Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

ESTIPULACIONS DE TRACTAMENT I DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En aquesta pàgina us informem de com Loteries i Apostes de l'Estat tracta i protegeix les dades personals dels usuaris (no registrats) dels serveis de la Plataforma. Els participants (usuaris registrats) disposen d'informació específica en el Contracte de Joc.

Si el que voleu és exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades davant de Loteries i Apostes de l'Estat, sigui quina sigui la vostra relació amb nosaltres, us en podeu informar i ho podeu fer en aquesta pàgina: https://www.loteriasyapuestas.es/ca/contacto-proteccion-datos.

Informació bàsica (capa I) sobre protecció de dades

Responsable del tractament

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE) – A86171964

Finalitats

Permetre l'ús de la Plataforma.

Legitimació

La base legitimadora del tractament és l'interès legítim de les parts.

Destinataris

No s'efectua cap comunicació a altres entitats, llevat d'aquelles comunicacions que es produeixen per obligació o necessitat legal.

No es produeixen transferències a tercers països o organitzacions internacionals que no ofereixen garanties adequades.

Drets

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets, com s'explica a la informació de Capa II.

Procedència de les dades

La persona interessada.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a continuació.

Informació detallada

El servei ofert per SELAE, pel que fa a l’accés no registrat als seus llocs web i per les seves aplicacions mòbils i de dispositius, siguin operats per SELAE o a compte de SELAE, i de tot canal telemàtic posat en servei per SELAE (la “Plataforma”), comporta necessàriament el tractament per SELAE de dades personals (“Dades Personals”) de l'usuari, dades que, normalment, es circumscriuran a l’ús de l'adreça IP de l'equip de l'usuari, únicament amb finalitats tècniques de comunicacions imprescindibles per al servei ofert; tot això tret que en algun dels serveis oferts se sol·licitin explícitament altres dades personals de l'usuari i excepte indicació específica. Aquestes adreces IP només són emprades de forma individualitzada per operar la plataforma i per gestionar-ne la seguretat i la qualitat.

L'usuari visita lliurement la informació de la Plataforma d’acord amb la seva decisió exclusiva de navegació per aquesta.

En tot cas, independentment de les dades tractades, SELAE declara respectar escrupolosament el dret fonamental de l'usuari relatiu al tractament de les seves dades personals i l'estricte compliment amb la normativa vigent:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”).
 • Qualsevol altra norma nacional o de la Unió Europea en matèria de protecció de dades que resulti d'aplicació.

Aquestes estipulacions de tractament i protecció de dades personals cobreixen l'ús de la Plataforma per part dels clients i usuaris, i són d'aplicació subsidiària de totes les altres que s'estableixin sobre la mateixa matèria amb caràcter específic per a tractaments determinats i siguin comunicades a la persona interessada sense caràcter limitador a través dels formularis de registre, contracte de joc, canals de comunicació i consulta, i tots els punts de contacte que tinguin lloc, i les presents estipulacions esdevenen complementàries de les de caràcter específic en tot allò en què no es contradiguin.

Els usuaris no registrats de la Plataforma ho fan de forma totalment voluntària.

La finalitat del tractament és poder prestar els serveis de la Plataforma, consistents en serveis d'informació a demanda de l'usuari, així com oferir canals d'intercomunicació.

Responsable del tractament

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

 • NIF: A-86171964
 • Domicili: c/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid.
 • Telèfon: 900 11 23 13 / 91 596 23 00 (Servei d'Atenció al Client)
 • Contacte amb el delegat de Protecció de Dades:
  • Postal: SELAE, Registre, atenció "Protecció de Dades", c/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid
  • Electrònic: formulari de comunicació a www.loteriasyapuestas.es

Dades personals, finalitats i termini durant el qual es conserven les dades

En compliment del principi de limitació de la finalitat, SELAE només sol·liciten i es tracten les dades personals adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per a les quals es tracten, finalitats determinades, explícites i legítimes. Les dades demanades i la seva finalitat específica, juntament amb el termini de conservació i la conseqüència de no proporcionar-les són:

Dades personals obtingudes, rebudes per cessions i generades

Finalitats

Termini Conservació

Conseqüència si NO es proporcionen les dades

Direcció IP de l'equip de l'usuari 

Permetre la intercomunicació entre l'equip de l'usuari i els servidors de SELAE 

1 mes

No podreu emprar la Plataforma.

Dades en formularis de consultes, exercicis de drets i contactes amb Servei d'Atenció al Client i delegat de Protecció de Dades:

 • Nom, primer i segon cognom (segon cognom, opcional).
 • Data de naixement: dia, mes, any.
 • NIE o NIF
 • Tractament
 • Correu electrònic
 • Telèfon
 • Domicili postal incloent el codi postal
 • Tota la informació que remeti l'usuari 

Permetre rebre comunicacions dels usuaris i gestionar les contestacions a les quals hagi donat lloc.

5 anys

No podreu remetre consultes, exercir drets a través de la Plataforma.

Base jurídica del tractament

Els diversos components del tractament comporten diverses bases legitimadores. Són:

 • Interès legítim mutu de les parts.
 • Consentiment de l'usuari.

Destinataris de les dades personals

Estan previstes les següents cessions de dades personals:

No se n’efectua cap comunicació a altres entitats, llevat d'aquelles comunicacions que es produeixen per obligació o necessitat legal a entitats que, entre d’altres, inclouen:

 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, jutges, Ministeri Fiscal, jutjats i tribunals i altres administracions públiques o autoritats que ho requereixin en l'exercici de les seves competències. Per efectuar la comunicació, cal el requeriment documentat que resulti pertinent.
 • Altres entitats, com ara notaris, procuradors, fedataris i advocats, per a la satisfacció de necessitats jurídiques que se’n puguin derivar per a la defensa legal dels interessos de SELAE.

Estan previstes les següents Transferències:

No es produeixen transferències a tercers països o organitzacions internacionals que no ofereixen garanties adequades, llevat que l'usuari faciliti un correu electrònic de contacte el proveïdor de servei del qual pugui trobar-se en aquesta situació.

Cal notar que el proveïdor de serveis tracta dades personals per compte de la persona interessada i no de SELAE. Per tant, aquest aspecte és responsabilitat de l'usuari.

Exercici de drets i dades de contacte del delegat de Protecció de Dades

SELAE, com a responsable del tractament/fitxer, garanteix a les persones interessades l'exercici dels drets de protecció de dades legalment establerts, entre els quals s'inclou sol·licitar el dret:

 • d'accés a les seves dades personals,
 • de rectificació o supressió de les seves dades personals,
 • de limitació del seu tractament,
 • d’oposició al seu tractament,
 • a la portabilitat de les dades,
 • d’exclusió de decisions automàtiques,
 • qualsevol altre dret recollit a la normativa vigent.

Podeu exercir els vostres drets:

 • Mitjançant sol·licitud escrita degudament signada remesa per correu postal a: SELAE, Registre, atenció "Protecció de Dades", c/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid (o aquell canal que el complementi o substitueixi i, mentre es mantingui el requisit, es notifiqui al registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades), amb la referència "Exercici de Drets", tot indicant de manera clara i expressa el tractament a què es refereix l'exercici del dret, la petició o el dret que exercita, i també el nom, els cognoms i l’adreça postal per a la contestació, tot adjuntant còpia de document d'identificació fefaent (DNI, NIE, passaport o carnet de conduir) per les dues cares, per tal d'identificar-lo inequívocament. SELAE tracta aquestes dades personals sobre la base legitimadora del compliment legal, amb la finalitat única de respondre al seu exercici de drets.
 • Mitjançant sol·licitud remesa a través del  Formulari de Protecció de Dades al delegat de Protecció de Dades en aquesta pàgina: https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos.

També teniu dret a contactar amb el delegat de Protecció de Dades de SELAE. Podeu contactar-hi a través dels mecanismes descrits anteriorment.

L'usuari pot retirar qualsevol consentiment que hagi prestat sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Queda a la vostra disposició, a més de la modificació a la Plataforma mitjançant l’autoservei a través del corresponent panell de selecció, el Servei d'Atenció al Client. També podeu dirigir-vos al delegat de Protecció de Dades.

Podeu informar-vos-en, exercir els vostres drets, remetre consultes i contactar amb el delegat de Protecció de Dades en aquesta pàgina: Formulari de Protecció de Dades.

Reclamació davant d'una Autoritat de Control

Els participants tenen dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat independent de control del compliment de la normativa de protecció de dades.

Existència de Decisions automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils)

Els usuaris no són perfilats.

No s'efectuen decisions automatitzades.

Procedència de les dades personals

Totes les dades s’obtenen de la persona interessada.

ALTRES ESTIPULACIONS

Menors o incapaços

La Plataforma està dirigida a usuaris majors de 18 anys.

A través de la Plataforma, no es recullen dades personals ni es requereix cap informació personal a persones menors de 18 anys. Queda totalment prohibit l'accés a la informació i/o registre a la Plataforma a menors de 18 anys.

Registre a la Plataforma i contactes

En cas que l'usuari tingui interès a accedir a serveis particulars condicionats al previ registre, com ara participar en els jocs de SELAE de venda a través de la Plataforma i/o rebre informació de SELAE, així com contactar amb SELAE, ha d'emplenar els formularis o altres mitjans per a l'adhesió per part de l'usuari a les condicions d'ús dels serveis i contracte de joc que s'ofereixin en cada cas. Sense perjudici del que es preveu en aquestes condicions, en els casos esmentats són d'aplicació preferent les condicions de tractament de dades en cada cas establertes i comunicades a l'usuari per SELAE a través dels formularis de registre i/o contracte de joc o, si s'escau, condicions d'altres serveis particulars, de manera que les presents estipulacions esdevenen complementàries i d'aplicació subsidiària de les anteriors en tot allò en què no es contradiguin.

Dades sensibles

SELAE no sol·licita a l'usuari dades sensibles. No obstant això, per al registre a la Plataforma, i sempre d'acord amb la normativa de joc aplicable, SELAE ha d’obtenir la viabilitat del registre de les autoritats competents, viabilitat que descansa en els registres de prohibicions d'accés al joc de les autoritats competents.

Altres Serveis (telemàtics, telefònics i postals)

SELAE tracta dades personals per prestar serveis amb les finalitats següents:

 • Contacte de públic o usuaris: quan un interessat que no manté relació jurídica prèvia amb SELAE realitza qualsevol comunicació personalitzada a SELAE a través de qualsevol mitjà, la persona interessada consent expressament el tractament subsegüent de les seves dades personals per SELAE per tal d'atendre i gestionar la comunicació i també per enviar la informació que, si s'escau, se sol·liciti a SELAE. En tot cas, la recollida de dades personals que no siguin per al mer contacte o atenció de la persona interessada, es considera dada accidental i la seva recollida no ha estat sol·licitada per SELAE, sinó subministrada per l'usuari lliurement, la qual, normalment, es cancel·la d'ofici, llevat que sigui necessària per a la tramitació. Qualsevol dada sensible que la persona interessada pugui remetre es cancel·la d'ofici.
 • Sol·licitud o ús de serveis: en aquells casos en què la persona interessada sol·liciti o utilitzi algun dels serveis específics per a tal efecte i/o porti a terme i participi en els jocs, les dades personals que en cada cas se subministrin es tracten, en funció del servei sol·licitat o utilitzat i l’activitat de joc duta a terme per l'usuari, per gestionar aquestes activitats i permetre la gestió operativa i/o comercial dels jocs d'acord amb el contingut de la regulació i les bases de cadascun. Així mateix, quan l'usuari hagi sol·licitat i/o consentit l'enviament d'informació de servei de joc i/o serveis addicionals, i/o comercials i/o publicitaris de SELAE, les seves dades es tractaran amb aquesta finalitat.
 • Sol·licituds i/o consultes: en cas que la persona interessada contacti amb SELAE per realitzar consultes o sol·licitar informació, el tractament de dades es realitzarà amb la finalitat d'atendre i contestar les comunicacions rebudes, així com enviar la informació sol·licitada a SELAE, incloent informació comercial i/o publicitària, quan hi doni el consentiment.
 • Servei de sol·licitud de notícies i/o descàrrega d'aplicacions: si les dades se subministren per a la subscripció d'un servei de recepció de notícies o la descàrrega d'una app, les dades es tracten per gestionar la descàrrega o subscripció a aquest servei, per permetre identificar l'usuari registrat cada vegada que accedeixi al servei o a l’app subscrita/descarregada, així com per a l'enviament de les notícies o els butlletins de SELAE.
 • Subscripció a comunicacions comercials: quan la persona interessada accepti expressament que desitja rebre comunicacions comercials relatives a productes i/o serveis de SELAE, les seves dades es tractaran per gestionar l'enviament d'aquestes comunicacions, així com la possible revocació del consentiment de l'usuari, oposició al tractament o baixa del servei.
 • Exercici de drets i consultes de protecció de dades: quan un interessat contacti amb SELAE per exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, les seves dades es tractaran amb la finalitat d'atendre, gestionar i contestar a l'exercici del dret.

Anonimització, agregació i usos posteriors

La informació sobre l’ús dels serveis (incloent-hi les dades personals) pot ser anonimitzada (amb o sense agregació prèvia) per a, un cop dissociada, l’ús posterior per SELAE o per tercers amb finalitats estadístiques, històriques, analítiques o d'investigació i per a la millora dels seus serveis.

Conformitat

D'acord amb tot l'anterior, si la persona interessada no està conforme amb el tractament de les seves dades personals per SELAE, cal que s’abstingui d'usar els serveis de SELAE que en requereixen el tractament, i de comunicar o enviar les seves dades personals a SELAE a través de qualsevol mitjà, com ara, i sense caràcter limitador, correu electrònic, SMS, registre i alta, si és el cas, en els serveis oferts a través dels llocs web, apps i mòbils o emplenament de formularis, efectuant una navegació no registrada als llocs web, apps i mòbils.

Altres destinataris d'informació

SELAE adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, la seguretat i el tractament de les dades conforme a les presents estipulacions, respecte de les dades personals que reculli l'usuari a través de la Plataforma, sense tenir cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat. Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s'entenen —sense caràcter limitador— aquelles persones físiques o jurídiques que presten els serveis següents:

 • Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei;
 • Serveis d'accés a l'esmentada xarxa;
 • Serveis d'emmagatzematge o allotjament de dades; i
 • El subministrament de continguts o informació.

Així mateix, SELAE no es fa responsable dels tractaments de dades que duguin a terme tercers que estableixin hiperenllaços amb SELAE ni d'aquells responsables als quals, a través d'hiperenllaços, SELAE remet als usuaris del seu lloc web o responsables de passarel·les de pagament.

Qualitat de les dades

SELAE adverteix la persona interessada que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap persona pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que la persona interessada en tot moment ha de tenir en compte que, si comunica dades personals a través de qualsevol mitjà a SELAE, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

A aquest efecte, la persona interessada és l'única responsable davant de qualsevol dany, directe i/o indirecte, que causi a tercers o a SELAE per l'ús de dades personals d'una altra persona o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o no pertinents.

Igualment, la persona interessada que comuniqui a SELAE les dades personals d'un tercer ha de comptar amb la deguda autorització del tercer i respondre davant SELAE i el tercer per aquesta obligació, sense que SELAE hagi de dur a terme cap actuació addicional i exonerant SELAE de tota responsabilitat./p>

Drets de la persona interessada relatius a comunicacions comercials

S'informa les persones interessades que hagin autoritzat SELAE per a la realització d'enviaments de comunicacions comercials per correu electrònic, SMS o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents que l'usuari té dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals per a la recepció de comunicacions comercials, i també té dret a revocar el consentiment prestat per tal efecte en qualsevol moment amb la simple notificació de la seva voluntat a SELAE, en qualsevol moment.

S'informa de les opcions següents:

Galetes i Beacons

Per obtenir informació sobre els dispositius d'emmagatzematge i la recuperació de dades en equips terminals dels usuaris de la Plataforma, podeu consultar la  Política de Galetes.

Dades personals publicades als llocs web, apps i mòbils de SELAE

L'usuari es compromet a no utilitzar, tractar o reproduir cap dada personal que SELAE publiqui a la Plataforma, més enllà de la seva mera visualització —ni tan sols quan es faci referència al seu origen— llevat que s'obtingui la prèvia autorització i el consentiment exprés del mateix interessat i/o de SELAE per fer-ho. Les dades personals publicades a la Plataforma poden consistir, sense caràcter limitador, en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneixi a persones físiques identificades o identificables, com ara nom, cognoms, adreça IP, adreça postal i/o correu electrònic, fotos, vídeos, i imatges d'esdeveniments celebrats per SELAE. Per tant, totes les dades personals —incloent imatges, vídeos, textos, dades i qualsevol altra informació que es publica en el present lloc web sobre persones físiques identificades i/o identificables— només es poden utilitzar pel seu usuari titular per tal de participar dels serveis i els continguts en la forma establerta a les polítiques d'ús de la Plataforma i les presents estipulacions, amb finalitats domèstiques, en el marc de la legalitat vigent i sense ànim de lucre ni amb finalitats comercials de qualsevol naturalesa. Així, doncs, queda expressament prohibit qualsevol altre ús diferent dels assenyalats, incloent-hi la incorporació de les imatges o les dades a fitxers o tractaments i/o creació de bases de dades de persones i/o enviament de publicitat o cessió a tercers, sense el previ consentiment informat de l'usuari, sense que SELAE es responsabilitzi dels usos que els tercers usuaris del lloc web o l’app efectuïn tot contravenint el que estableix aquesta clàusula.

Actualització de les estipulacions

Ocasionalment, SELAE actualitza aquestes estipulacions. Tota modificació es publica i s’adverteix a la Plataforma i l'usuari ha de tenir en compte que el tractament de les dades que hagi comunicat a SELAE es regeix per les estipulacions vigents i publicades en el moment en què hagi proporcionat les seves dades personals a SELAE, sense perjudici de l'aplicació preferent dels textos legals específics per a tal efecte, com ara textos informatius inserits en formularis de recollida de dades i/o condicions de serveis particulars.

En tot cas, és responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a les estipulacions publicades en cada moment per tal de conèixer l'última versió vigent.

Xarxes Socials

Les xarxes socials són serveis prestats per tercers proveïdors que permeten a l'usuari participar en una comunitat virtual amb altres usuaris, a través de la qual pot generar el seu propi perfil públic, on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa. En una xarxa social, els usuaris poden crear un compte o perfil amb finalitats professionals o personals. El funcionament de la xarxa social es regula, en primer terme, per les condicions establertes pel titular i/o proveïdor de la xarxa i, en segon terme, quan es tracta de comptes o perfils amb finalitats comercials, pels termes i condicions establerts pel responsable del perfil o el compte comercial.

SELAE té perfils en algunes xarxes socials, sense caràcter limitador, com ara Facebook i X (Twitter). L'usuari pot seguir-nos i esdevenir fan de SELAE a les xarxes socials esmentades i en les diferents xarxes socials que indiquem a través de la Plataforma.

Els nostres llocs i les nostres pàgines oficials a les xarxes socials estan dirigits a majors de 18 anys, de manera que, si l'usuari vol formar part dels nostres llocs i les nostres pàgines oficials, ha de ser major de 18 anys i ha de llegir atentament les condicions i polítiques publicades per SELAE.

SELAE és responsable de l'administració dels llocs i de les pàgines oficials a les xarxes socials, sempre que siguin els llocs i les pàgines oficials originals i, per tant, hagin estat creats per SELAE.

Si l'usuari esdevé seguidor dels llocs i les pàgines oficials de SELAE, l’ús i el tractament de les dades personals que es realitzin a través d'aquests llocs es regulen per les condicions específiques previstes i publicades a cada lloc o pàgina oficial. El fet d'esdevenir amic o seguidor dels nostres llocs i les nostres pàgines oficials a les xarxes socials implica que l'usuari consent el tractament de les seves dades segons el que estableixen les polítiques i les condicions que regulen el seu ús en cada cas.

SELAE no es responsabilitza dels llocs i les pàgines no oficials que terceres persones puguin crear a les xarxes socials. Per això, es recomana a l'usuari que sempre activi l'opció de seguir SELAE a través dels nostres llocs web, apps i mòbils.

SELAE és responsable del tractament que realitzi a través dels seus llocs i les seves pàgines oficials a les xarxes socials. Si l'usuari esdevé amic o seguidor dels nostres llocs i les nostres pàgines oficials a les xarxes socials, les seves dades personals es tracten amb la finalitat d'administrar correctament el lloc o la pàgina oficial, conèixer les seves opinions i/o comentaris, així com informar-lo i fer-lo partícip dels diferents concursos, promocions i/o esdeveniments que realitzi SELAE a través dels llocs i les pàgines oficials a les seves xarxes socials.

En tot cas, s'informa l'usuari que SELAE pot eliminar dels llocs i les pàgines oficials a les xarxes socials qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes a les condicions particulars que regulen els seus llocs i les seves pàgines oficials, les condicions generals d'ús establertes pel proveïdor o titular de la xarxa social, així com informació que vagi en contra del que preveu la llei, la moral, l’ordre públic i/o qualssevol polítiques i manuals dels llocs web, apps i mòbils de SELAE.

De la mateixa manera, els titulars o els proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, d'ofici o mitjançant denúncia d'un altre usuari, vagin en contra de les normes o les regles de funcionament imposades pel proveïdor de cadascuna de les xarxes.

Per deixar de seguir el lloc o la pàgina oficial de SELAE en qualsevol dels llocs o les pàgines oficials a les xarxes socials, l'usuari ha de seguir els passos que s'indiquen a les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa, sense que SELAE pugui intervenir en aquest procés. No obstant això, SELAE es reserva el dret a crear, editar, modificar i/o eliminar els llocs i/o les pàgines oficials sense necessitat d'informar l'usuari amb caràcter previ.

Per fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors als llocs o les pàgines oficials de SELAE a les xarxes socials, l'usuari pot posar-se en contacte amb SELAE a través d'Assistència al Client (https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto), que és el canal més ràpid, directe i senzill.

Per conèixer més sobre les estipulacions de tractament i protecció de dades personals i condicions d'ús dels nostres llocs i les nostres pàgines oficials a les xarxes socials, l'usuari pot visitar els avisos i les estipulacions que es publiquen a cadascun dels llocs i les pàgines oficials de les diferents xarxes socials.

Sobre les condicions de tractament i protecció de dades personals de les aplicacions de SELAE

SELAE és titular de diverses aplicacions que l'usuari pot descarregar-se als equips. Més enllà del tractament d'adreces IP i assignadors imprescindibles per a les intercomunicacions tècniques entre equips, les aplicacions, llevat que ho indiquin, no recullen cap altra dada personal dels usuaris ni tracten aquest tipus d'informació. En cas que una aplicació demani o tracti altres dades personals, oferirà a l'usuari la lectura de les corresponents estipulacions de tractament i protecció de dades personals, estipulacions que l'usuari ha de llegir prèviament a l'ús de l'aplicació, per tal d'acceptar o no el tractament de les dades personals que s’hi indiqui. La instal·lació i l’ús de l'aplicació mòbil pressuposa que l'usuari està d'acord amb les estipulacions de tractament i protecció de dades.

Així mateix, SELAE informa que algunes de les seves aplicacions poden incorporar utilitats relacionades amb la geolocalització de l'usuari, aspecte que en tot cas ha de ser degudament informat en cas que es produeixi.

Aquesta geolocalització es pot dur a terme a través de les aplicacions si l'usuari té activada la funció de geolocalització al dispositiu, cas en què s'entén que l'usuari autoritza aquesta geolocalització amb l'aplicació de SELAE si per utilitzar l'aplicació de SELAE no desactiva aquesta funció al dispositiu. Això no obstant, quan la geolocalització està activada, l'usuari pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment i sense haver d'abandonar l'aplicació.

A més, SELAE ofereix a l'usuari poder rebre notificacions relatives a productes i serveis de jocs i promocions de SELAE a través de les aplicacions. Per això, quan es descarrega l’app, se li demana el consentiment per a l'enviament d'aquestes notificacions. Si permet la recepció de notificacions, l'usuari consent que SELAE tracti el UUID (identificador universal únic) del seu dispositiu per a l'enviament de notificacions en els termes previstos en aquestes Estipulacions. En tot cas, l'usuari es pot donar de baixa en qualsevol moment i deixar de rebre notificacions sense haver d'abandonar l'app, o donar-se d'alta, tot això a través de la configuració del dispositiu utilitzat o mitjançant la pròpia aplicació a la secció d’Ajustaments.

Recomanacions per als usuaris

L'usuari és l'únic responsable de l'adopció de mesures preventives que salvaguardin la conservació i l’emmagatzematge de fitxers i altres continguts al seu terminal que es puguin veure afectats durant els processos de càrrega, instal·lació, visualització i ús de l'aplicació de serveis mòbils, així com de la custòdia i el secret de qualsevol tipus de claus i contrasenyes d'accés i ús de l'aplicació, i també de les conseqüències del seu ús erroni o fraudulent.

SELAE recomana als usuaris que utilitzin les últimes versions dels programes informàtics per a la navegació per Internet, atès que incorporen majors mesures de seguretat.

Igualment, SELAE recomana als usuaris que utilitzin els mecanismes de seguretat que tinguin a l’abast (servidors web segurs, criptografia, firma digital, firewall, etc.) per protegir la confidencialitat i la integritat de les dades en la mesura que resulti necessari, atès que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.

SELAE recorda als usuaris que Internet no és segur. No obstant això, existeixen i es desenvolupen diferents mitjans que permeten millorar la protecció de les dades. Així, doncs, utilitzeu qualsevol mitjà que estigui al vostre abast per protegir les dades i les comunicacions, com la codificació legalment disponible per al correu electrònic confidencial i els codis d'accés al vostre propi dispositiu amb connexió a Internet.

SELAE adverteix els usuaris que sempre que proporcionen informació personal per Internet per mitjà de correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., han de tenir present que aquesta informació pot ser sol·licitada i tractada amb finalitats no desitjades pels usuaris, per la qual cosa SELAE recomana als usuaris que s'informin sobre les polítiques de confidencialitat i el tractament de dades personals dels llocs en línia que visiten.

SELAE adverteix els usuaris que tinguin present que, llevat que emprin mecanismes de xifrat, el correu electrònic a Internet no té la confidencialitat assegurada. Així mateix, els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, la qual cosa s'ha de tenir en compte sempre que es facin servir. Si l'usuari no vol publicar la seva adreça de correu electrònic, ha de configurar el seu navegador perquè no deixi l’adreça de correu als servidors web als quals accedeixi.

Finalment, SELAE adverteix de la importància de llegir, comprendre i acceptar les condicions particulars que, si s'escau, s'estableixin de forma prèvia a la realització de la contractació dels productes i serveis en línia d'aquest lloc web i aquestes aplicacions.

Última actualització: 1 de setembre de 2022