Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DELS LLOCS WEB I APLICACIONS MÒBILS DE LA  SOCIETAT ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, SME, SA  (SELAE)

1. Titular dels llocs web i les aplicacions mòbils

El prestador dels serveis de la societat de la informació i titular dels llocs web i les aplicacions mòbils posats a disposició dels usuaris és la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA  (en endavant,“ SELAE”), amb domicili al c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, NIF A86171964, i inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 28078, foli 202, secció 8, full M-505970, inscripció 1.

SELAE té per objecte la gestió, explotació i comercialització de l'activitat del joc en les seves diferents modalitats, com ara jocs pròpiament dits, loteries, apostes, rifes i concursos, tant els que se celebren presencialment com els que es fan a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics, interactius, audiovisuals o qualssevol altres que es puguin crear o establir en el futur.

SELAE informa que no ha autoritzat a cap tercer la venda de cap dels seus productes a través d'internet o altres mitjans electrònics o audiovisuals. Només s’hi pot accedir a través de les webs oficials que gestionin en cada moment les activitats de joc de SELAE, i, si escau, a través de les aplicacions mòbils que SELAE posi a disposició dels usuaris. Per això, SELAE no és ni serà responsable de les actuacions de persones o entitats que gestionen o participen d'alguna manera en altres pàgines web, o en aplicacions diferents de les indicades.

SELAE es reserva el dret d’exercir totes les accions que consideri oportunes per defensar els seus drets i interessos legítims en cas que l'actuació de qualsevol tercer pugui causar-li algun dany o perjudici.

2. Objecte dels llocs web i mòbils de SELAE

Els termes i les condicions que s'indiquen més endavant regulen, amb caràcter general, l'accés i l’ús dels llocs web i les aplicacions mòbils de SELAE, així com els serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (en endavant, també“ el/s lloc/s” o“ el/s lloc/s web i mòbils”), sense perjudici dels termes i les condicions que puguin regular de manera específica determinats llocs web o mòbils. Aquestes condicions s'aplicaran amb caràcter subsidiari i complementari en allò que no hagin previst específicament els esmentats llocs web o mòbils. L'expressió “lloc/s o lloc/s web i mòbils” engloba, entre altres coses, dades, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, obres plàstiques, fotografies i altres inclosos en el mateix i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, protegides per les lleis de propietat intel·lectual, propietat industrial i altres normes de dret.

L'usuari és conscient que l'accés i la utilització dels serveis i continguts dels llocs web i mòbils és responsabilitat única i exclusiva del mateix usuari.

L'accés als llocs web i mòbils i la visualització dels continguts o la utilització dels serveis inclosos implica que l'usuari accepta expressament aquestes condicions generals d'ús i, per tant, adquireix una sèrie de drets i obligacions a fi de garantir l'adequat gaudiment dels dits serveis i continguts i que SELAE posa a disposició de l'usuari.

S'adquireix la condició d'usuari en accedir als llocs web o mòbils. L'usuari utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a fins particulars i, en el futur, no els farà servir mai amb ànim de lucre o per obtenir un benefici directe o indirecte.

Si aquestes condicions generals se substitueixen per unes altres de manera completa o parcial, les noves condicions generals es consideraran acceptades igual que aquestes. No obstant això, l'usuari dels llocs web o mòbils haurà d'accedir a aquestes condicions generals de manera periòdica per conèixer les successives versions que s’inclouen aquí, tot i que us recomanem que hi accediu cada vegada que vulgueu accedir o emprar els serveis i continguts dels llocs web o mòbils.

En cas que l'usuari no accepti aquestes condicions generals o les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei o contingut, s'ha d'abstenir d'accedir als llocs web o mòbils i abandonar la navegació, i no fer servir els serveis oferts.

L'usuari haurà d'establir les mesures tècniques de seguretat adequades per evitar accions no desitjades en el seu sistema d'informació, arxius i equips informàtics emprats per accedir a internet i, especialment, al lloc, i és conscient que la xarxa no és totalment segura.

SELAE podrà modificar unilateralment i sense avís previ la prestació, la configuració, el contingut i els serveis dels llocs web i mòbils, així com les seves condicions d'ús i l'accés als serveis prestats.

El cost de l'accés telefònic o els altres tipus de despeses de connexió per accedir als llocs web i mòbils anirà a càrrec exclusiu de l'usuari.

3. Drets i obligacions de l'usuari

L'usuari podrà:

 • Accedir als continguts i serveis dels llocs web i mòbils disponibles com a tals, sense perjudici de les condicions tècniques, les condicions particulars, el contracte que els reguli i la necessitat de registre previ que es determini.
 • Utilitzar els serveis i continguts disponibles per a un ús exclusivament particular.
 • Fer un ús correcte i lícit dels llocs web i mòbils de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

L'usuari no podrà en cap cas:

 • Accedir o utilitzar els serveis i continguts dels llocs web i mòbils per cometre accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic, amb fins lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin perjudicar, danyar o impedir de qualsevol manera l'accés als drets i les llibertats esmentats, en perjudici de SELAE o de tercers.
 • Utilitzar els serveis, totalment o parcial, per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de tercers sense autorització prèvia i per escrit de SELAE.
 • Introduir informació als llocs web i mòbils o emprar els serveis que hi apareguin amb la finalitat d'atemptar, directament o indirecta, contra els drets d'altres usuaris o de SELAE i, molt especialment, contra els seus drets fonamentals i llibertats públiques.
 • Utilitzar els serveis i continguts oferts de manera contrària a les condicions generals d'ús i les condicions particulars que, si és el cas, regulin l'ús d'un determinat servei o contingut, i en perjudici o amb menyscabament dels drets de la resta d'usuaris.
 • Fer qualsevol acció que impedeixi o dificulti als usuaris accedir als llocs, així com als hipervincles de serveis i continguts oferts per SELAE o per tercers a través dels llocs web i mòbils.
 • Emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats als llocs web i mòbils o als sistemes d'informació, arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos; o l'accés no autoritzat a qualssevol continguts o serveis dels llocs web i mòbils.
 • Eliminar o modificar sigui com sigui els dispositius de protecció o identificació de SELAE o dels seus legítims titulars que puguin contenir continguts allotjats als llocs web i mòbils, o símbols que SELAE o els tercers legítims titulars dels drets incorporin a les seves creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial.
 • Incloure en llocs web de la seva responsabilitat o propietat “metatags” corresponents a marques, noms comercials o signes distintius de SELAE.
 • Reproduir totalment o parcial els llocs web i mòbils en un altre lloc web. No es poden fer emmarcats al lloc o els llocs web accessibles a través del mateix que ocultin o modifiquin–, incloent, entre altres coses, continguts, espais publicitaris i marques de SELAE o de tercers, tant si són actes de competència deslleial o de confusió com si no.
 • Crear marcs dins d'un lloc web de la seva responsabilitat o propietat que reprodueixin la pàgina principal, o les pàgines accessibles a través de la mateixa, corresponents als llocs web i mòbils sense l’autorització prèvia de SELAE.
 • Incloure en un lloc web de la seva responsabilitat o propietat un hipervincle que generi una finestra o sessió de navegació del lloc web de l’usuari, en què s'incloguin marques, noms comercials o signes distintius de SELAE i a través de la qual es mostri la pàgina web principal o alguna de les pàgines a què es pugui accedir a través de la pàgina web principal.
 • Utilitzar la marca, els noms comercials i qualsevol altre signe identificatiu o altres drets que es trobin subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense l’autorització prèvia expressa i escrita del propietari.
 • Fer cap acció que suposi la reproducció, la distribució, la còpia, el lloguer, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra acció similar que suposi la modificació o alteració de tots o alguns dels continguts i serveis dels llocs web i mòbils, o bé l'explotació econòmica dels mateixos, sense l'autorització prèvia i per escrit de SELAE o del tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recaiguin sobre els serveis o continguts, llevat que ho permetin les disposicions d’aquestes condicions generals o, si escau, les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei o contingut existent.

4. Drets i obligacions de SELAE

SELAE es reserva els següents drets:

 • Modificar les condicions d'accés als llocs web i mòbils, tècniques o no, de manera unilateral i sense preavís als usuaris, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei o contingut destinat als usuaris dels llocs.
 • Establir condicions particulars i, si escau, l'exigència d'un preu o altres requisits per accedir a determinats serveis o continguts.
 • Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris quan no es pugui garantir del tot que pretenguin fer un ús correcte del lloc, segons les obligacions i prohibicions assumides.
 • Finalitzar la prestació d'un servei o subministrament d'un contingut, sense que es generi cap dret d’indemnització.
 • Modificar, suprimir o actualitzar tots o alguns dels continguts o serveis oferts a través dels llocs web i mòbils, sense necessitat de preavís.
 • Emprendre qualsevol acció legal o judicial que convingui per protegir els drets de SELAE o de tercers que presten els seus serveis o continguts a través dels llocs web i mòbils, sempre que sigui procedent.
 • Exigir la indemnització que pugui derivar de l'ús indegut o il·lícit de tots o alguns dels serveis i continguts prestats a través dels llocs web i mòbils.

5. Enllaços

Enllaços a altres pàgines web de tercers

En cas que als llocs web i mòbils apareguin enllaços o hipervincles a altres pàgines web i mòbils de tercers mitjançant botons, enllaços, banners o continguts encastats, SELAE informa que la gestió directa la duen a terme tercers. SELAE no exercirà en cap cas un control sobre aquests llocs o continguts, i no té els mitjans tècnics per conèixer prèviament i controlar o aprovar tota la informació, els continguts, la fiabilitat, l’exactitud, la veracitat, la qualitat, els productes o els serveis facilitats per altres plataformes a les quals es puguin establir enllaços des del lloc web.

En conseqüència, SELAE no podrà assumir cap mena de responsabilitat per cap aspecte relatiu a la plataforma o la pàgina web i mòbil a la qual es pugui establir un enllaç des dels llocs web i mòbils: en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, respecte del seu funcionament, l’accés, les dades, la informació, els arxius, la qualitat i la fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris saben del cert que les activitats desenvolupades a través de plataformes, mòbils i pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral o l'ordre públic, ho han de comunicar immediatament a SELAE perquè es pugui deshabilitar l'enllaç d'accés, cosa que es farà al més aviat possible.

En tot cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des dels llocs web i mòbils de SELAE a un altre lloc aliè no implica que existeixi cap mena de relació, col·laboració o dependència entre SELAE i el responsable d'aquest lloc web aliè.

 

Enllaços al canal de SELAE en altres plataformes i xarxes socials

A través de diferents eines i aplicacions, SELAE posa a disposició dels usuaris mitjans d'enllaç per poder accedir als canals i pàgines dels llocs web i mòbils que SELAE manté en diferents plataformes (Google Play, App Store, etc.) i xarxes socials pertanyents o gestionades per tercers (com ara Facebook, Twitter, YouTube, etc.). La inclusió d'aquests enllaços als llocs web i mòbils només pretén facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquests canals no implica l'existència de cap relació entre SELAE i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma de l’enllaç, ni l'acceptació i aprovació de SELAE dels seus continguts o serveis. Així, el titular, fabricant o distribuïdor és l'únic responsable dels dits continguts o serveis.

SELAE no comparteix de cap manera amb Facebook, Twitter, YouTube o qualsevol altra xarxa social que s'incorpori en el futur cap mena d'informació privada sobre els seus usuaris. La seva única finalitat és la que s’estableix en aquesta Política d’ús de la web i els llocs mòbils, així com en la Política de protecció de dades  dels llocs web i les aplicacions mòbils de SELAE. En aquest sentit, tota la informació que l’usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà responsabilitat seva, i el prestador no intervé en aquest procés.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (inici de sessió/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes i fora del control de SELAE. En accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat per SELAE, de manera que SELAE no assumeix cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat.

Atès que SELAE no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que SELAE no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, producte, servei, publicitat o material disponible a les pàgines en qüestió. En conseqüència, l'usuari ha d'extremar la prudència a l’hora de valorar i emprar la informació, els continguts i els serveis existents en els canals amb enllaç, i amb la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

 

Enllaços a altres pàgines web amb destinació a SELAE

L'usuari que vulgui incloure hipervincles en les seves pàgines web particulars o comercials als llocs web i mòbils de SELAE que no siguin només la pàgina principal, haurà de (i) comunicar-ho per escrit a SELAE i (ii) comprometre's a complir qualsevol normativa relativa a la publicitat del sector del joc, en cas que sigui aplicable. SELAE no assumeix cap responsabilitat en relació amb els enllaços facilitats per tercers als seus llocs web i mòbils.

Si els usuaris, entitats o llocs web volen establir enllaços a les seves respectives pàgines web o mòbils que dirigeixin cap a SELAE, poden rebre’n permís. Això no obstant, han de complir almenys les següents condicions: a) l'enllaç no pot reproduir el contingut o part del contingut de SELAE de cap manera; b) no està permès crear un  browser  ni un  border environment  sobre les seccions de SELAE, ni es poden modificar de cap altra manera els llocs web i mòbils; c) no està permès fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre SELAE ni, en particular, declarar o donar a entendre que el prestador ha autoritzat l'enllaç o ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en el lloc en què s'estableix l'enllaç; d) la pàgina web, plataforma o mòbil en què s'estableixi l'enllaç als llocs web i mòbils no contindrà informacions o continguts il·lícits ni contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ni a l'ordre públic, ni contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge, o a qualsevol altre dret, ni tampoc continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

SELAE no autoritza en cap cas l'establiment d'un enllaç als llocs web i mòbils des dels llocs que contenen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

De qualsevol manera, SELAE no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres pàgines web o aplicacions que tinguin establerts enllaços amb destinació a la plataforma. SELAE no assumeix cap mena de responsabilitat per cap aspecte relatiu a la plataforma, mòbil o pàgina web de tercers que estableixi aquest enllaç amb destinació als llocs web i mòbils, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, respecte del funcionament, l’accés, les dades, la informació, els arxius, la qualitat i la fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i qualsevol dels seus continguts, en general.

6. Exempció i limitació de la responsabilitat

SELAE queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els casos següents:

 • Quan sigui impossible o difícil accedir a la xarxa de comunicacions a través de la qual es pot accedir als llocs web i mòbils, independentment de la connexió utilitzada per l'usuari.
 • Quan s’interrompi, se suspengui o es cancel·li l'accés als llocs web i mòbils, i quan no hi hagi disponibilitat i continuïtat en el seu funcionament o en els seus serveis i continguts, sempre que sigui per una causa aliena i fora del control de SELAE.
 • SELAE no assumeix cap responsabilitat respecte dels serveis i continguts, ni respecte de la disponibilitat i les condicions, tècniques o no, d'accés als mateixos, que ofereixin tercers prestadors de serveis i, especialment, respecte dels prestadors de serveis de la societat de la informació. Per «tercers prestadors de serveis de la societat de la informació» s’entenen aquelles persones físiques o jurídiques que presten els serveis següents: (i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servei; (ii) serveis d'accés a l'esmentada xarxa; (iii) serveis d'emmagatzematge o allotjament de dades; (iv) subministrament de continguts o informació; (v) serveis de còpia temporal de les dades sol·licitades pels usuaris; i (vi) facilitació d'enllaços a continguts o instruments de cerca.
 • Del tractament i la utilització posterior de dades personals realitzats per tercers aliens a SELAE, així com la pertinència de la informació sol·licitada.
 • De la qualitat i velocitat d'accés als llocs web i mòbils i de les condicions tècniques que ha de reunir l'usuari per tal de poder accedir als mateixos i als seus serveis i continguts.
 • SELAE no serà responsable dels retards o els errors que es produeixin en l'accés o funcionament dels serveis i continguts dels llocs web i mòbils a causa d'un cas de força major.

L'usuari respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a SELAE, directament o indirecta, per l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d'aquestes condicions generals o altres normes per les quals es regeixi la utilització dels llocs web i mòbils.

7. Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari reconeix que els continguts i serveis oferts a través dels llocs web i mòbils, així com les marques, els noms comercials o els signes distintius inclosos en els llocs web i mòbils estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Els drets d'autor i d'explotació econòmica dels llocs web i mòbils corresponen a SELAE o a terceres entitats.

La prestació dels serveis i la publicació dels continguts a través dels llocs web i mòbils no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, ni de SELAE ni dels seus tercers legítims titulars.

L'usuari no podrà utilitzar en cap cas els serveis i continguts existents en els llocs web i mòbils que no siguin exclusivament personals.

Cap part dels llocs web i mòbils pot ser reproduïda, distribuïda, transmesa, copiada, comunicada públicament, transformada, totalment o parcial, mitjançant cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (incloent la fotocòpia, l’enregistrament o qualsevol sistema de recuperació i emmagatzematge d'informació) a través de qualsevol suport actualment conegut o que s'inventi en el futur, sense el consentiment de SELAE. Per emprar de qualsevol manera tot o una part del contingut dels llocs web i mòbils, s’ha de sol·licitar autorització prèvia a SELAE o als tercers titulars legítims i s’ha d’acceptar la corresponent llicència, si escau, excepte pel que es disposa respecte dels drets reconeguts i concedits a l'usuari en aquestes condicions generals o el que es determini en les condicions particulars que SELAE decideixi establir per regular l'ús d'un determinat servei o contingut ofert a través dels llocs web i mòbils.

Si s’imputa directament o indirectament a l’usuari una actuació o omissió (culpable o negligent) que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i industrial de SELAE o de tercers —tant si l’usuari n’obté un benefici com si no— i que causi danys a SELAE, o bé pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, plet o procediment, sigui civil, penal o administratiu, en tal cas, diem, SELAE tindrà dret a actuar contra l'usuari per tots els mitjans legals al seu abast i a reclamar qualsevol quantitat indemnitzatòria, incloent, entre d’altres, per danys morals i d’imatge, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que puguin sorgir per a la seva reparació, pagament de sancions o sentències condemnatòries, interessos de demora, finançament de totes les quantitats en què pugui ser perjudicada SELAE, costes judicials i import de la defensa en qualsevol procés en què pugui ser demandada SELAE per les causes anteriorment exposades i, en general, danys i perjudicis derivats de la seva actuació o omissió, sense perjudici de l'exercici de qualsevol altra acció que li correspongui en dret.

SELAE no adquireix cap mena d’obligació legal respecte de la descàrrega i l’ús de les aplicacions mòbils. SELAE només concedeix a l'usuari una llicència d'ús no exclusiva i intransferible sobre les aplicacions. Aquesta llicència és per a un ús personal i privat a tot el món durant el període de temps en què es mantingui activa,  sempre que es compleixin les següents condicions: (i) queda prohibit qualsevol ús no privat i l'alteració de qualsevol part de les aplicacions, inclosa la funcionalitat, reprogramació i enginyeria inversa, sigui quina sigui la finalitat; (ii) queda prohibit transferir, traspassar, arrendar, o vendre les aplicacions o cometre qualsevol altre acte de disposició, distribució i comunicació pública temporal o permanent, gratuïta o onerosa; i (iii) queda prohibit alterar, modificar o suprimir qualssevol símbols i mecanismes de protecció adoptats a fi de preservar els drets de propietat de SELAE.

L'usuari accepta la utilització de les aplicacions“ tal qual”, sense cap tipus de garantia ni responsabilitat respecte de la mala instal·lació de l'aplicació, l’ús que se’n faci, els errors que tingui o l’ús defectuós.

8. Protecció de dades

SELAE durà a terme el tractament de les dades de caràcter personal de l'usuari d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal a Espanya. Podeu trobar-ne més detalls a la Política de protecció de dades.

9. Ús de galetes i píxels invisibles

Per obtenir informació sobre els dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels usuaris dels llocs web i mòbils de SELAE, podeu visitar la nostra Política de galetes.

10. Miscel·lània

El fet que, en un moment determinat, SELAE no exigeixi el compliment d'alguna de les condicions establertes en aquestes condicions generals no pot ser interpretat per l’usuari com la renúncia de SELAE a exigir ulteriorment el seu compliment.

En cas que qualsevol clàusula d'aquestes condicions generals sigui anul·lable o nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o anul·labilitat no afectarà la validesa d'altres clàusules de les mateixes condicions, sinó que romandran amb plena eficàcia i validesa, llevat que la part que al·legui la seva nul·litat o anul·labilitat demostri que sense la clàusula nul·la o anul·lable no podran complir-se els objectius que persegueixen aquestes condicions.

Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de Madrid capital per resoldre tots els litigis que puguin sorgir.

 

Última actualització: 1 de setembre del 2022