Tratamento de datos persoais para o rexistro e participación nos xogos de SELAE

Información xeral O cumprimento do obxecto deste contrato implica o tratamento por parte de SELAE de datos persoais (Datos persoais) do usuario. SELAE declara respectar escrupulosamente o dereito fundamental do usuario relativo ao tratamento dos seus datos persoais e o estrito cumprimento da normativa vixente.

Identifícase, para os efectos de normativa e cumprimento en materia de protección de datos persoais:

• Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD).
• A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD) e o Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD (RLOPD), sempre que non sexan derrogados, no que non contradigan o RXPD. Nótese que está en curso a tramitación no Congreso do proxecto da nova Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal, o que previsiblemente derrogará e substituirá a LOPD actual.


A finalidade do tratamento é a correcta xestión operativa, comercial e legal da participación do usuario nos xogos SELAE cando se identifique esa participación e, polo tanto, o uso da Plataforma.

Infórmase de que existen dous pasos diferentes no tratamento de rexistro. O primeiro está relacionado coa comprobación dos datos de rexistro e coa posibilidade de rexistrarse, en consulta automatizada coa Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOJ); Para iso, recóllense os datos estritamente necesarios. En caso positivo, ocorre o segundo paso, o que implica a recollida de datos adicionais, aínda que estritamente necesarios, e a sinatura do contrato de xogo.

En caso de rexeitamento no primeiro paso, o interesado pode solicitar o apoio do equipo de SELAE e, en todo caso, pode exercitar o seu dereito a solicitar que a decisión non se realice de xeito automatizado.

O usuario poderá rectificar e actualizar a través da Plataforma, en réxime de autoservizo, diversos datos persoais. Tamén pode solicitar cambios a través do Servizo de Atención ao Cliente –nótese que estas peticións son tramitadas como peticións de servizo e non como exercicios de dereitos de protección de datos.

Proporciónase a seguir a información debida sobre o tratamento de datos persoais, utilizando a técnica de capas.

Información sobre a capa I

Información básica sobre protección de datos

Referencia

Información

Responsable do tratamento

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE) – A86171964

Finalidades

Xestión da participación nos xogos de SELAE cando a participación se identifique a través da Plataforma, que inclúe os aspectos asociados co uso da Plataforma, e que comprende a título expositivo:

 • Alta, modificacións e baixas na relación e, polo tanto, na Plataforma.
 • Compra, pago e distribución de produtos e cobro de premios, dentro de todas as modalidades de xogo.
 • Asistencia e relación, que inclúen asistencia, información, queixas, suxestións, felicitacións e reclamacións.
 • Actividades relacionadas coa calidade e seguridade da Plataforma, incluídas as enquisas de servizos.
 • Actividades relacionadas co cumprimento legal, incluídos os aspectos da Lei do xogo, a prevención do branqueo de capitais, a prevención de fraude e cantos aspectos regulamentarios son aplicables, incluída a xestión dos dereitos de datos persoais.
 • Actividades relacionadas coa mellora e evolución dos xogos, que inclúen actividades de disociación de datos, estudos estatísticos e datos analíticos/big data.
 • Actividades relacionadas coa xestión responsable do xogo e soporte para o xogo responsable do usuario.
 • A prestación de servizos adicionais, algúns dos cales inclúen comunicacións informativas e comerciais, sempre a petición do interesado.

Lexitimación.

Base Xurídica

As bases que lexitiman o tratamento son:

-  Execución dun contrato.

-  Cumprimento dunha obriga legal (comunicacións).

-  Consentimento do interesado, en caso de tratamentos que o requiran.

Destinatarios

Comunicacións económicas a entidades financeiras (bancos e xestores de instrumentos de cobro/pago) utilizadas polo participante e por SELAE para cobros de produtos e pagos de premios.

Non se fará ningunha outra comunicación a outras entidades, salvo as comunicacións que se produzan por obriga ou necesidade legal para entidades que, entre outras, inclúan:

 • A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOJ).
 • Autoridades fiscais.
 • Outros, como o SEPBLAC, as forzas e corpos de seguridade do Estado, os xuíces, o Ministerio Fiscal, os tribunais e outras administracións ou autoridades públicas que o requiran no exercicio das súas competencias.
 • Outros, como notarios, procuradores, fedatarios e avogados.

Non se realizan transferencias a terceiros países nin a organizacións internacionais que non ofrecen garantías axeitadas.

 

Dereitos

Tes dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.

Procedencia dos datos

-  O interesado.

-  A DGOJ en termos de viabilidade do rexistro de participantes e capacidade de xogo.

-  Entidades bancarias do interesado.

 

Información adicional

Podes consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos na información da capa II (nota informativa RXPD-Capa II, texto seguinte).

 

Información sobre a capa II

Réxime de aplicación en protección de datos de carácter persoal e identidade do responsable do tratamento

O cumprimento do obxecto deste contrato implica o tratamento de datos persoais, e identifícanse, para os efectos de normativa e cumprimento da protección de datos persoais (Datos persoais):

• Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD).
• Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD) e Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD (RLOPD), sempre que non sexan derrogadas, no que non contradigan o RXPD. Nótese que está en curso a tramitación no Congreso do proxecto da nova Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal, o que previsiblemente derrogará e substituirá a LOPD actual.

De conformidade coa normativa aplicable, SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (en diante, SELAE) declara respectar os requisitos da normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, e especificamente en relación coa protección e o cumprimento do deber de segredo dos datos persoais, e declara aplicar, polo menos, as medidas técnicas e organizativas que a lexislación impón.

E, en particular, no que se refire á obtención e tratamento de datos persoais para os fins asociados a este contrato, como segue:

Xestión da participación nos xogos de SELAE cando a participación se identifique a través da Plataforma, que inclúe os aspectos asociados co uso da Plataforma, e que comprende a título expositivo:

• Alta, modificacións e baixas na relación e, polo tanto, na Plataforma.
• Compra, pago e reparto de produtos e cobro de premios, en todos os modos de xogo.
• Asistencia e relación, incluíndo asistencia, información, queixas, suxestións, felicitacións e reclamacións.
• Actividades relacionadas coa calidade e seguridade da Plataforma, incluídas as enquisas sobre o servizo.
• As actividades relacionadas co cumprimento legal, incluídos os aspectos da Lei de xogo, a prevención do branqueo de capitais, a prevención de fraude e cantos aspectos normativos sexan aplicables, incluída a xestión dos dereitos de datos persoais. No caso da prevención do branqueo de capitais, o tratamento prodúcese en relación coa compra do produto e/ou o cobro dos premios estipulados nel.
• Actividades relacionadas coa mellora e evolución dos xogos, incluíndo actividades de disociación de datos, estudos estatísticos e datos analíticos/big data.
• Actividades relacionadas coa xestión responsable do xogo e soporte para o xogo responsable do usuario.
• Prestación de servizos adicionais, algúns dos cales inclúen comunicacións informativas e comerciais, sempre a petición do interesado.


Responsable do tratamento

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

• NIF: A-86171964
• Enderezo: c / Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid.
• Teléfono: 900 11 23 13 / 91 596 23 00  (Servizo de Atención ao Cliente)
• Contacto co Delegado de Protección de Datos:
• Postal: SELAE, Rexistro de servizos de "Protección de datos", C / Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid
• Electrónico: formulario de comunicación en www.loteriasyapuestas.es


Datos persoais, fins e prazo durante o cal se conservan os datos 

En cumprimento do principio de limitación de finalidade, SELAE só solicitará e procesará os datos persoais axeitados, pertinentes e limitados en relación cos propósitos para os que son tratados, con fins determinados, explícitos e lexítimos. Os datos recollidos e o seu propósito específico, xunto co período de conservación e a consecuencia de non proporcionalos, son:

Datos persoais recompilados, recibidos por cesións e xerados

Recompilados na comprobación coa DGOJ de identidade e posibilidade de participar (non se conservarán se non se completa o rexistro):

• Nome, primeiro e segundo apelido (segundo apelido, opcional).
• Data de nacemento: día, mes e ano.
• NIE ou NIF
• Tratamento

Recompilados para completar o rexistro:

• Correo electrónico
• Contrasinal
• Pregunta de seguridade
• Resposta secreta
• País de residencia
• Enderezo postal que inclúe o código postal
• Rexión fiscal
• Nacionalidade
• Número de teléfono (opcional)
• IBAN para pagar premios (opcional)

Datos recibidos por cesións:

• Admisión ao xogo (DGOJ)
• Transferencias de entidades financeiras

Datos xerados como consecuencia do uso polo usuario da Plataforma:

• Apostas formuladas
• Premios recibidos
• Ingresos e pagos
• Apostas compartidas
• Grupos participativos
• Rexistros do SAC
• Exercicios de dereitos

Todas as anteriores

Con fins comerciais:

• Nome (non inclúe apelidos)
• Correo electrónico (se se activa a canle)
• Número de teléfono (se se activa a canle)
• Data de nacemento (enquisas)
• Tratamento

Finalidades

Todas as indicadas, agás aquelas relacionadas coa prevención de delitos ou a información comercial.

Prazo de conservación

6 anos logo da extinción do contrato e da baixa efectiva da Plataforma.

Consecuencia se non se proporcionan os datos

Non poderás rexistrarte se non forneces todos os datos que se precisan recoller, excepto os indicados como opcionais.


Base xurídica do tratamento

Os distintos compoñentes do tratamento implican varias bases lexítimas. Son:

• Execución do contrato de xogo (este contrato).
• Cumprimento das obrigas e necesidades legais:

• Lei 13/2011, do 27 de maio, pola que se regula o xogo
• Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo
• Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria
• Outras normas aplicables ao responsable.


• Consentimento do usuario.

Aplican:

• Tanto obrigas contractuais como de cumprimento e requisitos legais de participación (uso da Plataforma).
• Os de consentimento para os servizos adicionais especificados no contrato ou ofrecidos pola Plataforma que poidan requirir o consentimento e que o usuario poida xestionar a través do panel de selección correspondente da área de usuario.Destinatarios dos datos persoais 

Están previstas as seguintes cesións de datos persoais:

Comunicacións económicas a entidades financeiras (bancos e xestores de instrumentos de cobro/pago) utilizadas polo participante e por SELAE para cobros de produtos e pagos de premios.

Non se fará ningunha outra comunicación a outras entidades, salvo as comunicacións que se produzan por obriga ou necesidade legal para entidades que, entre outras, inclúan:

• A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOJ), o órgano de autorización e supervisor do sector dos xogos. As comunicacións para o exercicio das súas funcións e o cumprimento de SELAE, que inclúen a verificación de identidade e prohibicións subxectivas, o control do xogo e, de ser o caso, cumprir con outras obrigas ou requisitos legais.
• As autoridades fiscais, incluída a Axencia Estatal de Administración Tributaria e as correspondentes autonómicas. Comunicacións para o ingreso das retencións realizadas nos premios superiores e na satisfacción de cantas obrigas fiscais se establecen normativamente.
• Outros, como o SEPBLAC, as forzas e corpos de seguridade do Estado, os xuíces, o Ministerio Fiscal, os xulgados e tribunais e outras administracións ou autoridades públicas que o requiran no exercicio das súas competencias. Para efectuar a comunicación, é necesario un requirimento documentado que sexa pertinente.
• Outros, como notarios, procuradores, fedatarios e avogados, para satisfacer necesidades xurídicas que poidan xurdir para a defensa legal dos intereses de SELAE.

 

Están previstas as seguintes transferencias:

Non hai transferencias a terceiros países nin a organizacións internacionais que non ofrecen garantías axeitadas, agás no caso de que o usuario proporcione un correo electrónico de contacto cuxo provedor de servizos poida estar incorrendo na mencionada situación.

Nótese que o provedor de servizos trata datos persoais en nome do interesado e non de SELAE, polo tanto, este aspecto é responsabilidade do usuario.

 

Exercicio de dereitos e datos de contacto do Delegado de Protección de Datos

O usuario ten dereito a solicitarlle a SELAE que exercite os seus dereitos en relación cos seus datos persoais.

SELAE, como responsable do tratamento/ficheiro, garante ás partes interesadas o exercicio dos dereitos de protección de datos legalmente establecidos, incluído solicitar o dereito de:

• Acceso aos seus datos persoais
• Rectificación ou eliminación dos seus datos persoais
• Limitar o seu tratamento
• Opoñerse ao tratamento
• Portabilidade dos datos
• Exclusión de decisións automáticas
• Calquera outro dereito incluído na normativa vixente

Podes exercitar os teus dereitos:

a) Ben mediante solicitude por escrito debidamente asinada e enviada por correo postal a: SELAE, Rexistro de servizos de "Protección de datos", C / Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid (ou a canle que o complementa ou substitúe e, sempre que se cumpra o requisito, notifícase ao rexistro xeral da Axencia Española de Protección de Datos), coa referencia "Exercicio de dereitos", indicando claramente e expresamente o tratamento referido no exercicio do dereito, a petición ou dereito exercitado, así como o nome, os apelidos e o enderezo postal para a resposta, e anexando unha copia  do documento de identificación fidedigno (DNI, NIE, pasaporte ou licenza de condución) por ambos os dous lados, a fin de identificalo de forma inequívoca. SELAE tratará estes datos persoais sobre a base lexítima do cumprimento legal, co único propósito de responder ao seu exercicio de dereitos.

b) Ou mediante unha solicitude enviada a través do formulario de comunicación co Delegado de Protección de Datos en www.loteriasyapuestas.es. Debe proporcionar un enderezo de correo electrónico de contacto dunha caixa de correos estable onde pode recibir comunicacións e, para completar a solicitude, o usuario debe enviar un correo electrónico ao enderezo indicado, un correo electrónico que debe emitir cunha sinatura avanzada mediante un certificado electrónico recoñecido entre os aceptados polas administracións públicas.

Tamén ten dereito a contactar co Delegado de Protección de Datos de SELAE; pode poñerse en contacto con el mediante o uso dos mecanismos descritos anteriormente.

O usuario poderá retirar calquera consentimento que se teña concedido sen afectar a legalidade do tratamento con base no consentimento anterior á súa retirada. Queda á súa disposición, ademais da modificación na Plataforma mediante o autoservizo a través do panel de selección correspondente e do Servizo de Atención ao Cliente, poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos.

Reclamación ante unha autoridade de control

Os participantes teñen dereito a solicitar a protección da Axencia Española de Protección de Datos, unha autoridade independente para controlar o cumprimento das normas de protección de datos.

Existencia de decisións automatizadas (incluída a elaboración de perfís)

Os usuarios non están perfilados. Só hai unha decisión automatizada, correspondente ao rexistro do usuario, e tal como esixe a Lei do Xogo. Consiste en contrastar os datos proporcionados polo usuario coa DGOJ e, seguindo as indicacións dos seus sistemas, rexeitar ou admitir o rexistro do usuario, en función da verificación destes datos e da súa incursión ou non en prohibicións subxectivas. O usuario pode contactar co Servizo de Atención ao Cliente.

Procedencia dos datos persoais

Todos os datos son recollidos do interesado, excepto:

• Viabilidade de rexistro do participante e da situación relativa á capacidade de xogo (sen prohibición de xogo), información cedida pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.
• Entidades bancarias do interesado.