Tractament de Dades Personals per al registre i participació en els jocs de SELAE

Informació General El compliment de l'objecte d'aquest contracte comporta el tractament per SELAE de dades personals ("Dades Personals") de l'usuari. SELAE declara respectar escrupolosament el dret fonamental de l'usuari relatiu al tractament de les seues dades personals, i l'estricte compliment amb la normativa vigent.

S'identifica, a efectes de normativa i compliment en matèria de protecció de Dades Personals:

• El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de Dades Personals i a la lliure circulació d'aquestes dades ("RGPD").
• La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal ("LOPD"), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ("RLOPD"), mentre no siguen derogades, en el que no contradiguen l’RGPD. Cal notar que està en curs la tramitació al Congrés del projecte de la nova LO de Protecció de Dades Personals que, previsiblement, derogarà i substituirà l'actual LOPD.


La finalitat del tractament és la correcta gestió operativa, comercial i legal de la participació de l'usuari en els jocs de SELAE quan aquesta participació és identificada, i, per tant, l'ús de la Plataforma.

Us informem que hi ha dos passos diferenciats en el tractament de registre. El primer està relacionat amb la comprovació de les dades de registre i la possibilitat de registrar, en consulta automatitzada amb la Direcció General d'Ordenació del Joc ("DGOJ"); a aquest efecte es recullen les dades estrictament necessàries. En cas positiu es produïx el segon pas, que comporta l’obtenció de dades addicionals, si bé estrictament necessàries, i la signatura del Contracte de joc.

En cas de rebuig en el primer pas, l'interessat pot sol·licitar el suport de l'equip de SELAE, i en qualsevol cas pot exercir el seu dret a sol·licitar que la decisió no s'efectue de forma automatitzada.

L'usuari podrà rectificar i actualitzar a través de la Plataforma, en règim d'autoservici, diverses Dades Personals. També podeu sol·licitar canvis a través del Servici d'Atenció al Client – cal notar que aquestes peticions es tramiten com a peticions de servici i no com a exercici de drets de protecció de dades.

Es proporciona a continuació la informació deguda relativa al tractament de Dades Personals, emprant la tècnica de capes.

Informació de Capa I

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Referència

Informació

Responsable del tractament

SOCIETAT ESTATAL DE LOTERIES I APOSTES DE L’ESTAT, SME, SA (SELAE) – A86171964

Finalitats

Gestió de la participació en els jocs de SELAE quan la participació és identificada a través de la Plataforma, que inclou els aspectes associats a l'ús de la Plataforma, incloent a títol expositiu:

 • Alta, modificacions i baixes en la relació i, per tant, en la Plataforma.
 • Compra, pagament i compartició de productes i cobrament de premis, dins de totes les modalitats de joc.
 • Assistència i relació, incloent assistència, informació, queixes, suggeriments, felicitacions i reclamacions.
 • Activitats associades a la qualitat i seguretat de la Plataforma, incloent enquestes sobre el servici.
 • Activitats associades al compliment legal, incloent els aspectes de Llei del Joc, Prevenció de Blanqueig de Capital, Prevenció del Frau i tots els aspectes normatius que siguen aplicables, incloent la gestió de drets de Dades Personals. normativos sean de aplicación, incluida la gestión de derechos de Datos Personales.
 • Activitats associades a la millora i evolució dels jocs, incloent activitats de dissociació de dades, estudis estadístics i analítica / big data.
 • Activitats associades a la gestió responsable del joc i de suport al joc responsable de l'usuari.
 • Prestació de servicis addicionals, alguns dels quals inclouen comunicacions informatives i comercials, sempre per voluntat de l'interessat.

Legitimació.

Base Jurídica

Les bases legitimadores del tractament són:

-  Execució d'un contracte.

-  Compliment d'una obligació legal (comunicacions).

-  Consentiment de l'interessat, en cas de tractaments que ho requerisquen.

Destinataris

Comunicacions econòmiques a entitats Financeres (bancs i gestors d'instruments de cobrament/pagament) usades pel participant i per SELAE per a cobraments de productes i pagaments de premis.

No s'efectuarà cap comunicació  a altres entitats, excepte aquelles comunicacions que es produïxen per obligació o necessitat legal a entitats que, entre altres coses, inclouen:

 • La Direcció General d'Ordenació del Joc ("DGOJ").
 • Autoritats Fiscals.
 • D'altres, com el SEPBLAC, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges, Ministeri Fiscal, jutjats i tribunals i altres administracions públiques o autoritats que ho requerisquen en l'exercici de les seues competències.
 • D'altres, com notaris, procuradors, fedataris i advocats.

No es produïxen transferències a tercers països o organitzacions internacionals que no oferisquen garanties adequades.

 

Drets

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets, com s'explica a l’apartat informació addicional.

Procedència de les Dades

-  L'interessat.

-  La DGOJ en termes de viabilitat de registre de participant i capacitat de joc.

-  Entitats Bancàries de l'interessat.

 

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la Informació de Capa II (Nota Informativa RGPD-Capa II, text a continuació).

 

Informació de Capa II

Règim d'aplicació en Protecció de Dades Personals i Identitat del Responsable del tractament

El compliment de l'objecte d'aquest contracte comporta el tractament de dades personals, identificant-se, a efectes de normativa i compliment en matèria de protecció de dades personals ("Dades Personals"):

• El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de Dades Personals i a la lliure circulació d'aquestes dades ("RGPD").
• La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ("LOPD"), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ("RLOPD"), mentre no siguen derogades, en el que no contradiguen l'RGPD. Cal notar que està en curs la tramitació al Congrés del projecte de nova LO de Protecció de Dades Personals que, previsiblement, derogarà i substituirà l'actual LOPD.

De conformitat amb la normativa aplicable, SOCIETAT ESTATAL DE LOTERIES I APOSTES DE L'ESTAT, SME, SA (en endavant, "SELAE") declara respectar les prescripcions de la normativa vigent en matèria de protecció de Dades Personals i, en concret, en relació amb la protecció i el compliment del deure de secret de les Dades Personals, i declara aplicar, almenys, les mesures tècniques i organitzatives que la legislació imposa.

I en particular, pel que fa a l'obtenció i al tractament de Dades Personals amb les finalitats, associades a aquest contracte, següents:

Gestió de la participació en els jocs de SELAE quan la participació és identificada a través de la Plataforma, que inclou els aspectes associats a l'ús de la Plataforma, incloent a títol expositiu:

• Alta, modificacions i baixes en la relació i, per tant, en la Plataforma.
• Compra, pagament i compartició de productes i cobrament de premis, dins de totes les modalitats de joc.
• Assistència i relació, incloent assistència, informació, queixes, suggeriments, felicitacions i reclamacions.
• Activitats associades a la qualitat i seguretat de la Plataforma, incloent enquestes sobre el servici.
• Activitats associades al compliment legal, incloent els aspectes de Llei del Joc, Prevenció de Blanqueig de Capital, Prevenció del Frau i tots els aspectes normatius que siguen aplicables, incloent la gestió de drets de Dades Personals. En el cas de la Prevenció de Blanqueig el tractament es produïx en relació amb la compra de producte i/o amb el cobrament dels premis que s’hi estipulen.
• Activitats associades a la millora i l’evolució dels jocs, incloent activitats de dissociació de dades, estudis estadístics i analítica / big data.
• Activitats associades a la gestió responsable del joc i de suport al joc responsable de l'usuari.
• Prestació de servicis addicionals, alguns dels quals inclouen comunicacions informatives i comercials, sempre per voluntat de l'interessat.


Responsable del tractament

SOCIETAT ESTATAL DE LOTERIES I APOSTES DE L’ESTAT, SME, SA (SELAE).

• NIF: A-86171964
• Domicili: c/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid.
• Telèfon: 900 11 23 13 / 91 596 23 00  (Servici d'Atenció al Client)
• Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:
• Postal: SELAE, Registre, atenció "Protecció de Dades", c/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid
• Electrònic: formulari de comunicació a www.loteriasyapuestas.es


Dades Personals, finalitats i termini durant el qual es conserven les dades 

En compliment del principi de limitació de la finalitat, SELAE només sol·licitarà i tractarà les Dades Personals adequades, pertinents i limitades en relació amb els fins per als quals són tractats, fins determinats, explícits i legítims. Les dades demanades i la seua finalitat específica, juntament amb el termini de conservació i la conseqüència de no proporcionar-les són:

Dades Personals obtingudes, rebudes per cessions i generades

Obtingudes en la comprovació amb la DGOJ d'identitat i possibilitat de participar (no es conservaran si no es completa el registre):

• Nom, primer i segon cognom (segon cognom, opcional).
• Data de naixement: dia, mes, any.
• NIE o NIF
• Tractament

Obtingudes per finalitzar el registre:

• Correu electrònic
• Clau
• Pregunta de seguretat
• Resposta secreta
• País de residència
• Domicili postal incloent el codi postal
• Regió fiscal
• Nacionalitat
• Número de telèfon (opcional)
• IBAN per a abonament de premis (opcional)

Dades rebudes per cessions:

• Admissió al joc (DGOJ)
• Transferències d'entitats financeres

Dades generades com a conseqüència de l'ús per l'usuari de la Plataforma:

• Apostes formulades
• Premis rebuts
• Ingressos i pagaments
• Apostes compartides
• Grups participatius
• Registres del SAC
• Exercici de drets

Tots els anteriors

Per a fins comercials:

• Nom (no inclou Cognoms)
• Correu electrònic (si està activat el canal)
• Número de telèfon (si està activat el canal)
• Data de naixement (enquestes)
• Tractament

Finalitat

Totes les indicades, excepte les de relacionades amb la prevenció de delictes o la informació comercial.

Termini Conservació

6 anys després de la finalització del contracte i baixa efectiva de la Plataforma.

Conseqüència si NO es proporcionen les dades

No podreu registrar-vos si no faciliteu totes les dades obligatòries, excepte les indicades com a opcionals.


Base jurídica del tractament

Els diversos components del tractament comporten diverses bases legitimadores. Són:

• Execució del Contracte de Joc (present contracte).
• Compliment d'obligacions i necessitats legals:

• Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc
• Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
• Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
• Altres normes aplicables al Responsable.


• Consentiment de l'usuari.

Apliquen:

• Tant les contractuals com les de compliment d'obligacions i necessitats legals per a la participació (ús de la Plataforma).
• Les de consentiment a aquells servicis addicionals especificats en el contracte o oferts per la Plataforma que puguen requerir consentiment, i que l'usuari pot gestionar a través del corresponent panell de selecció de la zona d'usuari.Destinataris de les Dades personals

Estan previstes les següents cessions de Dades Personals:

Comunicacions econòmiques a entitats Financeres (Bancs i gestors d'instruments de cobrament/pagament) usades pel participant i per SELAE per a cobraments de productes i pagaments de premis.

No s'efectuarà cap comunicació  a altres entitats, excepte aquelles comunicacions que es produïxen per obligació o necessitat legal a entitats que, entre altres coses, inclouen:

• La Direcció General d'Ordenació del Joc ("DGOJ"), organisme ordinador i supervisor del sector del joc. Comunicacions per a l'exercici de les seues funcions i el compliment de SELAE, que inclouen la comprovació d'identitat i prohibicions subjectives, el control del joc i, quan corresponga, atendre altres obligacions legals o requeriments.
• Autoritats Fiscals, incloent l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les corresponents autonòmiques. Comunicacions per a l'ingrés de les retencions efectuades en els premis superiors i la satisfacció de totes les obligacions fiscals estan normativament establides.
• D'altres, com el SEPBLAC, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges, Ministeri Fiscal, jutjats i tribunals i altres administracions públiques o autoritats que ho requerisquen en l'exercici de les seues competències. Per efectuar la comunicació cal requeriment documentat que resulte pertinent.
• D'altres, com notaris, procuradors, fedataris i advocats, per a la satisfacció de necessitats jurídiques que se’n puguen derivar per a la defensa legal dels interessos de SELAE.

 

Estan previstes les següents Transferències:

No es produixen transferències a tercers països o organitzacions internacionals que no oferixen garanties adequades, excepció feta per tal que l'usuari facilite un correu electrònic de contacte el proveïdor de servici del qual puga trobar-se en aquesta situació.

Cal notar que el proveïdor de servicis tracta dades personals per compte de l'interessat i no de SELAE, per tant, aquest aspecte és responsabilitat de l'usuari.

 

Exercici de drets i Dades de Contacte del Delegat de protecció de Dades

L'usuari té dret a sol·licitar a SELAE l'exercici dels seus drets en relació amb les seues Dades Personals.

SELAE, com a responsable del tractament/fitxer, garantix als interessats l'exercici dels drets de protecció de dades legalment establerts, entre els quals s'inclouen sol·licitar el dret:

• D'accés a les seues dades personals
• De rectificació o supressió de les seues dades personals
• De limitació del seu tractament
• A oposar-se al tractament
• A la portabilitat de les dades
• D’exclusió de decisions automàtiques
• Qualssevol altres drets recollits en la normativa vigent

Podeu exercir els vostres drets:

a) Bé mitjançant sol·licitud escrita degudament signada remesa per correu postal a: SELAE, Registre, atenció "Protecció de Dades", c/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid (o aquell canal que el complemente o substituïsca, i, mentre es mantinga el requisit, es notifique al registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades), amb la referència "Exercici de Drets", indicant clara i expressament el tractament a què es referix l'exercici del dret, la petició o el dret que exercita així com nom, cognoms i adreça postal per a la contestació, i adjuntant còpia de document d'identificació fefaent (DNI, NIE, passaport o carnet de conduir) per les dues cares, per tal d'identificar-lo inequívocament. SELAE tractarà aquestes dades personals sobre la base legitimadora del compliment legal, amb la finalitat única de respondre al seu exercici de drets.

b) Bé mitjançant sol·licitud remesa mitjançant el formulari de comunicacions amb el Delegat de Protecció de Dades a www.loteriasyapuestas.es. Heu d'aportar una adreça de correu electrònic de contacte d'una bústia estable on pugueu rebre comunicacions i, per completar la sol·licitud l'usuari, remetre un correu electrònic a l'adreça que us indiquen, aquest correu l’heu d'emetre amb signatura avançada usant un certificat electrònic reconegut entre els acceptats per les administracions públiques.

També teniu dret a contactar amb el delegat de Protecció de Dades de SELAE, podeu contactar-hi usant els mecanismes anteriorment descrits.

L'usuari podrà retirar qualsevol consentiment que haja prestat sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. Queda a la vostra disposició, a més de la modificació a la Plataforma mitjançant autoservici a través del corresponent panell de selecció, el Servici d'Atenció al Client. També podeu dirigir-vos al Delegat de Protecció de Dades.

Reclamació davant d'una autoritat de control

Els participants tenen dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat independent de control del compliment de la normativa de protecció de dades.

Existència de Decisions automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils)

Els usuaris no són perfilats. Només hi ha una decisió automatitzada, corresponent al registre d'usuari, i d'acord amb el que requerix la Llei del Joc. Consistix en contrastar les dades facilitades per l'usuari amb la DGOJ i, seguint les indicacions dels seus sistemes, rebutjar o admetre el registre de l'usuari, en funció de la comprovació d'aquestes dades i la seua incursió o no en prohibicions subjectives. L'usuari pot contactar amb el Servici d'Atenció al Client.

Procedència de les Dades Personals

Totes les dades s’obtenen de l'interessat, a excepció de:

• Viabilitat de registre de participant i la situació relativa a la capacitat de joc (no prohibició de joc), informació cedida per la Direcció General d'Ordenació del Joc.
• Entitats Bancàries de l'interessat.