Ús de galetes

A les webs de SELAE utilitzem cookies pròpies com de tercers per millorar la teva experiència d'usuari, realitzar anàlisis estadístics i oferir-te informació del teu interès. Si continues navegant, entendrem que acceptes el seu us. Si necessites més informació o vols saber com rebutjar-les o eliminar-les, fes clic ací;.

Política de protecció de dades

1. Política de protecció de dades

 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (en endavant, "SELAE"), amb domicili social a c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, desitja posar en coneiximent de l'usuari del lloc web www.loteriasyapuestas.es i de les seues diferents aplicacions mòbils (o apps) la seua política respecte al tractament i protecció de dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament (i) es comuniquen i relacionen amb SELAE a través dels canals indicats en el citat lloc web o app i (ii) complimenten formularis de recollida de dades o utilisen qualsevol atre servici present en el lloc web o app que impliqui la comunicació de les seues dades personals a SELAE, incloent sense caràcter limitador, el registre i el procés d'autenticació al lloc web o app i la participació de l'usuari registrat en els jocs de SELAE.

 

SELAE se compromet a mantenir la privacitat de les dades personals dels usuaris dels servicis de joc disponibles al lloc web o app, del pagament dels premis i de les transaccions econòmiques realitzades ajustant-se a l'establert a la normativa de protecció de dades, la normativa de joc i aquella que complementi i desenvolupi a ambdues.

 

SELAE informa a l'usuari del lloc web o app de què en esta política de protecció de dades es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que SELAE porta a terme com a responsable del mateix a través del lloc web o app. Si l'usuari -després de la lectura del present document- continua la seua navegació i l'ús dels servicis web o de les apps, estarà manifestant la seua acceptació expressa d'esta política de protecció de dades i el tractament de dades personals. En cas contrari, l'usuari haurà d'abandonar el lloc web o eliminar l'app del seu dispositiu. Així mateix, l'usuari queda informat de què estas condicions seran d'aplicació subsidiària d'aquelles atres que sobre la mateixa matèria s'estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades a l'usuari sense caràcter limitador a través dels formularis de registre i/o contracte de joc, i les polítiques actuals queden com complementàries de les anteriors en allò que no es contradigui.

 

S'informa a l'usuari de què qualsevol tractament de dades personals, quedarà sota l'àmbit d'aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, així com per la legislació vigent en matèria de joc, constituïda fonamentalment per la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc i la seua normativa de desenvolupament (entre ella, Real Decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel quals es desenvolupa la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, en el relatiu als requisits tècnics de les activitats de joc; Real Decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, en el relatiu a llicencies, autoritzacions i registres del joc; Resolució de 16 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per la qual s'aprova la disposició per la qual es desenvolupen les especificacions tècniques que han de complir els sistemes tècnics de joc objecte de llicencies atorgades a l'empara de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc; Resolució de 16 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per la qual, de conformitat amb el que s'ha disposat a l'article 36 del Real Decret 1614/2011, de 14 de novembre, per la qual es desenvolupa la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, en el relatiu a llicencies, autoritzacions i registres del joc, s'estableix el test de joc responsable i de prevenció de conductes addictives del joc).

 

A tal efecte, s'entendrà per dada de caràcter personal, sense caràcter limitador, qualsevol informació concernint a persones físiques identificades o identificables i, per usuari, qualsevol persona física identificada o identificable que comuniqui les seues dades de caràcter personal a SELAE mitjançant els canals de comunicació amb SELAE com ara sms, les apps, correu electrònic, telèfon, complementació de formularis de recollida de dades, registre i/o, en tot cas, ús de qualsevol servici present al lloc web o app que impliqui la comunicació de les seues dades personals a SELAE i/o qualsevol atra forma de comunicació de dades a la citada entitat.

 

 

2. Menors o incapacitats

Els llocs web, apps i mòbils de SELAE estan dirigits a usuaris majors de 18 anys. A través dels llocs web, apps i mòbils de SELAE no es recullen ni es requerixen ninguna informació personal de menors de 18 anys. Queda prohibit per tant el registre en els llocs web, apps i mòbils de SELAE a menors de 18 anys.

 

3. Identificació de la raó social del responsable del ficher

 

SELAE informa a l'usuari del lloc web o app de l'existència de diferents tractaments i fichers de dades personals, el responsable dels quals és Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., (SELAE), amb domicili social a c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, on es recullen i almagasenen les dades personals que l'usuari comunica a SELAE a través d'este lloc web, app i diferents canals de comunicació indicats en el mateix.

 

4. Finalitats als quals es destinen les dades de caràcter personal

 

L'usuari que simplement accedix al lloc web de SELAE no està obligat a proporcionar informació personal per l'ús del lloc o app, per tant, qualsevol comunicació de dades a tal efecte ho serà perquè l'usuari voluntàriament ha decidit una navegació o ús personalitzat dels servicis així com portar a terme alguna activitat de joc.

 

No obstant això, en cas de què l'usuari tingui interès en accedir a servicis particulars condicionats al registre previ, com ara participar en els jocs de venda per Internet i/o rebre informació de SELAE, així com contactar amb SELAE, haurà de complimentar els formularis de demanda de dades personals o aquells atres mitjans per a l'adhesió per l'usuari a les condicions d'ús dels servicis i contracte de joc que en cada cas s'oferixin a través de la web o app. Sense perjudici del que s'ha contemplat en estas condicions, en els casos avantdits seran d'aplicació preferent les condicions de tractament de dades en cada cas establertes i comunicades a l'usuari per SELAE a través dels formularis de registre i/o contracte de joc o si fos el cas, condicions d'atres servicis particular, les polítiques actuals quedant com complementàries i d'aplicació subsidiària de les anteriors en allò que no es contradigui.

SELAE no sol·licitarà a l'usuari dades especialment protegides. No obstant això, en determinades circumstàncies, i sempre d'acord amb la normativa de joc aplicable, SELAE haurà de consultar els registres de prohibicions d'accés al joc mantinguts per les autoritats competents..

La informació personal de l'usuari només serà utilisada per propòsits limitats. La finalitat de tractament de les dades personals serà, en tot cas, la que s'indica a la política actual així com a les condicions i avisos legals dels servicis i continguts a través dels quals es comuniqui la informació a SELAE.

SELAE informa de que tractarà les dades personals per les finalitats següents:

 • 1. Quan l'usuari no mantingui ninguna relació jurídica amb SELAE, ha de tenir en compte i és informat de què qualsevol comunicació personalitzada que l'usuari enviï a SELAE a través de qualsevol mitjà comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i expressat per al tractament de les seues dades personals per SELAE amb la finalitat d'atendre la mateixa, així com d'enviar la informació que en este cas sigui sol·licitada a SELAE.
 • 2. En aquells casos en què l'usuari sol·liciti o utilisi un dels servicis web o de l'app, específics a l'efecte, i/o porti a terme i participi en els jocs d'aquest lloc web o app, les dades que en cada cas es subministrin seran tractats, en funció del servici sol·licitat o utilisat i l'activitat de joc duta a terme per l'usuari, per gestionar dites activitats i permetre la gestió operativa i/o comercial dels jocs d'acord amb el contingut de la regulació i bases de cadascun d'ells. Així mateix, quan l'usuari hagi sol·licitat i/o consentit a l'enviament d'informació de servici de joc i/o servicis addicionals, i/o comercials, i/o publicitaris de SELAE, les seues dades seran tractades amb aquestes finalitats.
 • 3. En el cas en què l'usuari contacti amb SELAE per realitzar consultes o sol·licitar informació, este tractament de dades es realitzarà amb la finalitat d'atendre i contestar les comunicacions rebudes així com enviar la informació sol·licitada a SELAE, inclosa la informació comercial i/o publicitària, quan s'hi consenti.
 • 4. Si les dades es subministren per la subscripció d'un servici de recepció de noticies o la descarrega d'una app, les dades seran tractades per gestionar la descarrega o subscripció a dit servici, autentificar a l'usuari cada volta que accedixi al servici o app subscrit / descarregat, així com per l'enviament de les noticies o bolletins de SELAE.
 • 5. Quan l'usuari accepti expressament que desitja rebre comunicacions comercials relatives a productes i/o servicis de SELAE, les seues dades seran tractades per gestionar l'enviament de dites comunicacions, així com la possible revocació del consentiment de l'usuari, de l'oposició al tractament o a la baixa del servici.
 • 6. La informació sobre els servicis (incloent les dades personals) podrà ser anònima i/o agregada per ser posteriorment utilisada per SELAE o per tercers per finalitats estadístiques, històriques, analítiques o de recerca i per la millora dels seus servicis.

D'acord amb l'anterior, si l'usuari no està conforme amb el tractament de les seues dades per SELAE, haurà d'abstenir-se de comunicar o enviar les seues dades personals a SELAE a través de qualsevol mitjà com ara, sense caràcter limitador, correu electrònic, sms, registre i alta en este cas en els servicis oferts a través dels llocs web, apps i mòbils o complementació de formularis, efectuant una navegació no registrada pels llocs web, apps i mòbils.

En el marc de la prestació dels servicis i continguts oferts a través dels llocs web, apps i mòbils, SELAE pot sol·licitar en algun moment dades personals a l'usuari mitjançant formularis o atres mitjans, i en este cas serà d'aplicació allò previst en esta Política de Protecció de Dades.

 

5. Identificació dels destinataris respecte als quals SELAE tingui previst la realització de cessió o comunicació de dades

 

SELAE té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades què en raó de l'article 11.2.c. de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal hagi de realitzar per atendre les seues obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requerixi d'acord amb la Legislació vigent en matèria de joc així com qualsevol atra que sigui aplicable i, en el seu cas igualment, a atres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat del Estat, Jutges, Ministeri Fiscal, Tribunals, Tribunal de Comptes o Defensor del Poble.

 

Així mateix, SELAE posa en coneiximent de l'usuari que qualsevol atra cessió de dades que hagi de realitzar se li comunicarà quan així ho prevegi o autoritzi la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, informant-li expressament, precisament i inequívocament dels destinataris de la informació, de la finalitat a la qual es destinaran les dades, i de la natura de les dades cedides, o si fos el cas, quan la normativa de protecció de dades aplicable ho establixi, prèviament es sol·licitarà el consentiment inequívoc, específic i informat a l'usuari.

  

6. atres destinataris de la informació

SELAE advertix a l'usuari de què esta entitat només és responsable i garantix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades de conformitat amb la política actual, respecte a les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través de la pàgina web actual, no tenint cap tipus de responsabilitat en relació amb els tractaments i usos posteriors de servicis de la societat de la informació què poguessin accedir a estas dades en raó de la prestació dels seus servicis o exercici de la seua activitat. Per tercers prestadors de servicis de la societat de la informació s'entendran -sense caràcter limitador- aquelles persones físiques o jurídiques que presten els servicis següents: (i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servici; (ii) servicis d'accés a la citada xarxa; (iii) servicis d'almagasenament o allotjament de dades; i (iv) el subministra de continguts o informació. Així matix, SELAE no es fa responsable dels tractaments de dades que porten a terme els tercers que estableixin hiperenllaços amb SELAE ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços SELAE remet als usuaris del seu lloc web. Per tercers prestadors de servicis de la societat de la informació s'entendran -sense caràcter limitador- aquelles persones físiques o jurídiques que presten els servicis següents: (i) Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servici. (ii) servicis d'accés a la citada xarxa. (iii) servicis d'almagasenament o allotjament de dades. (iv) Subministra de continguts o informació. Així matix, SELAE no es fa responsable dels tractaments de dades que porten a terme els tercers que estableixen hiperenllaços amb SELAE ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços SELAE remet als usuaris del seu lloc web. 

 

7. Qualitat de les dades

 

SELAE advertix a l'usuari de què, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilisar la identitat d'una atra persona i comunicar les seues dades personals, pel que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, si comunica dades personals a través de qualsevol mitjà a SELAE, només pot incloure dades personals corresponents a la seua pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i vertaders.

 

A tal efecte, l'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol dany, directe i/o indirecte que causi a tercers o a SELAE per l'ús de dades personals d'una atra persona, o les seues pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents.

Igualment, l'usuari que comuniqui a SELAE les dades personals d'un tercer haurà de comptar amb el consentiment informat del tercer conforme a esta Política de Protecció de Dades i respondrà davant de SELAE i el tercer per esta obligació, sense que SELAE hagi de portar a terme cap actuació addicional, i exonerant de tota responsabilitat a SELAE.

 

8. Exercici dels drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades, o qualsevol atres drets

 

SELAE informa l'usuari de la possibilitat d'exercir els seus drets reconeguts per llei mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (SELAE), Registre, atenció "Protecció de Dades", a l'adreça següent: Poeta Joan Maragall 53, 28020, Madrid, indicant clarament la petició o dret que exerceix així com el seu nom, cognoms i adreça postal, i adjuntant còpia del seu DNI o document vàlid en vigència que acrediti la seua identitat, amb la finalitat d'identificar la persona inequívocament.

L'exercici d'aquest dret és molt personal per tant l'interessat podrà exercir aquests drets personalment acreditant la seua identitat; a través de representant legal, en quin cas serà necessari que acrediti aquesta condició; i/o a través del representant voluntari, expressament designat per l'exercici del dret.

En els casos de representació haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l'aportació de còpia del seu Document Nacional d'Identitat o document equivalent, i la representació conferida per aquell.

 

9. Drets de l'usuari relatius a comunicacions comercials

 

S'informa a aquells usuaris que hagin autoritzat expressament a SELAE per la realització d'enviaments de comunicacions comercials, per email, sms o atre mitjà de comunicació electrònica equivalent, que l'usuari té dret a oposar-se al tractament de les seues dades amb finalitats promocionals per la recepció comunicacions comercials, així com el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a l'efecte amb la simple notificació de la seua voluntat a SELAE.

 

Per això, l'usuari podrà dirigir la seua oposició mitjançant la remissió d'un correu electrònic a l'adreça: cau@selae.es amb el subjecte "BAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS".

 

 

10. Cookies i beacons

 

Per obtenir informació sobre els dispositius d'almagasenament i recuperació de dades en equips terminals dels usuaris dels llocs web, apps i mòbils de SELAE pot visitar la nostra política de cookies.

 

11. Dades personals publicades als llocs web i mòbils de SELAE                                  

En ocasions algunes persones consenten a la publicació de dades personals en el lloc web o app de SELAE. En relació amb les dades personals d'aquelles persones que hagin consentit a la publicació de les seues dades que puguin publicar-se en el lloc web actual, es posa en coneiximent de l'usuari que estas dades formen part d'un o varis tractaments de dades titularitat i responsabilitat de SELAE en el qual han estat incorporats amb el consentiment previ informat dels interessats i no poden ser lliurement tractats i reproduïts pels tercers usuaris del lloc web o app -ni tan sols quan es faci referència a l'origen dels mateixos- excepte que s'obtingui l'autorització i consentiment informat previs del propi interessat. Les dades personals publicades al lloc web o app poden consistit, sense caràcter limitador, en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol atre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, com ara el nom, cognoms, adreça IP, adreça postal i/o correu electrònic, fotos, vídeos, i imatges d'esdeveniments celebrats per SELAE. Per tant, totes les dades personals -incloses les imatges, vídeos, text, dades i qualsevol atra informació que es publica el lloc web actual sobre persones físiques identificades i/o identificables- només podran ser utilisats per l'usuari titular dels mateixos amb la finalitat de participar dels servicis i continguts en la forma establerta en les polítiques d'ús del lloc web o app i les polítiques de privacitat actuals, amb finalitats privades i en el marc de la legalitat vigent, i sense ànim de lucre ni finalitats comercials de qualsevol natura, quedant expressament prohibits qualsevol atre ús diferent dels indicats, inclosa la incorporació de les imatges o les dades a fichers o tractaments i/o creació de bases de dades de persones i/o enviament de publicitat o cessió a tercers, sense el consentiment informat previ de l'usuari, SELAE no sent responsable dels usos que els tercers usuaris del lloc web o app efectuïn contravenint el que s'ha establert en esta clàusula.

12. Conservació de les dades personals

Les dades personals seran tractes activament per SELAE mentre s'estigui gestionant el procediment de contractació, procés de registre o subscripció i mentre estigui en vigor la relació citada, entre SELAE i l'usuari. Transcorregut el termini anterior, les Dades Personals es conservaran bloquejades per SELAE durant un termini addicional de 6 anys o, excepcionalment, per un termini superior si fos d'aplicació un termini de prescripció de possibles responsabilitats contractuals o reguladores per SELAE superior al termini citat.

 

13. Actualització de les polítiques

Ocasionalment, SELAE actualitzarà esta política de protecció de dades dels usuaris del lloc web o app. Qualsevol modificació d'esta política serà publicada i advertida al lloc web o app de SELAE i en la política mateixa tenint en compte l'usuari que, el tractament de les dades que hagués comunicat a SELAE es regirà per les polítiques i condicions del tractament de les dades vigents i publicades en el moment en que hagi proporcionat les seues dades personals a SELAE, sense perjudici de l'aplicació preferent dels textos legals específics a l'efecte, com ara text informatius inserits en formularis de recollida de dades i/o condicions de servicis particulars.

En tot cas serà responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a la política de privacitat de SELAE publicada en cada moment afí de conèixer la darrera versió vigent.

 

14.  Xarxes Socials

Les xarxes socials són servicis prestats per tercers proveïdors que permeten a l'usuari participar en una comunitat virtual amb atres usuaris a través de la qual pot generar el seu propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb atres usuaris de la xarxa. A una xarxa social els usuaris poden crear un compte o perfil amb finalitats professionals o amb finalitats personals. El funcionament de la xarxa social es regular en primer termini, per les condicions establertes pel titular i/o proveïdor de la xarxa i en segon termini, quan es tracta de comptes o perfils amb finalitats comercials, pels terminis i condicions establerts pel responsable del perfil o del compte comercial.

SELAE té perfil a algunes xarxes socials com ara, sense caràcter limitador, Facebook i Twitter. L'usuari pot seguir-nos i fer-se fan de SELAE a les xarxes socials citades i a les diferents xarxes socials que li indiquem a través dels llocs web, apps i mòbils de SELAE. 

Els nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials estan dirigits a majors de 18 anys, per tant si l'usuari vol formar part dels nostres llocs i pàgines oficials ha de ser major de 18 anys i llegir atentament les condicions i polítiques publicades per SELAE.

SELAE és responsable de l'administració dels llocs i de les pàgines oficials en xarxes socials sempre i quan siguin els llocs i les pàgines oficials originals i per tant hagin estat creades per SELAE.

Si l'usuari es fa seguidor dels llocs i les pàgines oficials de SELAE, el seu ús i el tractament de les seues dades personals que es realitzi a través d'aquells es regularà per les condicions específiques previstes i publicades a cada lloc o pàgina oficial. El fet de convertir-se en "amic" o "seguidor" dels nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials implica que l'usuari consent al tractament de les seues dades segons el establert en les polítiques i condicions que en cada cas regulen el seu ús.

SELAE no es responsabilitza dels llocs i les pàgines no oficials que atres tercers puguin crear a les xarxes socials. Per això es recomana a l'usuari que sempre activi la opció de "seguir a SELAE" a través dels nostres llocs web, apps i mòbils.

SELAE és responsable del ficher i del tractament que realitzi a través dels seus llocs i pàgines oficials en xarxes socials. Si l'usuari es fa amic o seguidor dels nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials, les seues dades personals seran tractades amb la finalitat d'administrar correctament el lloc o la pàgina oficial, conèixer les seues opinions i/o comentaris, així com informar-li i fer-li partícip dels diferents concursos, promocions i/o esdeveniments que es realitzin per SELAE a través dels llocs i les pàgines oficials en les seues xarxes socials.

En tot cas s'informa a l'usuari que SELAE podrà eliminar dels llocs i pàgines oficials a les xarxes socials qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes a les condicions particular que regulen els seus llocs i pàgines oficials, les condicions generals d'ús establertes pel proveïdor o titular de la xarxa social així com en contra del previst a la llei, la moral, ordre públic i/o qualsevol polítiques i manuals dels llocs web, apps i mòbils de SELAE.

De la mateixa forma, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts què, o bé d'ofici o bé mitjançant denuncia d'atre usuari, vagin en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor de cadascuna de les xarxes. 

Per deixar de seguir el lloc o la pàgina oficial de SELAE en qualsevol dels llocs o pàgines oficials a les xarxes socials, l'usuari haurà de seguir els passos que s'indiquen a les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa sense que SELAE pugui intervenir en este procés. No obstant això, SELAE es reserva el dret a crear, editar, modificar i/o eliminar els llocs i/o pàgines oficials sense necessitat d'informar a l'usuari amb caràcter previ.

Per realitzar qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en els llocs o les pàgines oficials de SELAE a les xarxes socials, l'usuari pot posar-se en contacte amb SELAE a l'adreça que s'indica a continuació: cau@selae.es.

Per conèixer més sobre la política de privacitat i condicions d'ús dels nostres llocs i pàgines oficials a les xarxes socials, l'usuari podrà visitar els avisos legals que es publiquen a cadascun dels llocs o pàgines oficials de les diferents xarxes socials.

15. Sobre les condicions de privacitat de les aplicacions mòbils de SELAE

SELAE és titular de diferents aplicacions mòbils que l'usuari pot descarregar-se al seu smartphone o Tableta. No obstant això, en principi les aplicacions mòbils no recullen dades personals dels usuaris ni tracten este tipus d'informació. En el cas en què ho fessin, l'usuari haurà de prèviament llegir la política de privacitat de cada aplicació mòbil afí d'acceptar o no el tractament de les dades personals que s'indiqui al mateix. Per defecte, la instal·lació i ús de l'aplicació mòbil suposarà que l'usuari està d'acord amb la política de privacitat.

Així mateix, SELAE informa de què algunes de les seues aplicacions poden contenir utilitats relacionades amb la geolocalització de l'usuari.

Aquesta geolocalització podrà ser portada a terme a través de les aplicacions si l'usuari té activada la funció de geolocalització en el seu smartphone o dispositiu mòbil en quin cas, s'entendrà que l'usuari autoritza aquest geolocalització amb l'aplicació de SELAE si per utilisar l'aplicació de SELAE no desactiva aquesta funció en el seu dispositiu. No obstant això, quan la geolocalització estigui activada, l'usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i sense tenir que abandonar l'aplicació.

A més, SELAE desitja enviar a l'usuari notificacions relatives a productes i servicis de jocs i promocions de SELAE a través de la app. Per això, en descarregar-se l'app se li sol·licitarà el seu consentiment per a l'enviament d'aquestes notificacions. Si permet la recepció de notificacions, l'usuari consent de què SELAE tracti l'UUID (identificador universal únic) del seu dispositiu per a l'enviament de notificacions en els terminis previstos en esta Política de Protecció de Dades. En tot cas, l'usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment i deixar de rebre notificacions sense haver d'abandonar l'app, o donar-se d'alta, tot això a través dels ajustaments del dispositiu utilisat a través de l'app mateixa a la secció "Ajustaments". 

16. Recomanacions als usuaris

L'usuari és l'únic responsable de l'adopció de medicions preventives que salvaguarden la conservació i almagasenament en el seu terminal de fichers i atres continguts que es puguin vore afectats durant els processos de càrrega, instal·lació, visualització i ús de l'aplicació de servicis mòbils, així com de la custodia i secret de qualsevol tipus de claus i contrasenyes d'accés i ús de l'aplicació, així com de les conseqüències de l'ús erroni o fraudulent del mateix.

SELAE recomana als usuaris que utilisin les darreres versions dels programes informàtics per a la seua navegació per Internet donada la incorporació en estos de majors medicions de seguretat.

Igualment, SELAE recomana als usuaris utilisar els mecanismes de seguretat que tinguin al seu abast (servidors web segurs, criptografia, firma digital, firewall, etc.) per protegir la confidencialitat i integritat de les seues dades en la medició en què resulti necessari, donat que existixen riscs de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.

SELAE recorda als usuaris que Internet no és segur. No obstant això, existixen i es desenvolupen diferents mitjans que li permeten millorar la protecció de les seues dades. Així doncs, utilisi qualsevol mitjà que estigui al seu abast per protegir les seues dades i les seues comunicacions, com la codificació legalment disponible per al correu electrònic confidencial i els codis d'accés al seu propi dispositiu amb connexió a Internet.

SELAE advertix als usuaris que sempre que proporcionin informació personal per Internet per mitjà de correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., tinguin present que dita informació pot ser recollida i tractada amb finalitats no desitjades pels usuaris, pel que SELAE recomana als usuaris que s'informin sobre les polítiques de confidencialitat i privacitat dels lloc en línia que visitin.

SELAE advertix als usuaris que tinguin present què, excepte si empren mecanismes de xifrat, el correu electrònic a Internet no és segur. Els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, el que s'ha de tenir en compte sempre que s'utilisen. Si l'usuari no vol publicar la seua adreça de correu electrònic, haurà de configurar el seu navegador per a què no deixi la seua adreça de correu en els servidors web als quals accedix.

Finalment, SELAE advertix de la importància de llegir, comprendre i acceptar les condicions particulars que en el seu cas s'estableixin de forma prèvia a la realització de la contractació dels productes i servicis online del lloc web actual i de les apps.

 

17. Informació de contacte

 

SELAE rebrà amb agraïment els comentaris que l'usuari li pugui proporcionar en relació amb aquesta política de protecció de dades. A tal efecte o per realitzar qualsevol consulta en relació amb la mateixa, l'usuari podrà posar-se en contacte amb SELAE mitjançant els mecanismes que posem a la seua disposició en  aquest formulari

18. Autoritat competent

Se li informa de què els titulars de les dades personals descrits en el document actual tenen dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat independent de control del compliment de la normativa de protecció de dades.

Darrera actualització: 28 de març de 2017

Copyright © Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 2017. Tots els drets reservats.

 

Xarxes socialsPlegar/Desplegar
 • Segueix-nos a... :

  • A través de RSS
  • A Facebook
  • A Twitter
  • En el nostre canal Youtube
 • Afegeix als meus favorits :

  • Afegeix als meus favorits
  • Agrega a favorits de del.icio.us
  • Agrega a favorits de Google Bookmarks
 • Vota la nostra web :