Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Política d'ús de la web i llocs mòbils (Webs jugue i corporativa)

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DELS LLOCS WEB I APLICACIONS MÒBILS DE LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, SME, SA (SELAE)

1. Titular dels llocs web i aplicacions mòbils

El prestador dels serveis de la societat de la informació i titular dels llocs web i aplicacions mòbils posades a la disposició dels usuaris és la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA (d'ara endavant, “SELAE”), domiciliada al c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, NIF número A86171964, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 28078, foli 202, secció 8a, full M- 505970, inscripció 1a.

SELAE té per objecte la gestió, la explotació i la comercialització de l'activitat del joc en les seues diferents modalitats com, per exemple, els jocs pròpiament dits, loteries, apostes, rifes i concursos, tant els realitzats a través de mitjans presencials com a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics, interactius, audiovisuals o qualssevol altres que es pogueren crear o establir en el futur.

SELAE informa que no ha autoritzat cap tercer la venda de cap dels seus productes a través d'Internet o altres mitjans electrònics o audiovisuals. Aquests són accessibles únicament a través de les webs oficials a través de la qual a cada moment es gestionen les activitats de joc de SELAE així com, si escau, de les aplicacions mòbils que SELAE pose a la disposició dels usuaris. Per això, SELAE no és ni serà responsable de les actuacions que puguen realitzar les persones o entitats que gestionen o que participen d'alguna manera en altres pàgines web o aplicacions diferents de les indicades.

SELAE es reserva l'exercici de quantes accions estime oportunes per a la defensa dels seus legítims drets i interessos en cas que l'actuació de qualsevol tercer li puga causar algun tipus de mal o perjudici.

2. Objecte dels llocs web i mòbils de SELAE

Els termes i condicions que més endavant s'indiquen regulen, amb caràcter general, l'accés i ús dels llocs web i aplicacions mòbils de SELAE així com dels serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (d'ara endavant, també “el lloc/els llocs” o “el lloc/els llocs web i mòbils”), sense perjudici dels termes i condicions que puguen regular de manera específica determinats llocs web o mòbils en atenció a l'objecte d'aquests i als quals les presents condicions s'aplicaran amb caràcter subsidiari i complementari en allò no previst en aquells. Dins de l'expressió “lloc/llocs web i mòbils” es comprenen -amb caràcter no limitatiu- les dades, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, obres plàstiques, fotografies i altres inclosos enaquest i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, protegides per les lleis sobre propietat intel·lectual, propietat industrial i altres normes del dret.

L'usuari és conscient que l'accés i utilització dels serveis i continguts dels llocs web i mòbils es realitza sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L'accés als llocs web, i mòbils i/o la visualització dels continguts o utilització dels serveis continguts en aquests, implica que l'usuari accepta expressament les presents condicions generals d'ús i per tant adquireix una sèrie de drets i obligacions, a fi de garantir el gaudi adequat dels serveis i continguts que es troben en aquests i que SELAE posa a la disposició de l'usuari.

S'adquireix la condició d'usuari mitjançant l'accés als llocs web o mòbils. L'usuari utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a fins particulars a exclusió de qualsevol modalitat d'utilització posterior d'aquests amb ànim de lucre o report d'algun benefici, directe o indirecte.

Si aquestes condicions generals foren substituïdes per unes altres, en tot o en part, aquestes noves condicions generals s'entendran acceptades de manera idèntica a l'exposada. No obstant això, l'usuari dels llocs web o mòbils haurà d'accedir a aquestes condicions generals de manera periòdica per a conéixer les successives versions que s'incloguen ací, encara que es recomana que l'usuari hi accedisca cada vegada que pretenga accedir o fer ús dels serveis i continguts dels llocs web o mòbils.

En cas que l'usuari no accepte aquestes condicions generals i/o les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut, haurà d'abstenir-se d'accedir als llocs web o mòbils i/o abandonar la navegació a través d'aquests, així com no utilitzar els serveis oferits.

L'usuari haurà d'establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d'informació, arxius i equips informàtics emprats per a accedir a Internet i, en particular, al lloc, sent conscient que Internet no és totalment segur.

SELAE podrà modificar de manera unilateral i sense avís previ, la prestació, la configuració, el contingut i els serveis dels llocs web i mòbils, així com les seues condicions d'ús i l'accés als serveis prestats.

El cost de l'accés telefònic o un altre tipus de despesa per la connexió a l'accés als llocs web i mòbils serà a càrrec exclusivament de l'usuari.

3. Registre d'usuari

Les condicions d'ús de les credencials d'accés de l'usuari són les següents:

 • Està prohibit l'ús d'adreces de correu electrònic o NIF/NIE diferents dels propis, siga per a registrar-se o per a accedir.
 • Tota credencial d'accés (per exemple, contrasenya) triada o assignada a l'usuari és secreta, personal i intransferible i la seua custòdia és plena responsabilitat de l'usuari.
 • L'usuari haurà de prestar la diligència deguda per a impedir l'accés i/o utilització del seu compte d'usuari per part de tercers.
 • L'usuari serà l'únic responsable de l'elecció, la pèrdua, la sostracció, la divulgació, l'ús imprudent o la utilització no autoritzada de qualsevol credencial d'accés o clau identificativa de la plataforma i de les conseqüències que se'n puguen derivar.
 • En cas de tenir indicis de pèrdua, sostracció, filtració o utilització no autoritzada de les seues credencials d'accés, l'usuari haurà de comunicar a SELAE, al més aviat possible, la pèrdua, la sostracció, la filtració o la utilització no autoritzada de les seues credencials d'accés. D'aquesta manera, SELAE procedirà a la suspensió cautelar de l'accés de l'usuari fins al seu esclariment.

L'accés al compte d'usuari estarà disponible mitjançant accés telemàtic tots els dies de la setmana, inclosos festius, en horari ininterromput, excepte per qüestions de manteniment programat o força major, avaries o incidències operatives o de seguretat (com és el geobloqueig, superació d'intents fallits d'accés o similars). Les tasques de manteniment es limitaran a les estrictament imprescindibles i, excepte imperatiu tècnic, es concentraran en les franges horàries de menor activitat en la plataforma. S'entenen com a tasques de manteniment les derivades diàriament de, entre d'altres, el tancament diari d'activitat, incloent-hi conciliacions i revisions mèdiques de consistència de dades, la determinació de guanyadors, notificació i abonament dels seus premis, la regeneració de la plataforma per al reinici de les activitats de joc, més qualssevol procediments interns de seguretat conduents a assegurar la correcta prestació del servei.

La plataforma té un disseny resilient i les interrupcions per avaria tenen una escassa probabilitat d'ocurrència. No obstant això, SELAE no garanteix la disponibilitat absoluta del sistema en els horaris operatius programats.

4. Drets i obligacions de l'usuari

L'usuari podrà:

 • Accedir als continguts i serveis dels llocs web i mòbils disponibles com a tals, sense perjudici de les condicions tècniques, condicions particulars, contracte que els regulen i/o la necessitat del registre previ segons es determine.
 • Utilitzar els serveis i continguts disponibles per al seu ús exclusivament particular.
 • Fer un ús correcte i lícit dels llocs web i mòbils de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

En cap cas l'usuari podrà:

 • Accedir o utilitzar els serveis i continguts dels llocs web i mòbils per a la comissió d'accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic, amb finalitats lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguen perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma, l'accés a aquests, en perjudici de SELAE o de tercers.
 • Utilitzar els serveis, totalment o parcialment, per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia i per escrit de SELAE.
 • Introduir informació en els llocs web i mòbils o emprar els serveis existents en aquests amb la finalitat d'atemptar –directament o indirectament– contra els drets d'altres usuaris o de SELAE i, molt especialment, els seus drets fonamentals i llibertats públiques.
 • Utilitzar els serveis i continguts oferits de manera contrària a les condicions generals d'ús i/o les condicions particulars que en el seu cas regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut, i en perjudici o en detriment dels drets de la resta d'usuaris.
 • Realitzar qualsevol acció que impedisca o dificulte l'accés als llocs pels usuaris, així com dels enllaços als serveis i continguts oferits per SELAE o per tercers a través dels llocs web i mòbils.
 • Emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguen provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en els llocs web i mòbils o en els sistemes d'informació, arxius i equips informàtics dels usuaris d'aquests; o l'accés no autoritzat a qualssevol continguts i/o serveis dels llocs web i mòbils.
 • Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació de SELAE o els seus legítims titulars que puguen contenir els continguts allotjats en els llocs web i mòbils, o els símbols que SELAE o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seues creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existents en aquests.
 • Incloure en llocs web de la seua responsabilitat o propietat “metatags” corresponents a marques, noms comercials o signes distintius propietat de SELAE.
 • Reproduir totalment o parcialment els llocs web i mòbils en un altre lloc web; no podrà realitzar emmarcats al lloc o els llocs web accessibles a través d'aquest que oculten o modifiquen –amb caràcter no limitatiu- continguts, espais publicitaris i marques de SELAE o de tercers, amb independència o no que suposen actes de competència deslleial o de confusió.
 • Crear marcs dins d'un lloc web de la seua responsabilitat o propietat que reproduïsquen la pàgina principal i/o les pàgines accessibles a través d'aquesta, corresponents als llocs web i mòbils sense la prèvia autorització de SELAE.
 • Incloure en un lloc web de la seua responsabilitat o propietat un enllaç que genere una finestra o sessió del programari de navegació emprat per un usuari del seu lloc web, en què s'incloguen marques, noms comercials o signes distintius del seu SELAE i a través del qual es mostre la pàgina web principal d'alguna de les pàgines accessibles a través d'aquesta.
 • Utilitzar la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu o altres drets que es trobe subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense l'autorització expressa prèvia i per escrit del seu propietari.
 • Realitzar qualsevol acció que supose la reproducció, la distribució, la còpia, el lloguer, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra acció similar que supose la modificació o alteració, de tot o part dels continguts i serveis dels llocs web i mòbils o l'explotació econòmica d'aquests, sense l'autorització prèvia i per escrit de SELAE o del tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recaiguen sobre els serveis o continguts d'aquests, llevat que el que es disposa en aquestes condicions generals o, si escau, les condicions particulars que regulen l'ús d'un servei i/o contingut existent en aquells ho permeten.

5. Drets i obligacions de SELAE

SELAE es reserva els següents drets:

 • Modificar les condicions d'accés als llocs web i mòbils, tècniques o no, de manera unilateral i sense preavís als usuaris, sense perjudici del que es disposa en les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut destinat als usuaris dels llocs.
 • Establir condicions particulars i, si escau, l'exigència d'un preu o altres requisits per a l'accés a determinats serveis i/o continguts.
 • Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris quan no es donen totes les garanties d'utilització correcta del lloc per la seua banda conforme a les obligacions i prohibicions assumides per aquests.
 • Finalitzar la prestació d'un servei o subministrament d'un contingut, sense generar dret a indemnització algun.
 • Modificar, suprimir o actualitzar tot o part dels continguts o serveis oferits a través dels llocs web i mòbils, sense necessitat de preavís.
 • Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulte convenient per a la protecció dels drets de SELAE com de tercers que presten els seus serveis o continguts a través dels llocs web i mòbils, sempre que resulte procedent.
 • Exigir la indemnització que poguera derivar per l'ús indegut o il·lícit de tot o part dels serveis i continguts prestats a través dels llocs web i mòbils

6. Enllaços

Enllaços a altres pàgines web de tercers

En el cas que en els llocs web i mòbils es mostraren enllaços o hipervincles a altres pàgines web i mòbils de tercers mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts embeguts, SELAE informa que aquests es troben directament gestionats per tercers. En cap cas, SELAE exercirà algun tipus de control sobre aquests llocs o continguts, no tenint la disponibilitat tècnica per a conéixer de manera prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, fiabilitat, exactitud, veracitat, qualitat, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les quals es puguen establir enllaços des del lloc web.

En conseqüència, SELAE no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma, pàgina web i mòbil a la qual es poguera establir un enllaç des dels llocs web i mòbils, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tingueren coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través de plataformes, mòbils i pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament a SELAE a l'efecte de que es procedisca a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquestes, acció que es realitzarà en el menor temps possible.

En tot cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des dels llocs web i mòbils de SELAE a un altre site alié no implicarà que existisca algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre SELAE i el responsable d'aquest lloc web alié.

 

Enllaços al canal de SELAE en altres plataformes i xarxes socials

SELAE posa a la disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines dels llocs web i mòbils que SELAE manté en diferents plataformes (Google play, App Store, etc.) i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex. Facebook, Twitter, Youtube, etc.). La inclusió d'aquests enllaços en els llocs web i mòbils té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquests canals no implica l'existència de cap relació entre SELAE i el titular, fabricador o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l'acceptació i aprovació per part de SELAE dels seus continguts i/o serveis; sent el seu titular, fabricador o distribuïdor l'únic responsable d'aquests.

De cap manera SELAE comparteix amb Facebook, Twitter, Youtube o qualsevol altra xarxa social que s'incorpore en el futur cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seua única finalitat l'establida en la present política d'ús de la web i llocs mòbils, així com en la política de  protecció de dades dels llocs web i aplicacions mòbils de SELAE. En aquest sentit, tota la informació que l'usuari desitge proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seua pròpia responsabilitat, no intervenint el prestador en aquest procés.

L'activació i l'ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes i fora del control de SELAE. En accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat per aquest SELAE, per la qual cosa SELAE no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Atés que SELAE no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que SELAE no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari puga accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. En conseqüència, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, els continguts i els serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulga compartir en aquests canals.

 

Enllaços en altres pàgines web amb destinació a SELAE

L'usuari que desitge incloure enllaços en les seues pàgines web particulars o comercials als llocs web i mòbils de SELAE que no es limiten exclusivament a l'accés a la pàgina principal, haurà (i) de comunicar-ho per escrit a SELAE i (ii) comprometre's a complir qualsevol normativa relativa a publicitat en el sector del joc, en el cas que resulte aplicable. SELAE no assumeix cap responsabilitat en relació als enllaços facilitats per tercers als seus llocs web i mòbils.

Si els usuaris, entitats o llocs web desitjaren establir enllaços en les seues respectives pàgines web o mòbils que dirigisquen a SELAE podran ser autoritzats, havent, no obstant això, de complir almenys les següents condicions: a) l'enllaç no podrà reproduir el contingut de SELAE o parts del mateix de cap manera; b) no està permés crear un browser ni un border environment sobre les seccions de SELAE, ni de cap altra forma podran modificar-se els llocs web i mòbils; c) no està permés realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre SELAE i/o, en particular, declarar o donar a entendre que el prestador ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferits o llocs a disposició en el lloc en el qual s'estableix aquest enllaç; d) la pàgina web, plataforma i/o mòbil en la qual s'establisca l'enllaç als llocs web i mòbils no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i els bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts, contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

En cap cas, SELAE autoritza l'establiment d'un enllaç als llocs web i mòbils des d'aquells llocs que continguen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguen les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

De qualsevol forma, SELAE no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web o aplicacions que tinguen establits enllaços amb destinació a la plataforma. SELAE no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma, mòbil i/o pàgina web de tercers que estableix aquest enllaç amb destinació els llocs web i mòbils, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

7.Exempció i limitació de responsabilitat

SELAE queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els següents casos:

 • Per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual resulten accessibles els llocs web i mòbils, independentment de la classe de connexió utilitzada per l'usuari.
 • Per la interrupció, la suspensió o la cancel·lació de l'accés als llocs web i mòbils, així com per disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquests o dels seus serveis i/o continguts, quan això siga per una causa aliena a l'àmbit de control de SELAE.
 • SELAE no assumeix cap responsabilitat respecte dels serveis i continguts, ni per la disponibilitat i condicions, tècniques o no, d'accés a aquests, que siguen oferits per tercers prestadors de serveis i, especialment, respecte dels prestadors de serveis de la societat de la informació. Per prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran aquelles persones físiques o jurídiques que presten els següents serveis al públic: (i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servei; (ii) serveis d'accés a l'esmentada xarxa; (iii) serveis d'emmagatzematge o allotjament de dades; (iv) subministrament de continguts o informació; (v) serveis de còpia temporal de les dades sol·licitades pels usuaris; i (vi) la facilitació d'enllaços a continguts o instruments de cerca.
 • Del tractament i utilització posterior de dades personals realitzades per tercers aliens a SELAE, així com la pertinència de la informació sol·licitada per aquests.
 • De la qualitat i velocitat d'accés als llocs web i mòbils i de les condicions tècniques que ha de reunir l'usuari amb la finalitat de poder accedir-hi i als seus serveis i/o continguts.
 • SELAE no serà responsable dels retards o fallades que es produïren en l'accés i/o funcionament dels serveis i/o continguts dels llocs web i mòbils, a causa d'un cas de força major.

L'usuari respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a SELAE directament o indirectament, per l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d'aquestes condicions generals o altres normes per les quals es regisca la utilització dels llocs web i mòbils.

8. Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari reconeix que els continguts i serveis oferits a través dels llocs web i mòbils, així com les marques, noms comercials o signes distintius inclosos en els llocs web i mòbils es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. El dret d'autor i d'explotació econòmica dels llocs web i mòbils correspon a SELAE i/o terceres entitats.

La prestació dels serveis i publicació dels continguts a través dels llocs web i mòbils no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial per SELAE i/o els seus tercers legítims titulars.

En cap concepte l'usuari podrà realitzar un ús o utilització dels serveis i continguts existents en els llocs web i mòbils que no siga exclusivament personal.

Cap part dels llocs web i mòbils pot ser reproduïda, distribuïda, transmesa, copiada, comunicada públicament, transformada, en tot o en part, mitjançant cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (incloent el fotocopiat, enregistrament o qualsevol sistema de recuperació i emmagatzematge d'informació) a través de qualsevol suport actualment conegut o que s'invente en el futur, sense consentiment de SELAE. La utilització, sota qualsevol modalitat, de tot o part del contingut dels llocs web i mòbils queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia de SELAE i/o tercers titulars legítims i l'acceptació de la corresponent llicència, si escau, excepte per al que es disposa pel que fa als drets reconeguts i concedits a l'usuari en aquestes condicions generals o el que així es determine en les condicions particulars que SELAE tinga a bé establir per a regular l'ús d'un determinat servei i/o contingut oferit a través dels llocs web i mòbils.

Si l'actuació o omissió, culpable o negligent, directament o indirectament imputable a l'usuari que origine la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de SELAE o de tercers -existisca o no benefici per a aquest- originara a SELAE danys, pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, plet o procediment, siga civil, penal o administratiu; SELAE tindrà dret a dirigir-se contra l'usuari per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar qualssevol quantitats indemnitzatòries, incloent-hi – a títol enunciatiu i no limitatiu- danys morals i imatge, mal emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que pogueren resultar per a la seua reparació, el pagament d'imports de sancions o sentències condemnatòries, interessos de demora, el cost del finançament de totes les quantitats que poguera resultar perjudicada SELAE, les costes judicials i l'import de la defensa en qualsevol procés en el qual poguera resultar demandada SELAE per les causes anteriorment exposades i, en general, pels danys i perjudicis ocasionats per raó de la seua actuació o omissió, sense perjudici d'exercir qualssevol altres accions que en dret li corresponga.

SELAE no adquireix obligació legal de cap classe per la descàrrega i ús de les aplicacions mòbils. SELAE únicament concedeix a l'usuari una llicència d'ús no exclusiva i intransferible sobre les aplicacions per al seu ús personal i privat durant el període de temps pel qual es mantinga activa i per al seu ús a tot el món, en les següents condicions: (i) queda prohibit qualsevol ús no privat, així com l'alteració de qualsevol de les parts de les aplicacions inclosa la seua funcionalitat, reprogramació i enginyeria inversa, per a qualsevol finalitat; (ii) queda prohibit transferir, traspassar, arrendar, o vendre les aplicacions o qualsevol altre acte de disposició, distribució i comunicació pública temporal o permanent, gratuïta o onerosament; i (iii) queda prohibit alterar, modificar o suprimir qualssevol símbols i mecanismes de protecció adoptats a fi de preservar els drets de propietat de SELAE.

L'usuari accepta la utilització de les aplicacions “tal qual són” sense cap tipus de garantia ni responsabilitat de cap tipus sobre mala instal·lació de l'aplicació, ús d'aquesta, fallades de l'aplicació o ús defectuós.

9. Protecció de dades

SELAE durà a terme el tractament de les dades de caràcter personal de l'usuari d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal a Espanya. Per a més informació consulte la política de política de protecció de dades.

10. Ús de cookies i web beacons

Per a obtenir informació sobre els dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels usuaris dels llocs web i mòbils de SELAE pot visitar la nostra Política de Cookies.

11. Miscel·lània

El fet que SELAE no exigisca en un moment determinat el respecte d'alguna de les condicions establides en aquestes condicions generals no pot ser interpretat per l'usuari com la renúncia de SELAE a exigir ulteriorment el seu compliment.

En el cas que qualsevol clàusula d'aquestes condicions generals resulte anul·lable o nul·la, íntegrament o en part, aquesta nul·litat o anul·labilitat no afectarà la validesa d'altres clàusules de les mateixes condicions, les quals romandran amb plena eficàcia i validesa, llevat que la part que al·legue la seua nul·litat o anul·labilitat prove que sense la clàusula que resultara nul·la o anul·lable no podran complir-se els fins perseguits per les presents condicions.

Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, se sotmeten per a la resolució de quants litigis pogueren derivar-se als Jutjats i Tribunals de Madrid capital.

 

Última actualització: 19 de maig de 2023