Avis sobre navegadors

T'informem que el servei de comprovació de números dels sorteigs de Lotería Nacional de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado està verificada per les darreres versions del teu navegador.

En particular, s'ha verificat en els següents navegadors del teu PC:

- Chrome: Versió 107.

- Firefox: Versió 106.

- Edge: Versió 107.

- Safari: Versió 15.7.1.

No obstant això, podria ocórrer que hi hagués algun error no detectat. Preguem disculpi les molèsties ocasionades.

Per resoldre qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres.