Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DELS LLOCS WEB I APLICACIONS MÒBILS DE LA  SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, SME, SA  (SELAE)

1. Titular dels llocs web i les aplicacions mòbils

El prestador dels servicis de la societat de la informació i titular dels llocs web i les aplicacions mòbils posats a disposició dels usuaris és la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA  (en endavant,“ SELAE”), amb domicili al c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, NIF A86171964, i inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 28078, foli 202, secció 8, full M-505970, inscripció 1.

SELAE té per objecte la gestió, explotació i comercialització de l’activitat del joc en les seues diferents modalitats, com ara jocs pròpiament dits, loteries, apostes, rifes i concursos, tant els que se celebren presencialment com els que es fan a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics, interactius, audiovisuals o qualssevol altres que es puguen crear o establir en el futur.

SELAE informa que no ha autoritzat a cap tercer la venda de cap dels seus productes a través d’internet o altres mitjans electrònics o audiovisuals. Només s’hi pot accedir a través de les webs oficials que gestionen en cada moment les activitats de joc de SELAE, i, si escau, a través de les aplicacions mòbils que SELAE pose a disposició dels usuaris. Per això, SELAE no és ni serà responsable de les actuacions de persones o entitats que gestionen o participen d’alguna manera en altres pàgines web, o en aplicacions diferents de les indicades.

SELAE es reserva el dret d’exercir totes les accions que considere oportunes per defensar els seus drets i interessos legítims en cas que l’actuació de qualsevol tercer puga causar-li algun dany o perjudici.

2. Objecte dels llocs web i mòbils de SELAE

Els termes i les condicions que s’indiquen més endavant regulen, amb caràcter general, l’accés i l’ús dels llocs web i les aplicacions mòbils de SELAE, així com els servicis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (en endavant, també“ el/s lloc/s” o“ el/s lloc/s web i mòbils”), sense perjudici dels termes i les condicions que puguen regular de manera específica determinats llocs web o mòbils. Aquestes condicions s’aplicaran amb caràcter subsidiari i complementari en allò que no hagen previst específicament els esmentats llocs web o mòbils. L’expressió “lloc/s o lloc/s web i mòbils” engloba, entre altres coses, dades, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, obres plàstiques, fotografies i altres inclosos en el mateix i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, protegides per les lleis de propietat intel·lectual, propietat industrial i altres normes de dret.

L’usuari és conscient que l’accés i la utilització dels servicis i continguts dels llocs web i mòbils és responsabilitat única i exclusiva del mateix usuari.

L’accés als llocs web i mòbils i la visualització dels continguts o la utilització dels servicis inclosos implica que l’usuari accepta expressament aquestes condicions generals d’ús i, per tant, adquireix una sèrie de drets i obligacions a fi de garantir l’adequat gaudiment dels dits servicis i continguts i que SELAE posa a disposició de l’usuari.

S’adquireix la condició d’usuari en accedir als llocs web o mòbils. L’usuari utilitzarà els servicis i continguts exclusivament per a fins particulars i, en el futur, no els farà servir mai amb ànim de lucre o per obtenir un benefici directe o indirecte.

Si aquestes condicions generals se substitueixen per unes altres de manera completa o parcial, les noves condicions generals es consideraran acceptades igual que aquestes. No obstant això, l’usuari dels llocs web o mòbils haurà d’accedir a aquestes condicions generals de manera periòdica per conéixer les successives versions que s’inclouen ací, tot i que us recomanem que hi accediu cada vegada que vulgueu accedir o emprar els servicis i continguts dels llocs web o mòbils.

En cas que l’usuari no accepte aquestes condicions generals o les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici o contingut, s’ha d’abstenir d’accedir als llocs web o mòbils i abandonar la navegació, i no fer servir els servicis oferts.

L’usuari haurà d’establir les mesures tècniques de seguretat adequades per evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics emprats per accedir a internet i, especialment, al lloc, i és conscient que la xarxa no és totalment segura.

SELAE podrà modificar unilateralment i sense avís previ la prestació, la configuració, el contingut i els servicis dels llocs web i mòbils, així com les seues condicions d’ús i l’accés als servicis prestats.

El cost de l’accés telefònic o els altres tipus de despeses de connexió per accedir als llocs web i mòbils anirà a càrrec exclusiu de l’usuari.

3. Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari podrà:

 • Accedir als continguts i servicis dels llocs web i mòbils disponibles com a tals, sense perjudici de les condicions tècniques, les condicions particulars, el contracte que els regule i la necessitat de registre previ que es determine.
 • Utilitzar els servicis i continguts disponibles per a un ús exclusivament particular.
 • Fer un ús correcte i lícit dels llocs web i mòbils de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

L’usuari no podrà en cap cas:

 • Accedir o utilitzar els servicis i continguts dels llocs web i mòbils per cometre accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic, amb fins lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguen perjudicar, danyar o impedir de qualsevol manera l’accés als drets i les llibertats esmentats, en perjudici de SELAE o de tercers.
 • Utilitzar els servicis, totalment o parcial, per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de tercers sense autorització prèvia i per escrit de SELAE.
 • Introduir informació als llocs web i mòbils o emprar els servicis que hi apareguen amb la finalitat d’atemptar, directament o indirecta, contra els drets d’altres usuaris o de SELAE i, molt especialment, contra els seus drets fonamentals i llibertats públiques.
 • Utilitzar els servicis i continguts oferts de manera contrària a les condicions generals d’ús i les condicions particulars que, si és el cas, regulen l’ús d’un determinat servici o contingut, i en perjudici o amb menyscabament dels drets de la resta d’usuaris.
 • Fer qualsevol acció que impedisca o dificulte als usuaris accedir als llocs, així com als hipervincles de servicis i continguts oferts per SELAE o per tercers a través dels llocs web i mòbils.
 • Emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels servicis i continguts prestats als llocs web i mòbils o als sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos; o l’accés no autoritzat a qualssevol continguts o servicis dels llocs web i mòbils.
 • Eliminar o modificar siga com siga els dispositius de protecció o identificació de SELAE o dels seus legítims titulars que puguen contenir continguts allotjats als llocs web i mòbils, o símbols que SELAE o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seues creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial.
 • Incloure en llocs web de la seua responsabilitat o propietat “metatags” corresponents a marques, noms comercials o signes distintius de SELAE.
 • Reproduir totalment o parcial els llocs web i mòbils en un altre lloc web. No es poden fer emmarcats al lloc o els llocs web accessibles a través del mateix que oculten o modifiquen–, incloent, entre altres coses, continguts, espais publicitaris i marques de SELAE o de tercers, tant si són actes de competència deslleial o de confusió com si no.
 • Crear marcs dins d’un lloc web de la seua responsabilitat o propietat que reproduïsquen la pàgina principal, o les pàgines accessibles a través de la mateixa, corresponents als llocs web i mòbils sense l’autorització prèvia de SELAE.
 • Incloure en un lloc web de la seua responsabilitat o propietat un hipervincle que genere una finestra o sessió de navegació del lloc web de l’usuari, en què s’incloguen marques, noms comercials o signes distintius de SELAE i a través de la qual es mostri la pàgina web principal o alguna de les pàgines a què es puga accedir a través de la pàgina web principal.
 • Utilitzar la marca, els noms comercials i qualsevol altre signe identificatiu o altres drets que es troben subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense l’autorització prèvia expressa i escrita del propietari.
 • Fer cap acció que supose la reproducció, la distribució, la còpia, el lloguer, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra acció similar que supose la modificació o alteració de tots o alguns dels continguts i servicis dels llocs web i mòbils, o bé l’explotació econòmica dels mateixos, sense l’autorització prèvia i per escrit de SELAE o del tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recaiguen sobre els servicis o continguts, llevat que ho permeten les disposicions d’aquestes condicions generals o, si escau, les condicions particulars que regulen l’ús d’un servici o contingut existent.

4. Drets i obligacions de SELAE

SELAE es reserva els següents drets:

 • Modificar les condicions d’accés als llocs web i mòbils, tècniques o no, de manera unilateral i sense preavís als usuaris, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici o contingut destinat als usuaris dels llocs.
 • Establir condicions particulars i, si escau, l’exigència d’un preu o altres requisits per accedir a determinats servicis o continguts.
 • Limitar, excloure o condicionar l’accés dels usuaris quan no es puga garantir del tot que pretenguen fer un ús correcte del lloc, segons les obligacions i prohibicions assumides.
 • Finalitzar la prestació d’un servici o subministrament d’un contingut, sense que es genere cap dret d’indemnització.
 • Modificar, suprimir o actualitzar tots o alguns dels continguts o servicis oferts a través dels llocs web i mòbils, sense necessitat de preavís.
 • Emprendre qualsevol acció legal o judicial que convinga per protegir els drets de SELAE o de tercers que presten els seus servicis o continguts a través dels llocs web i mòbils, sempre que siga procedent.
 • Exigir la indemnització que puga derivar de l’ús indegut o il·lícit de tots o alguns dels servicis i continguts prestats a través dels llocs web i mòbils.

5. Enllaços

Enllaços a altres pàgines web de tercers

En cas que als llocs web i mòbils apareguen enllaços o hipervincles a altres pàgines web i mòbils de tercers mitjançant botons, enllaços, banners o continguts encastats, SELAE informa que la gestió directa la duen a terme tercers. SELAE no exercirà en cap cas un control sobre aquests llocs o continguts, i no té els mitjans tècnics per conéixer prèviament i controlar o aprovar tota la informació, els continguts, la fiabilitat, l’exactitud, la veracitat, la qualitat, els productes o els servicis facilitats per altres plataformes a les quals es puguen establir enllaços des del lloc web.

En conseqüència, SELAE no podrà assumir cap mena de responsabilitat per cap aspecte relatiu a la plataforma o la pàgina web i mòbil a la qual es puga establir un enllaç des dels llocs web i mòbils: en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, respecte del seu funcionament, l’accés, les dades, la informació, els arxius, la qualitat i la fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços i qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris saben del cert que les activitats desenvolupades a través de plataformes, mòbils i pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral o l’ordre públic, ho han de comunicar immediatament a SELAE perquè es puga deshabilitar l’enllaç d’accés, cosa que es farà al més aviat possible.

En tot cas, l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des dels llocs web i mòbils de SELAE a un altre lloc alié no implica que existisca cap mena de relació, col·laboració o dependència entre SELAE i el responsable d’aquest lloc web alié.

Enllaços al canal de SELAE en altres plataformes i xarxes socials

A través de diferents eines i aplicacions, SELAE posa a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç per poder accedir als canals i pàgines dels llocs web i mòbils que SELAE manté en diferents plataformes (Google Play, App Store, etc.) i xarxes socials pertanyents o gestionades per tercers (com ara Facebook, Twitter, YouTube, etc.). La inclusió d’aquests enllaços als llocs web i mòbils només pretén facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquests canals no implica l’existència de cap relació entre SELAE i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma de l’enllaç, ni l’acceptació i aprovació de SELAE dels seus continguts o servicis. Així, el titular, fabricant o distribuïdor és l’únic responsable d’aquests continguts o servicis.

SELAE no comparteix de cap manera amb Facebook, Twitter, YouTube o qualsevol altra xarxa social que s’incorpore en el futur cap mena d’informació privada sobre els seus usuaris. La seua única finalitat és la que s’estableix en aquesta Política d’ús de la web i els llocs mòbils, així com en la Política de protecció de dades  dels llocs web i les aplicacions mòbils de SELAE. En aquest sentit, tota la informació que l’usuari vulga proporcionar a aquestes plataformes serà responsabilitat seua, i el prestador no intervé en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (inici de sessió/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes i fora del control de SELAE. En accedir a aquestes xarxes externes, l’usuari ingressa en un entorn no controlat per SELAE, de manera que SELAE no assumeix cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat.

Atés que SELAE no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que SELAE no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels servicis als quals l’usuari puga accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, producte, servici, publicitat o material disponible a les pàgines en qüestió. En conseqüència, l’usuari ha d’extremar la prudència a l’hora de valorar i emprar la informació, els continguts i els servicis existents en els canals amb enllaç, i amb la informació pròpia o de tercers que vulga compartir en aquests canals.

 

Enllaços a altres pàgines web amb destinació a SELAE

L’usuari que vulga incloure hipervincles en les seues pàgines web particulars o comercials als llocs web i mòbils de SELAE que no siguen només la pàgina principal, haurà de (i) comunicar-ho per escrit a SELAE i (ii) comprometre’s a complir qualsevol normativa relativa a la publicitat del sector del joc, en cas que siga aplicable. SELAE no assumeix cap responsabilitat en relació amb els enllaços facilitats per tercers als seus llocs web i mòbils.

Si els usuaris, entitats o llocs web volen establir enllaços a les seues respectives pàgines web o mòbils que dirigeixen cap a SELAE, poden rebre’n permís. Això no obstant, han de complir almenys les següents condicions: a) l’enllaç no pot reproduir el contingut o part del contingut de SELAE de cap manera; b) no està permés crear un  browser  ni un  border environment  sobre les seccions de SELAE, ni es poden modificar de cap altra manera els llocs web i mòbils; c) no està permés fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre SELAE ni, en particular, declarar o donar a entendre que el prestador ha autoritzat l’enllaç o ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o servicis oferts o posats a disposició en el lloc en què s’estableix l’enllaç; d) la pàgina web, plataforma o mòbil en què s’establisca l’enllaç als llocs web i mòbils no contindrà informacions o continguts il·lícits ni contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ni a l’ordre públic, ni contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge, o a qualsevol altre dret, ni tampoc continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

SELAE no autoritza en cap cas l’establiment d’un enllaç als llocs web i mòbils des dels llocs que contenen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguen les lleis, la moral o l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

De qualsevol manera, SELAE no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els servicis facilitats per altres pàgines web o aplicacions que tinguen establerts enllaços amb destinació a la plataforma. SELAE no assumeix cap mena de responsabilitat per cap aspecte relatiu a la plataforma, mòbil o pàgina web de tercers que establisca aquest enllaç amb destinació als llocs web i mòbils, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, respecte del funcionament, l’accés, les dades, la informació, els arxius, la qualitat i la fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços i qualsevol dels seus continguts, en general.

6. Exempció i limitació de la responsabilitat

SELAE queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els casos següents:

 • Quan siga impossible o difícil accedir a la xarxa de comunicacions a través de la qual es pot accedir als llocs web i mòbils, independentment de la connexió utilitzada per l’usuari.
 • Quan s’interrompa, se suspenga o es cancel·le l’accés als llocs web i mòbils, i quan no hi haja disponibilitat i continuïtat en el seu funcionament o en els seus servicis i continguts, sempre que siga per una causa aliena i fora del control de SELAE.
 • SELAE no assumeix cap responsabilitat respecte dels servicis i continguts, ni respecte de la disponibilitat i les condicions, tècniques o no, d’accés als mateixos, que oferisquen tercers prestadors de servicis i, especialment, respecte dels prestadors de servicis de la societat de la informació. Per «tercers prestadors de servicis de la societat de la informació» s’entenen aquelles persones físiques o jurídiques que presten els servicis següents: (i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servici; (ii) servicis d’accés a l’esmentada xarxa; (iii) servicis d’emmagatzematge o allotjament de dades; (iv) subministrament de continguts o informació; (v) servicis de còpia temporal de les dades sol·licitades pels usuaris; i (vi) facilitació d’enllaços a continguts o instruments de cerca.
 • Del tractament i la utilització posterior de dades personals realitzats per tercers aliens a SELAE, així com la pertinència de la informació sol·licitada.
 • De la qualitat i velocitat d’accés als llocs web i mòbils i de les condicions tècniques que ha de reunir l’usuari per tal de poder accedir als mateixos i als seus servicis i continguts.
 • SELAE no serà responsable dels retards o els errors que es produïsquen en l’accés o funcionament dels servicis i continguts dels llocs web i mòbils a causa d’un cas de força major.

L’usuari respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a SELAE, directament o indirecta, per l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquestes condicions generals o altres normes per les quals es regisca la utilització dels llocs web i mòbils.

7. Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que els continguts i servicis oferts a través dels llocs web i mòbils, així com les marques, els noms comercials o els signes distintius inclosos en els llocs web i mòbils estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Els drets d’autor i d’explotació econòmica dels llocs web i mòbils corresponen a SELAE o a terceres entitats.

La prestació dels servicis i la publicació dels continguts a través dels llocs web i mòbils no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, ni de SELAE ni dels seus tercers legítims titulars.

L’usuari no podrà utilitzar en cap cas els servicis i continguts existents en els llocs web i mòbils que no siguen exclusivament personals.

Cap part dels llocs web i mòbils pot ser reproduïda, distribuïda, transmesa, copiada, comunicada públicament, transformada, totalment o parcial, mitjançant cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (incloent la fotocòpia, l’enregistrament o qualsevol sistema de recuperació i emmagatzematge d’informació) a través de qualsevol suport actualment conegut o que s’invente en el futur, sense el consentiment de SELAE. Per emprar de qualsevol manera tot o una part del contingut dels llocs web i mòbils, s’ha de sol·licitar autorització prèvia a SELAE o als tercers titulars legítims i s’ha d’acceptar la corresponent llicència, si escau, excepte pel que es disposa respecte dels drets reconeguts i concedits a l’usuari en aquestes condicions generals o el que es determine en les condicions particulars que SELAE decidisca establir per regular l’ús d’un determinat servici o contingut ofert a través dels llocs web i mòbils.

Si s’imputa directament o indirectament a l’usuari una actuació o omissió (culpable o negligent) que infringisca els drets de propietat intel·lectual i industrial de SELAE o de tercers —tant si l’usuari n’obté un benefici com si no— i que cause danys a SELAE, o bé pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, plet o procediment, siga civil, penal o administratiu, en tal cas, diem, SELAE tindrà dret a actuar contra l’usuari per tots els mitjans legals al seu abast i a reclamar qualsevol quantitat indemnitzatòria, incloent, entre d’altres, per danys morals i d’imatge, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que puguen sorgir per a la seua reparació, pagament de sancions o sentències condemnatòries, interessos de demora, finançament de totes les quantitats en què puga ser perjudicada SELAE, costes judicials i import de la defensa en qualsevol procés en què puga ser demandada SELAE per les causes anteriorment exposades i, en general, danys i perjudicis derivats de la seua actuació o omissió, sense perjudici de l’exercici de qualsevol altra acció que li corresponga en dret.

SELAE no adquireix cap mena d’obligació legal respecte de la descàrrega i l’ús de les aplicacions mòbils. SELAE només concedeix a l’usuari una llicència d’ús no exclusiva i intransferible sobre les aplicacions. Aquesta llicència és per a un ús personal i privat a tot el món durant el període de temps en què es mantinga activa, sempre que es complisquen les següents condicions: (i) queda prohibit qualsevol ús no privat i l’alteració de qualsevol part de les aplicacions, inclosa la funcionalitat, reprogramació i enginyeria inversa, siga quina siga la finalitat; (ii) queda prohibit transferir, traspassar, arrendar, o vendre les aplicacions o cometre qualsevol altre acte de disposició, distribució i comunicació pública temporal o permanent, gratuïta o onerosa; i (iii) queda prohibit alterar, modificar o suprimir qualssevol símbols i mecanismes de protecció adoptats a fi de preservar els drets de propietat de SELAE.

L’usuari accepta la utilització de les aplicacions“ tal qual”, sense cap tipus de garantia ni responsabilitat respecte de la mala instal·lació de l’aplicació, l’ús que se’n faça, els errors que tinga o l’ús defectuós.

8. Protecció de dades

SELAE durà a terme el tractament de les dades de caràcter personal de l’usuari d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal a Espanya. Podeu trobar-ne més detalls a la  Política de protecció de dades.

9. Ús de galetes i píxels invisibles

Per obtenir informació sobre els dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels usuaris dels llocs web i mòbils de SELAE, podeu visitar la nostra  Política de galetes.

10. Miscel·lània

El fet que, en un moment determinat, SELAE no exigisca el compliment d’alguna de les condicions establertes en aquestes condicions generals no pot ser interpretat per l’usuari com la renúncia de SELAE a exigir ulteriorment el seu compliment.

En cas que qualsevol clàusula d’aquestes condicions generals siga anul·lable o nul·la, en la seua totalitat o en part, aquesta nul·litat o anul·labilitat no afectarà la validesa d’altres clàusules de les mateixes condicions, sinó que romandran amb plena eficàcia i validesa, llevat que la part que al·legue la seua nul·litat o anul·labilitat demostre que sense la clàusula nul·la o anul·lable no podran complir-se els objectius que persegueixen aquestes condicions.

Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de Madrid capital per resoldre tots els litigis que puguen sorgir.

 

Última actualització: 1 de setembre del 2022