Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Política d'ús de la web i llocs mòbils (webs joc i corporativa)

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DELS LLOCS WEB I APLICACIONS MÒBILS DE LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

1. Titular dels llocs web i aplicacions mòbils

El prestador dels serveis de la societat de la informació i titular dels llocs web i aplicacions mòbils posades a disposició dels usuaris és la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (d'ara endavant, “SELAE”), domiciliada al c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, NIF número A86171964, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al volum 28078, foli 202, secció 8ª, full M- 505970, inscripció 1ª.

SELAE té per objecte la gestió, explotació i comercialització de l'activitat del joc en les seve diferents modalitats com, per exemple, els jocs pròpiament dits, loteries, apostes, rifes i concursos, tant els realitzats a través de mitjans presencials com a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics, interactius, audiovisuals o qualssevol altres que es poguessin crear o establir en el futur.

SELAE informa que no ha autoritzat a cap tercero la venda de cap dels seus productes a través d'Internet o altres mitjans electrònics o audiovisuals. Aquests són accessibles únicament a través de les webs oficials a través de les que en cada moment es gestionin les activitats de joc de SELAE així com, esi escau, de les aplicacions mòbils que SELAE posi a disposició dels usuaris. Per això, SELAE no és ni serà responsable de les actuacions que puguin realitzar les persones o entitats que gestionin o que participen d'alguna manera en altres pàgines web o aplicacions diferents de les indicades.

SELAE es reserva l'exercici de tantes accions com estimi oportunes per a la defensa dels seus legítims drets i interesos en cas que l'actuació de qualsevol tercer pugui causar-li algun tipus de dany o perjudici.

2. Objecte dels llocs web i mòbils de SELAE

Els termes i condicions que s'indiquen més endavantmás adelante se indican regulen, amb caràcter general, l'accés i ús dels llocs web i aplicacions mòbils de SELAE, així com dels serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (d'ara endavant, també “el/els lloc/s” o “el/els lloc/s web i mòbils”), sense perjudici dels termes i condicions que puguin regular de manera específica llocs web o mòbils determinats en atenció a l'objecte d'aquests i als s'aplicaran les condicions actuals amb caràcter subsidiari i complementari en allò no previst en aquells. Dins de l'expressió “lloc/s o lloc/s web i mòbils” es comprenen -amb caràcter no limitatiu- les dades, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, obres plàstiques, fotografies i altres que s'hi incloguin i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mtjà o suport, tangible o intangible, protegides por les lleis sobre propietat intel·lectual, propietat industrial i altres normes del dret.

L'usuari és conscient que l'accés i utilització dels serveis t continguts dels llocs web i mòbils es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'accés als llocs web i mòbils i/o la visualització dels continguts o utilització dels serveis que contenen, implica que l'usuari accepta expressament les actuals condicions generals d'ús i, per tant, adquireix una sèrie de drets i obligacions, amb objecte de garantir el gaudi adequat dels serveis i continguts que es troben en ells i que SELAE posa a disposició de l'usuari.

S'adquireix la condició d'usuari mitjançant l'accés als llocs web o mòbils. L'usuari utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a finalitats particulars amb exclusió de qualsevol modalitat d'utilització posterior d'aquells amb ànim de lucre o report d'algun benefici, directe o indirecte.

Si aquestes condicions generals fossin substituïdes per altres, en tot o en part, les noves condicions generals s'entendran acceptades de forma idèntica a l'exposada. No obstant això, l'usuari dels llocs web o mòbils haurà d'accedir a aquestes condicions generals de forma periòdica per conèixer les succesives versions que s'incloguin aquí, tot i que es recomana que l'usuari hi accedeixi cada vegada que pretengui accedir o fer ús dels serveis i continguts dels llocs web o mòbils.

En cas que l'usuari no accepti aquestes condicions generals i/o les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei i/o contingut determinat, haurà d'abstenir-se d'accedir als llocs web o mòbils i/o abandonar la navegació a través d'ells així com no utilitzar els serveis oferts.

L'usuari haurà d'establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per evitar accions no desitjades en el seu sistema d'informació, arxius i equips informàtics emprats per accedir a Internet i, en especial, al lloc, sent conscient que Internet no és totalment segura.

SELAE podrà modificar de forma unilateral i sense previ avís, la prestació, configuració, contingut i serveis dels llocs web i mòbils, així com les seves condicions d'ús i l'accés als serveis prestats.

El cost de l'accés telefònic o un altre tipus de despesa per la connexió a l'accés als llocs web i mòbils serà a càrrec exclusivament de l'usuari.

3. Registre d'usuari

Les condicions d'ús de les credencials d' accés de l'usuari són les següents:

 • Està prohibit l'ús de direccions de correu electrònic o NIF/NIE diferents dels propis, sigui per registrar-se o per accedir.
 • Tota credencial d'accés (per exemple, contrasenya) triada o assignada a l'usuari és secreta, personal i intransferible i la seva custòdia és plena responsabilitat de l'usuari.
 • L'usuari triarà unes credencials d'accés i preguntes de seguretat que no faci servir en altres sistemes informàtics i que tinguin la robustesa requerida conforme a les directives de seguretat vigents de SELAE.
 • L'usuari haurà de prestar la deguda diligència per impedir l'accés i/o utilització del seu compte d'usuari per part de tercers.
 • L'usuari serà l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció, divulgació, ús imprudent o utilització no autoritzada de qualsevol credencial d'accés o clau identificativa de la plataforma i de les conseqüències que d'això se'n poden derivar.
 • En cas de tenir indicis de pèrdua, sostracció, filtració o utilització no autoritzada de les seves credencials d'accés, l'usuari haurà de comunicar a SELAE, com més aviat millor, la pèrdua, sostracció, filtració o utilització no autoritzada de les seves credencials d'accés. D'aquesta manera, SELAE procedirà a la suspensió cautelar de l'accés de l'usuari fins el seu aclariment.

L'accés al compte d'usuari estarà disponible mitjançant accés telemàtic tots els dies de la setmana, inclosos els festius, en horari ininterromput, exceptuant per qüestions de manteniment programat o força major, avaries o incidències operatives o de seguretat (com és el geobloqueig, superació d'intents fallits d'accés o similars). Les tasques de manteniment es limitaran a les estrictament imprescindibles i, exceptuant imperatiu tècnic, es concentraran en les franges horàries de menor activitat a la plataforma. S'entenen com tasques de manteniment les derivades diàriament de, entre altres, el tancament diari d'activitat, inclosos conciliacions i reconeixements de consistència de dades, la determinació de guanyadors, notificació i abonament dels seus premis, la regeneració de la plataforma per a la represa de les activitats de joc, més qualssevol procediments interns de seguretat conduents a assegurar la correcta prestació del servei.

La plataforma té un disseny resilient i les interrupcions per avaria tenen una escassa probabilitat d'ocurrència. No obstant això, SELAE no garanteix la disponibilitat absoluta del sistema en els horaris operatius programats.

4. Drets i obligacions de l'usuari

L'usuari podrà:

 • Accedir als continguts i serveis dels llocs web i mòbils disponibles com a tals, sense perjudici de les seves condicions tècniques, condicions particulars, contracte que els regulin i/o la necessitat del registre previ segons es determini.
 • Utilitzar els serveis i continguts disponibles per el seu ús exclusivament particular.
 • Fer un ús correcte i lícit dels llocs web i mòbils de conformitat amb la legislació vigent, la moral, les bones costums i l'ordre públic.

En cap cas l'usuari podrà: 

 • Accedir o utilitzar els serveis i continguts dels llocs web i mòbils per a la commissió d'accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, les bones costums i l'ordre públic, amb finalitats lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma, l'accés a aquells, en perjudici de SELAE o de tercers.
 • Utilitzar els serveis, totalment o parcial, per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia i per escrit de SELAE.
 • Introduir informació en els llocs web i mòbils o emprar els serveis existents en ells amb la finalitat d'atemptar –directament o indirecta– contra els drets d'altres usuaris o de SELAE i, molt especialment, els seus drets fonamentals i llibertats públiques.
 • Utilitzar els serveis i continguts oferts de forma contrària a les condicions generals d'ús i/o les condicions particulars que en el seu cas regulen l'ús d'un servei i/o contingut determinat, i en perjudici o en detriment dels drets de la resta d'usuaris.
 • Realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l'accés als llocs per als usuaris, així com dels hipervincles als serveis i continguts oferts per SELAE o per tercers a través dels llocs web i mòbils.
 • Emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, software, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguin provocar danys o alteracions no autoritzats dels continguts, programes o sistemes accesibles a través dels serveis i continguts prestats en els llocs web i mòbils o en els sistemes d'informació, arxius i equips informàtics seus dels usuaris; o l'accés no autoritzat a qualessevol continguts i/o serveis dels llocs web i mòbils.
 • Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació de SELAE o els seus legítims titulars que puguin contenir els continguts allotjats en els llocs web i mòbils, o els símbols que SELAE o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seves creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existents en ells.
 • Incloure en llocs web de la seva responsabilitat o propietat “metatags” corresponents a marques, noms comercials o signes distintius propietat de SELAE.
 • Reproduir totalment o parcial els llocs web i mòbils en un altre lloc web; no podrà realitzar emmarcats al lloc o els llocs web accessibles a través d'aquell que ocultin o modifiquin -amb caràcter no-limitador- continguts, espais publicitaris i marques de SELAE o de tercers, amb independència o no de que suposin actes de competència deslleial o de confusió.
 • Incloure en un lloc web de la seva responsabilitat o propietat un hiperenllaç que generi una finestra o sessió del software de navegació emprat per un usuari del seu llocweb, en què s'incloguin marques, noms comercials o signes distintius de SELAE i a través del qual es mostri la pàgina web principal o alguna de les pàginas accessibles a través d'ella.
 • Utilitzar la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu o altres drets que es trobin subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense l'autorització prèvia expressa i perr escrit del seu propietari.
 • Realitzar qualsevol acció que suposi la reproducció, distribució, còpia, lloguer, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar que suposi la modificació o alteració, de tot o part dels continguts i serveis dels llocs web i mòbils o la seva explotació econòmica, sense l'autorització prèvia i per escrit de SELAE o del tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recaiguin sobre els serveis o continguts d'aquells, tret del que convenen aquestes condicions generals o, si escau, condicions particulars que regulin l'ús d'un servei i/o contingut existent en aquells qu ho permetin.

5. Drets i obligacions de SELAE

SELAE es reserva els drets següents: 

 • Modificar les condicions d'accés als llocs web i mòbils, tècniques o no, de forma unilateral i sense preavís als usuaris, sense perjudici del que convenen les condicions particulars que regulin l'ús d'un determinat servei i/o contingut destinat als usuaris dels llocs.
 • Establir condicions particulars i, si escau, l'exigència d'un preu o altres requisits per l'accés a determinats serveis i/o continguts.
 • Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris quan no es donin totes les garanties d'utilització correcta del lloc per aquells conforme a les obligacions i prohibicions assumides pels usuaris.
 • Finalitzar la prestació d'un servei o subministre d'un contingut, sense generar cap dret a indemnització.
 • Modificar, suprimir o actualitzar tot o part dels continguts o serveis oferts a través dels lllocs web i mòbils, sense necessitat de preavís.
 • Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulti convenient per a la protecció dels drets tant de SELAE com de tercers que prestin els seus serveis o continguts a través dels llocs web i mòbils, sempre que resulti procedent.
 • Exigir la indemnització que pogués derivar per l'ús indegut o il·lícit de tot o part dels serveis i continguts prestats a través dels llocs web i mòbils.

6. Enllaços

Enllaços a altres pàgines web de tercers

En cas que en els llocs web i mòbils es mostressin enllaços o hipervincles a altres pàgines web i mòbils de tercers mitjançant diferents botons, enllaços, banners o continguts incrustats, SELAE informa que aquests es troben directament gestionats per tercers. En cap cas, SELAE exercirà cap tipus de control sobre els dits llocs o continguts, no tenint la disponibilitat tècnica per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, fiabilitat, exactitud, veracitat, qualitat, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les que es puguin establir enllaços des del lloc web.

En conseqüència, SELAE no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per a qualsevol aspecte relatiu a la plataforma, pàgina web i mòbil a la que es pogués establir un enllaç des dels llocs web i mòbils, en concret, a títol enunciatiu i no limitador, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualssevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de que les activitats desenvolupades a través de plataformes, mòbils i pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, ho hauran de comunicar imediatament a SELAE a l'efecte de que es procedeixi a deshabilitar-ne l'enllaç d'accés, acción que es durà a terme com més aviat millor.

En tot cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des dels llocs web i mòbils de SELAE a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre SELAE i el responsable del dit lloc web aliè.

 

Enllaços al canal de SELAE en altres plataformes i xarxes socials

SELAE posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines dels llocs web i mòbils que SELAE manté a diferents plataformes (Google play, App Store, etc.) i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p.e. Facebook, Twitter, Youtube, etc.). La inclusió d'aquests enllaços en els llocs web i mòbils té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés als dits canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquests canals no implica l'existència de cap relació entre SELAE i el titular, fabricant o distribuidor de la plataforma enllaçada, com tampoc l'acceptació i aprovació per part de SELAE dels seus continguts i/o serveis; sent-ne el seu titular, fabricant o distribuidor l'únic responsable.

De cap manera SELAE comparteix amb Facebook, Twitter, Youtube o qualsevol altra xarxa social que s'incorpori en el futur cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l'establerta en l'actual Política d'ús de la web i llocs mòbils, així com en la Política de protecció de dades  dels llocs web i aplicacions mòbils de SELAE. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint el prestador en el dit procés.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes i fora del control de SELAE. En accedir a les dites xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat per SELAE, pel que SELAE no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat dels dits entorns.

Atès que SELAE no té cap control sobre el contingut allotjat en els dits canals, l'usuari reconeix i accepta que SELAE no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als que l'usuari pugui accedir en les dites pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquells canals. En conseqüència, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en els dits canals.

 

Enllaços en altres pàgines web amb destí a SELAE

L'usuari que desitgi incloure hipervincles a les seves pàgines web particulars o comercials als llocs web i mòbils de SELAE que no es limitin únicament i exclusiva a l'accés a la pàgina principal, haurà de (i) comunicar-ho per escrit a SELAE (ii) comprometre's a complir la normativa relativa a publicitat en el sector del joc, en el cas que resulti aplicable. SELAE no assumeix cap responsabilitat en relació als enllaços facilitats per tercers als seus llocs web i mòbils.

Si els usuaris, entitats o llocs web desitgessin establir enllaços a les seves respectives pàgines web o mòbils que dirigeixin a SELAE podran ser autoritzats, devent, no obstant això, complir almenys les següents condicions: a) l'enllaç no podrà reproduir el contingut de SELAE o parts del contingut de cap forma; b) no està permès crear un browser ni un border environment sobre les seccions de SELAE, ni de cap altra forma podran modificar-se els llocs web i mòbils; c) no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre SELAE i/o, en particular, declarar o fer entendre que el prestador ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en el lloc en el que s'estableix el dit enllaç; d) la pàgina web, plataforma i/o mòbil en el que s'estableixi l'enllaç als llocs web i mòbils no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bones costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualquier altre dret, o continguts, contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

En cap cas, SELAE autoritza l'establiment d'un enllaç als llocs web i mòbils des d'aquells llocs que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

De tota manera, SELAE no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web o aplicacions que tinguin establerts enllaços amb destí a la plataforma. SELAE no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma, mòbil i/o pàgina web de tercers que estableix aquell enllaç amb destí als llocs web i mòbils, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualssevol dels seus continguts, en general.

7.Exempció i limitació de responsabilitat

SELAE queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els següents casos:

 • Per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la que resulten accessibles els llocs web i mòbis, independentment de la classe de connexió utilitzada per l'usuari.
 • Per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la que resulten accessibles els llocs web i mòbis, independentment de la classe de connexió utilitzada per l'usuari.
 • Per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la que resulten accessibles els llocs web i mòbis, independentment de la classe de connexió utilitzada per l'usuari.
 • Del tractament i utilització posterior de dades personals realitzats per tercers aliens a SELAE, així com la pertinença de la informació sol·licitada per aquests.
 • De la qualitat i velocitat d'accés als llocs web i mòbils i de les condicions tècniques que ha de tenir l'usuari amb la finalitat de poder accedir a aquells i als seus serveis i/o continguts.
 • SELAE no serà responsable dels retards o fallades que es produïssin en l'accés i/o funcionament dels serveis i/o continguts dels llocs web i mòbils, per raó d'un cas de força major.

L'usuari respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a SELAE directament o indirecta, per l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d'aquestes condicions generals o altres normes per les que es regeixi la utilizació dels llocs web i mòbils.

8. Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari reconeix que els continguts i serveis oferts a través dels llocs web i mòbils així com les marques, noms comercials o signes distintius inclosos en els llocs web i mòbils es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. El dret d'autor i d'explotació econòmica dels llocs web i mòbils correspon a SELAE i/o terceres entitats.

La prestació dels serveis i publicació dels continguts a través dels llocs web i mòbils no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial per SELAE i/o els seus tercers legítims titulars.

De cap manera l'usuari podrà realitzar un ús o utilització dels serveis i continguts existents en els llocs web i mòbils que no sigui exclusivament personal.

Cap part dels llocs web i mòbils pot ser reproduïda, distribuïda, transmesa, copiada, comunicada públicament, transformada, en tot o en part, mitjançant cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (incloent-hi el fotocopiat, gravació o qualsevol sistema de recuperació i emmagatzemament d'informació) a través de qualsevol suport actualment conegut o que s'inventi en el futur, sense consentiment de SELAE. La utilització, sota qualsevol modalitat, de tot o part del contingut dels llocs web i mòbils queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia de SELAE i/o tercers titulars legítims i l'aceptació de la corresponent llicència, si escau, excepte per allò convingut pel que fa als drets reconeguts i concedits a l'usuari en aquestes condicions generals o el que així es determini en les condicions particulars que SELAE es digni a establir per regular l'ús d'un determinat servei i/o contingut ofert a través dels llocs web i mòbils.

Si l'actuació o omissió, culpable o negligent, directament o indirecta imputable a l'usuari que origini la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de SELAE o de tercers -existeixi o no benefici per aquell- originés a SELAE danys, pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, plet o procediment, sigui civil, penal o administratiu; SELAE tindrà dret a dirigir-se contra l'usuari per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar qualssevol quantitats per indemnitzar, inclosos -a títol enunciatiu i no limitatiu- danys morals i imatge, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que poguessin resultar per a la seva reparació, el pagament d'imports de sancions o sentències condemnatòries, interessos de demora, el cost de la financiació de totes les quantitats en què pogués resultar perjudicada SELAE, les costes judicials i l'import de la defensa en qualsevol procés en el que pogués resultar demandada SELAE per les causes exposades anteriorment i, en general, pels danys i perjudicis ocasionats per raó de la seva actuació o omissió, sense perjudici d'exercir qualssevol altres accions que en dret li correspongui.

SELAE no adquireix obligació legal de cap classe per la descàrrega i ús de les aplicacions mòbils. SELAE únicament concedeix a l'usuari una llicència d'ús no exclusiva i intransferible sobre les aplicacions per al seu ús personal i privat durant el període de temps per el que es mantingui activa i per el seu ús en tot el món, en les següents condicions: (i) queda prohibit qualsevol ús no privat així com l'alteració de qualssevol de les parts de les aplicacions inclosa la seva funcionalitat, reprogramació i enginyeria inversa, per a qualsevol finalitat; (ii) queda prohibit transferir, traspassar, arrendar, o vendre les aplicacions o qualsevol altre acte de disposició, distribució i comunicació pública temporal o permanent, gratuïtament o onerosa; i (iii) queda prohibit alterar, modificar o suprimir qualssevol símbols i mecanismes de protecció adoptats a l'objecte de preservar els drets de propietat de SELAE.

L'usuari accepta la utilització de les aplicacions “tal qual són” sense cap tipus de garantia ni responsabilitat de cap mena sobre mala instal·lació de l'aplicació, el seu ús, fallades de l'aplicació o ús defectuós.

9. Protecció de dades

SELAE durà a terme el tractament de dades de caràcter personal de l'usuari d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal a Espanya. Per a més informació consulteu la   Política de protecció de dades.

10. Ús de cookies i web beacons

Per obtenir informació sobre els dispositius d'emmagatzemament i recuperació de dades en equips terminals dels usuaris dels llocs web i mòbils de SELAE podeu visitar la nostra Política de Cookies.

11. Miscel·lània

El fet que SELAE no exigeixi en un moment determinat el respecte d'alguna de les condicions establertes en aquestes condicions generals no pot ser interpretat per l'usuari com la renúncia de SELAE a exigir ulteriorment el seu compliment.

En el supòsit que qualsevol clàusula d'aquestes condicions generals resulti anul·lable o nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o anul·labilitat no afectarà la validesa d'altres clàusules d'aquestes condicions, les quals romandran amb plena eficàcia i validesa, tret que la part que al·legui la seva nul·litat o anul·labilitat provi que sense la clàusula que resultés nul·la o anul·lable no podran complir-se les finalitats perseguides per les condicions actuals.

Les parts, amb expressa renúncia de la seva pròpia jurisdicció, es sotmeten per a la resolució de tants litigis com poguessin derivar-se als Jutjats i Tribunals de Madrid capital.

 

Última actualització: 19 de maig de 2023