i complementaria en allò que no es contradiguin.

 

SELAE no demana a l'usuari dades especialment protegides, és a dir, d'acord amb articles 7 i 8 de la LOPD, dades relacionades amb la raça i origen ètnic, creences religioses, antecedents penals, salut física o mental o orientació sexual 

La informació personal de l'usuari només s'utilitzarà per a propòsits limitats. La finalitat de processament de les dades personals serà en tot cas l'assenyalada en aquesta política, així como en les condicions i avisos legals dels serveis i continguts mitjançant els quals es comuniqui la informació a SELAE.

Entre les finalitats del processament de les dades, SELAE informa de les següents:

Quan l'usuari no mantingui cap relació jurídica amb SELAE, aquell ha de tenir en compte i és informat que qualsevol comunicació personalitzada que l'usuari enviï a SELAE mitjançant qualsevol mitjà, comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al processament de les seves dades personals per banda de SELAE, amb la finalitat d'atendre la dita comunicació, així com enviar-li la informació que hagi sol·licitat a SELAE. 

En aquells casos en els quals l'usuari sol·liciti o utilitzi qualsevol dels serveis web i mòbils específics a l'efecte, les dades >subministrades en cada cas, es >processaran en funció del servei sol·licitat o utilitzat, i per tal de gestionar les esmentades activitats. Tanmateix, quan l'usuari hagi sol·licitat i/o accedit a l'enviament de informació comercial i/o publicitària per banda de SELAE, les seves dades es processaran amb aquesta finalitat.

Concretament i amb caràcter general, el processament de dades dels usuaris es podrà dur a terme, sense caràcter limitador i a títol de exemple, amb les següents finalitats:            

      - Si l’usuari contacta amb SELAE per a realitzar consultes o sol·licitar informació, l’esmentat processament de dades es farà amb la finalitat d’atendre i respondre les comunicacions rebudes, així com per a enviar a l’usuari la informació prèviament sol·licitada a SELAE, inclosa la informació comercial i/o publicitària.                                                                               

    - Si les dades es subministren per a la subscripció d’un servei de recepció de notícies, les dades es processaran per tal de gestionar la subscripció a l’esmentat servei, així com per a la tramesa de notícies o butlletins de SELAE.

   - Quan l’usuari accepti expressament que desitja rebre comunicacions comercials relatives a productes i/o serveis de SELAE, les seves dades es processaran per tal de gestionar les dites comunicacions, així com per a la possible revocació del consentiment de l’usuari, oposició al processament o baixa del servei.    

D’acord amb allò anterior, si l’usuari no és conforme amb el processament de les seves dades per banda de SELAE, haurà de abstenir-se d’enviar o comunicar les seves dades personals a SELAE mitjançant qualsevol mitjà com ara, sense caràcter limitador, correu electrònic, missatges en format de text, enregistrament i alta en el seu cas als serveis oferts mitjançant els llocs web i mòbils o emplenament de formularis, i en comptes d’això, haurà d’efectuar una navegació anònima pels llocs web i mòbils.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dins el marc de la prestació dels serveis i continguts oferts als llocs web i mòbils, SELAE pot demanar dades personal a l’usuari en qualsevol moment, mitjançant formularis o altres mitjans. En aquests casos, SELAE haurà d’incloure una comunicació informativa al formulari de recollida de dades, la qual indicarà totes les condicions per al processament de dades de caràcter personal d’acord amb l’article 5 de la LOPD, como ara el caràcter obligatori o facultatiu de resposta  a les preguntes que els siguin plantejades, les conseqüències de l’obtenció de les dades o del refús a subministrar-les, les finalitats de recollida, les possibles cessions que es puguin dur a terme i, en el seu cas, demanarà el consentiment per als processaments de dades que caràcter personal que es realitzin.

La informació personal de l'usuari només s'utilitzarà per a propòsits limitats. La finalitat de processament de les dades personals serà en tot cas l'assenyalada en aquesta política, així como en les condicions i avisos legals dels serveis i continguts mitjançant els quals es comuniqui la informació a SELAE.

Quan l'usuari no mantingui cap relació jurídica amb SELAE, aquell ha de tenir en compte i és informat que qualsevol comunicació personalitzada que l'usuari enviï a SELAE mitjançant qualsevol mitjà, comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al processament de les seves dades personals per banda de SELAE, amb la finalitat d'atendre la dita comunicació, així com enviar-li la informació que hagi sol·licitat a SELAE. 

En aquells casos en els quals l'usuari sol·liciti o utilitzi qualsevol dels serveis web i mòbils específics a l'efecte, les dades >subministrades en cada cas, es processaran en funció del servei sol·licitat o utilitzat, i per tal de gestionar les esmentades activitats. Tanmateix, quan l'usuari hagi sol·licitat i/o accedit a l'enviament de informació comercial i/o publicitària per banda de SELAE, les seves dades es processaran amb aquesta finalitat.

.

.

 

 

 

 

5. Informació i consentiment

 

Si l'usuari no té cap relació jurídica amb SELAE, ha de tenir en compte i així se informa que qualsevol comunicació personalitzada que l'usuari enviï a SELAE per qualsevol mitjà, significa o implica la prestació del consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés pel processament de les seves dades personals per SELAE per tal de respondre la dita comunicació, així com, si es el cas, per enviar a SELAE la  informació demanada.

 

Si l'usuari demana o utilitza qualsevol dels serveis dels llocs web específics i/o participar en els seus jocs, les dades que poden proporcionar en cada cas es faran servir, d’acord amb el servei sol•licitat i/o utilitzat i/o la activitat de joc realitzada, per tal de gestionar aquestes activitats i permetre la gestió operativa i/o comercial dels jocs d'acord amb les normes i bases de cadascun d'ells. Així mateix, quan l'usuari ha sol•licitat o consentit l’enviament d'informació comercial o publicitària per part de SELAE, les seves dades es processaran amb aquestes finalitats.

 

Sense perjudici que s'indiquen altres finalitats en lloc de recollida de dades (i, si escau, en les condicions dels serveis oferts) , la participació de l'usuari en els jocs oferts en aquest lloc web haurà d'incloure, sense limitació i per a la gestió operativa del joc, el tractament de les seves dades personals amb les finalitats següents: registre d'usuari, que cal per permetre als participants l'accés a les activitats de jocs del lloc web; identificació del/la participant per comprovar i verificar que no és en cap de les subjectives prohibicions establertes en la legislació sobre joc; gestió del compte joc obert del participant i vinculat al seu registre d'usuari, on es carreguen les quantitats econòmiques destinades per l'usuari al pagament de la seva participació en el joc, i també se'ls paga els imports de la participació; gestió i control l de l'ús de l'usuari dels serveis oferts; gestió i tramitació del contracte de joc que l'usuari ha de complir per a participar en les activitats del lloc web; gestió de la relació amb l'usuari, que inclou l'enviament per mitjans electrònics de la comunicació del servei, i que es requereix en relació amb la seva participació en els jocs oferts en el web; control i supervisió del compliment de les condicions de privacitat i ús del lloc web per part de l'usuari, així com del compliment de contractes específics i la normativa particular del joc, l'aposta o concurs en el qual participa l'usuari registrat; garantir el compliment de les seves obligacions legals per part del responsable del fitxer , en particular, de les seves obligacions en matèria de joc; la prevenció de blanqueig de diners i control del frau; i la verificació del compliment de la legislació vigent en matèria de joc: s'inclou, si escau, la realització de tests de joc responsable i la prevenció addictives al joc . 

 

En qualsevol cas, se informa als usuaris que participen en els jocs d'aquest lloc web dels següents punts:

 1.          Les dades que l'usuari subministra han de ser verídiques, exactes i actuals, de les que l'usuari respon i es compromet a mantenir actualitzades correctament. Aquestes dades personals han de correspondre a la identitat de qui les comunica.
 2.              Les dades comunicades a efectes de la gestió del joc, s'integraran en un fitxer de dades personals que és responsabilitat de SELAE amb la finalitat de la gestió operativa del joc, inclòs l'enviament de comunicacions de servei i les finalitats restants previstes en aquesta clàusula i aquelles altres clàusules de les que se informi a l'usuari correctament. En aquest arxiu s'emmagatzemaran les dades relatives a les operacions sobre els registres d'usuari i el joc, incloses les obertures de compte i les dades facilitades pel participant, l'acceptació dels termes i condicions, la modificació dels paràmetres dels comptes, moviments econòmics (ingressos i pagaments) del compte de joc i el tancament dels comptes.
 3.          La comunicació de les dades requerides durant el procés de registre i adhesió al contracte de joc són obligatoris per a participar en els jocs de SELAE.
 4.          La comunicació d'informació per rebre informació d'altres serveis o comercials o altres és voluntària. En aquest cas, si l'usuari no desitja facilitar dades personals pel processament per SELAE amb aquesta finalitat, l'usuari ha d'abstenir-se d'emplenar els formularis a la web per a aquest propòsit. En aquest cas, les dades s'integraran en un fitxer de dades personals responsabilitat de SELAE amb la finalitat de proporcionar els serveis i la informació sol·licitades per l'usuari.
 5.          En conseqüència, si l'usuari no està d'acord amb el processament de les seues dades per SELAE, cal no comunicar-les o enviar-les a SELAE per qualsevol mitjà: correu electrònic, registre i inscripció en línia, adhesió al contracte de joc o emplenament de formularis. En comptes d'això, pot fer una navegació anònima. També cal abstenir-se de jugar en aquest lloc web.
 6.          Les dades personals s'utilitzaran només per a propòsits limitats, com els descrits anteriorment o sense limitació, aquells propòsits dels que els interessats siguin informats de forma inequívoca abans de la recollida i processament de les seves dades. En el marc de la prestació dels serveis i continguts oferts a través del lloc web, en algun moment SELAE pot sol•licitar les dades personals a l'usuari del lloc web mitjançant formularis o altres mitjans. En aquests casos, SELAE inclourà una comunicació informativa en el formulari de recollida de dades, amb el detall de totes les condicions per al processament de les dades personals d'acord amb l'article 5 de la LOPD, com ara el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes plantejades, les conseqüències d'obtenció de dades o de la negativa a subministrar-los, les finalitats de recollida, possibles transferències a realitzar i si s'escau, sol•licitarà el consentiment al processament de les dades personals que es duen a terme.
 7. Finalment i d'acord amb les regles del joc, SELAE informa als usuaris que utilitzen la plataforma de joc en línia en aquest lloc web per al tractament de les seves dades personals amb les finalitats següents:

-        Prevenció de blanqueig de Capital i Control del frau

-        Verificació de la normativa vigent en l'àmbit del joc

-        Test de joc responsable i prevenció de conductes addictives del joc

 

6. Enviament de comunicacions electròniques

SELAE pot enviar a l'usuari dos tipus de comunicació: comunicacions de servei requerides en relació amb la seva participació en els jocs; i aquelles comunicacions comercials sobre els jocs o informació de caràcter comercial sobre productes i serveis que en cada moment  comercialitzi SELAE

necessàriament s'enviarà comunicacions de servei als usuaris que juguen en aquest lloc web i  altres comunicacions , com ara informació comercial, però només s'enviara a aquells participants que expressament així ho sol•licitin en el procés de registre o en un moment posterior a SELAE.

 

L'acceptació d'informació comercial o publicitària és totalment voluntària i no és necessària per a la participació en els jocs.

 

No obstant això, SELAE pot enviar comunicacions publicitàries, comercials o promocionals, per correu electrònic o un altre mitjà equivalent de comunicació electrònica, als usuaris registrats a la plataforma de joc en línia aquest lloc web , així com a altres usuaris que registrats o no a aquest lloc web, qui les havien sol·licitat o expressament autoritzat a SELAE.

 

Les comunicacions de servei per contra són obligatòries. Tot servei de comunicació amb l'usuari en relació amb la seva participació en els jocs serà a través del correu electrònic o missatge en format text pel mòbil, llevat de casos que podria ser a través d'altres canals; en aquests casos, es comprovarà la identitat del receptor del missatge com un primer pas.

 

L'usuari registrat en el lloc web pot donar-se d'alta o baixa en qualsevol moment de forma gratuïta del servei de comunicacions comercials o publicitàries per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent a la següent adreça cau@selae.es  amb el tema "BAIXA comunicacions comercials" .  

 

7. Identificació dels destinataris en relació amb aquella SELAE pretén dur a terme les comunicacions de dades o transferències

 

SELAE ha programat la realització de trasllat o comunicació de dades a causa de l'article 11.2. c de la LOPD, i que és necessària per complir les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així ho exigeixi la legislació en matèria de joc, així com qualsevol altra que sigui aplicable i, si escau, a altres entitats com ara cossos i forces de seguretat de l'estat, jutges, ministeri fiscal, jutjats, Tribunal de comptes o el Síndic de Greuges.

 

A més, l'usuari queda informat que les seves dades personals es comunicaran en la mesura necessària per dur a terme la gestió i desenvolupament de l'activitat dels jocs, que inclou a les institucions bancàries per a la recollida del producte i si escau, el pagament de premis; a més,  es comunicarà a la Agencia Estatal d'Administració Tributària (AEAT) el fet d'obtenir premis per sobre la quantitat que en qualsevol moment determini la legislació fiscal .

La Direcció General d'Ordenació del Joc , (en endavant la  per a l'exercici de les funcions d'auditoria, vigilància, inspecció i control de tots els aspectes i els estàndards administratius, econòmics, processals, tècnics, informàtics, electrònics i de documentació que li corresponen, així com pel que fa a l'exercici de les funcions d'investigació i enjudiciament de jocs il. legals. Concretament i en exercici de les funcions d'inspecció i control que la llei li atribueix, l'òrgan regulador  pot efectuar un control del compte d'usuari del participant en activitats de joc d'aquest lloc web, i pot accedir a informació personal de les dades dels participants que apareixen en aquests comptes en els termes establerts en la legislació vigent en matèria de protecció dades de caràcter personal.

 

A l'efecte de controlar el frau i la verificació del compliment de les normes sobre el joc i freqüència establertes a aquest efecte per l'organisme regulador de, SELAE durà a terme revisions periòdiques de l'ús correcte del compte joc dels participants, i notificarà l reguladors cos   al servei de la Comissió de prevenció del blanqueig de capitals i infraccions monetàries possibles violacions o anomalies detectades en ús en el moment d'esdevenir conscient d'això. També posarà en coneixement del el cos normatiu o l'autoritat pública que, en cada cas, poden ser, les dades d'identificació d'aquells participants que podrien suposar un risc de col•lusió o que han utilitzat les targetes de crèdit en el compte de joc de forma fraudulenta.

 

Finalment, SELAE informa a l'usuari que qualsevol altre transferència de dades a realitzar es posarà  en el seu coneixement  quan així ho estableix la Llei de protecció de dades, informant-lo de manera precisa,  inequívoca i expressa dels destinataris de la informació, la finalitat per la qual s'utilitzen les dades i la naturalesa de les dades transferides o en el seu cas, quan ho estableix la Llei de protecció de dades, prèviament es demanarà el consentiment inequívoc, específic i informat a l'usuari.

 

8. Altres destinataris de la informació 

 

SELAE adverteix l'usuari que aquesta entitat és només responsable i assegura la confidencialitat, seguretat, i processament de dades d'acord amb aquesta política, respecte a les dades  personals recollits de l'usuari mitjançant els llocs web i mòbils dels que és propietària, de manera que no té cap responsabilitat pel que fa als processaments i posteriors usos de les dades personals realitzades per tercers proveïdors de serveis de la societat de la informació, que puguin accedir a aquestes dades pels seus serveis o l'exercici de la seva activitat. Per tercers proveïdors de serveis   de la societat de la informació, s’entenen aquelles persones físiques o jurídiques que presten els següents serveis: (i) transmissió a través d’una xarxa de comunicació de la informació proporcionada pels destinataris del servei. (ii) els serveis d'accés a la xarxa esmentada. (iii) serveis d’emmagatzematge o allotjament de dades. (iv) subministrament de continguts o informació. També, SELAE no és responsable dels processaments de dades que realitzen terceres persones que estableixen enllaços amb SELAE, o dels responsables que mitjançant enllaços, SELAE reenvia als usuaris del seu lloc web. SELAE informa als usuaris que serà responsable de la gestió, operació i evolució d'aquest lloc web en l'exercici de les seves  funcions com a "processador" d'acord amb l'article 12 de la LOPD i la seva normativa de desenvolupament concordant.

 

9. Qualitat de les dades

 

SELAE adverteix l'usuari que, excepte per l'existència d'una representació legalment establerta, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa en tot moment l'usuari ha de tenir en compte que si comunica informació personal a través de qualsevol mitjà a SELAE, només pot incloure les seves dades personals, que han de ser adequades, rellevants, actuals, exactes i certes.

 

Per a aquest propòsit, l'usuari respon exclusivament contra qualsevol dany, directe o indirecte a tercers, o a SELAE per l'ús de dades personals d'una altra persona, o si les seves dades personals són falses, errònies, no actuals, inadequades o no rellevants.

 

Així també l'usuari que informa de les dades personals de tercers, també respondrà d’avant del tercer de l'obligació d'informació que estableix l'article 5.4 de la LOPD: quan les dades de caràcter personal no han estat recollides de la persona interessada, o de les conseqüències de no haver informat.

Per a aquest propòsit, l'usuari podrà adreçar la seva oposició mitjançant un correu electrònic a l'adreça: cau@selae.es, amb assumpte “BAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS”

 

 

10. Exercici dels drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació de les dades

 

SELAE informa l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant petició degudament signada i adreçada a Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE), la adreça de la qual és la següent: Capitán Haya 53, 28020, Madrid, amb la referència "Drets ARCO", amb  la sol•licitud o dret exercits clarament indicats, així com el seu nom, cognoms i adreça, juntament amb una còpia del DNI en vigor que acrediti la seva identitat sense ambigüitats.

L'exercici d'aquest dret és molt personal, per la qual cosa les persones interessades podran exercir aquests drets personalment sempre que acrediten la seva identitat, bé per mitjà d’un representant legal (en aquest cas serà necessari acreditar tal condició); i/o mitjançant un representant voluntari, designat específicament per a l'exercici del dret.

 

En els casos de representació ha de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant provisió de còpia del seu document nacional d'identitat o document equivalent i representació conferida per ell.

 

En qualsevol cas la comunicació enviada a SELAE ha de assenyalar expressament la petició o dret que exerceix.

 

11. Galetes i píxels invisibles                                      

Per a obtenir informació referent als dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades dels usuaris dels llocs web i mòbils de SELAE en equips terminals, l'usuari pot visitar la nostra política de  galetes.

12 .  Galetes 

Per obtenir informació sobre els dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en els equips dels usuaris dels llocs web i mòbils de SELAE, l'usuari pot visitar la nostra política de galetes.

 

13. Actualització de polítiques

Ocasionalment, SELAE actualitzarà aquesta política de privacitat i processament de dades personals dels usuaris dels llocs web i mòbils. Qualsevol modificació d’aquesta política es publicarà de la mateixa manera que aquesta política. No obstant, l’usuari ha de tenir en compte que el processament d’aquelles dades personals que hagi comunicat a SELAE en qualsevol moment, es regirà segons les polítiques i condicions de processament vigents en aquell mateix moment, sense perjuí de l’aplicació preferent dels textos legals específics a l’efecte, com ara textos informatius inserits en formularis de recollida de dades i/o condicions de serveis particulars.   

En qualsevol cas, serà responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a la política de privacitat de SELAE publicada en cada moment, per tal de conèixer l'ultima versió vigent.

 

14. Xarxes socials

Les xarxes socials són serveis prestats per tercers proveïdors que permeten a l’usuari participar en una comunitat virtual amb altres usuaris, mitjançant la qual, l’usuari pot generar el seu propi perfil públic on crear i compartir continguts, informació i dades personals, amb altres usuaris de la xarxa. En una xarxa social, els usuaris poden crear un compte o perfil amb finalitat professional o personal. El funcionament de la xarxa social es regula, en primer lloc, segons el titular i/o proveïdor de la xarxa i, en segon lloc, quan es tracta de comptes o perfils amb finalitat comercial, segons els termes i condicions establertes pel responsable del perfil o compte comercial.

SELAE té perfils a algunes xarxes socials, como ara i sense caràcter limitador, Facebook i Twitter. L’usuari pot seguir-nos i fer-se fan de SELAE a les dites xarxes socials, així como a les diferents xarxes socials que puguem indicar-li mitjançant els llocs web i mòbils de SELAE.      

Els nostres llocs i pàgines oficials a les xarxes socials són adreçats a majors de 18 anys, per la qual cosa, si l’usuari vol formar part dels nostres llocs i pàgines oficials, ha de ser major de 18 anys i així como llegir atentament les condicions i polítiques publicades per SELAE.

SELAE és responsable de l’administració dels llocs i pàgines oficials a les xarxes socials, sempre que siguin els llocs i pàgines oficials originals i, per tant, creats per SELAE.

Si l’usuari es fa seguidor dels llocs i pàgines web oficials de SELAE, l’ús i el processament de les seves dades personals que es faci mitjançant aquests, es regularà d’acord amb les condicions específiques previstes i publicades a cada lloc o pàgina oficial. El fet de fer-se ‘amic’ o ‘seguidor’ dels nostres llocs i pàgines oficials a les xarxes socials, implica que l’usuari consent el processament de les seves dades d’acord amb les polítiques i condicions que en cada cas regulin el seu ús.

SELAE no es fa responsable dels llocs i pàgines no oficials que altres tercers puguin crear a les xarxes socials. Per aquest motiu, es recomana a l’usuari que sempre activi l’opció de ‘seguir a SELAE’ mitjançant els nostres llocs web i mòbils. 

SELAE és responsable del fitxer i del processament que faci mitjançant els seus llocs i pàgines oficials a les xarxes socials. Si l’usuari es fa amic o seguidor dels nostres llocs i pàgines oficials a les xarxes socials, les seves dades personals es processaran amb la finalitat d’administrat correctament el lloc o la pàgina oficial, conèixer les seves opinions i/o comentaris, així com informar-li i fer-li partícip per mitjà d’aquests llocs i pàgines, dels diferents concursos , promocions i/o esdeveniments que es realitzin per SELAE .

 En qualsevol cas, s’informa l’usuari que SELAE podrà eliminar dels llocs i pàgines oficials a les xarxes socials, qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les condicions particulars que regulin els seus llocs i pàgines oficials, les condicions generals d’ús establertes pel proveïdor o titular de la xarxa social, així com en contra d’allò previst en la llei, la moral, l’ordre públic i/o qualsevol política i manual dels llocs web i mòbils de SELAE. Així mateix, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, sia d’ofici o sia per denúncia d’un altre usuari, vagin en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor de cadascuna de les xarxes. 

Per tal de deixar de ser seguidor del lloc o pàgina oficial de SELAE en qualsevol dels llocs o pàgines oficials a les xarxes socials, l’usuari haurà de fer els passos indicats a les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa, sense que SELAE pugui intervenir en l’esmentat procés. Per a realitzar qualsevol consulta pel que fa al processament de dades que es realitza dels seguidors als llocs o pàgines oficials de SELAE a les xarxes socials, l’usuari pot contactar amb SELAE a l’adreça mostrada a continuació: cau@selae.es[ ] . 

 Per a conèixer més sobre la política de privacitat i condicions d’ús dels nostres llocs i pàgines oficials a les xarxes socials, l’usuari podrà visitar els avisos legals que es publiquen en cadascun dels llocs i pàgines oficials a les diferents xarxes socials.

15. Sobre les condicions de privacitat de les aplicacions mòbils de SELAE   

Sobre les condicions de privacitat de les aplicacions mòbils de SELAE

SELAE és titular de diverses aplicacions mòbils que l'usuari pot baixar-se al seu telèfon intel·ligent. 

Malgrat això, en principi les aplicacions mòbils no recullen dades personals dels usuaris ni processen aquest tipus d'informació. En el cas que ho fessin, prèviament l'usuari haurà de llegir la política de privacitat de cada aplicació mòbil, per tal d'acceptar o no el processament de dades personals detallat en l'esmentada política. 

Per defecte, la instal·lació i l'ús de l'aplicació mòbil suposarà que l'usuari està d'acord amb la política de privacitat.

Així mateix, SELAE informa que algunes de les seves aplicacions poden contenir utilitats relacionades amb la geolocalització de l'usuari.    

 L'esmentada geolocalització podrà dur-se a terme mitjançant les aplicacions si l'usuari té activada la funció de geolocalització al seu telèfon intel·ligent o dispositiu mòbil. En aquest cas s'entendrà que l'usuari autoritza la dita geolocalització, si per a emprar l'aplicació de SELAE, no desactiva aquesta funció al seu dispositiu. Malgrat això, quan la geolocalització sigui activada, l'usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i sense haver d'eixir de l'aplicació.

 

16. Recomanacions als usuaris

L'usuari és l'únic responsable de l'adopció de mesures preventives que salvaguardin la conservació i emmagatzematge al seu terminal de fitxers i altres continguts que puguin veure's afectats durant els processos de càrrega, instal·lació, visualització i ús de l'aplicació de serveis mòbils; així com de la custòdia i secret de qualsevol tipus de clau i contrasenya d'accés i ús de l'aplicació, i de les conseqüències de l'ús erroni o fraudulent de l'aplicació.

 

17. Informació de contacte

 

SELAE rebrà amb agraïment els comentaris que l'usuari faciliti en relació amb aquesta política de protecció de dades i protecció de dades personals. Per tal propòsit o per fer qualsevol consulta en relació amb això, l'usuari pot contactar SELAE mitjançant els mecanismes al seu abast en  aquest formulari

 

 

Xarxes socialsPlegar/Desplegar
 • Segueix-nos a... :

  • A través de RSS
  • A Facebook
  • A Twitter
  • En el nostre canal Youtube
 • Afegeix als meus favorits :

  • Afegeix als meus favorits
  • Agrega a favorits de del.icio.us
  • Agrega a favorits de Google Bookmarks
 • Vota la nostra web :