Uso de Cookies

Nas Webs de SELAE empregamos cookies tanto propias coma de terceiros para mellora-la túa experiencia de usuario, realizar análises estatísticas e ofrecerche información de interese. Se continúas a navegar, entenderemos que aceptas o seu uso. Se necesitas máis información ou queres saber como rexeitalas ou eliminalas, fai clic aquí.

Último acceso: Sesión: - Último acceso:

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DOS SITIOS WEB E APLICACIÓNS MÓBILES

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DOS SITIOS WEB E APLICACIÓNS MÓBILES DE

 SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

 

1. Titular dos sitios web e aplicacións móbiles

 

O prestador dos servizos da sociedade da información e titular dos sitios web e aplicación móbiles postas a disposición dos usuarios é a Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (en adiante SELAE), domiciliada na rúa Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, e cuxo NIF é A86171964, inscrita no Registro Mercantil de Madrid no tomo 28070, folio 202, sección 8ª, folla M- 505970, inscrición 1ª.

 

SELAE ten por obxecto a xestión, explotación e comercialización da actividade do xogo nas súas distintas modalidades, como por exemplo os xogos propiamente ditos, lotarías, apostas, rifas e concursos, tanto os realizados a través de medios presenciais como a través de canles electrónicas, informáticas, telemáticas, interactivas, audiovisuais ou calquera outra que se puidera crear ou establecer no futuro.

 

SELAE informa que non autorizou a ningún terceiro a venda de ningún dos seus produtos a través de Internet ou outros medios electrónicos ou audiovisuais. Estes son accesibles unicamente a través das webs oficiais a través das que en cada momento se xestionen as actividades de xogo de Loterías y Apuestas del Estado así como no seu caso das aplicacións móbiles que SELAE poña a disposición dos usuarios. Por todo isto, SELAE non é nin será responsable das actuacións que poidan realizar as persoas ou entidades que xestionen ou que participan dalgunha maneira noutras páxinas web ou aplicacións distintas das indicadas.

 

SELAE resérvase o exercicio de cantas accións estime oportunas para a defensa dos seus lexítimos dereitos e intereses no caso de que a actuación de calquera terceiro poida causarlle algún tipo de dano o prexuízo.

 

2. Obxecto dos sitios web e móbiles de SELAE

 

Os termos e condicións que se indican máis adiante regulan, con carácter xeral, o acceso e uso dos sitios web e aplicación móbiles de SELAE así como dos servizos e contidos asociados a tales sitios e aplicacións (en adiante tamén o/os sitio/s ou o/os sitio/s web e móbiles), sen prexuízo dos termos e condicións que poidan regular de maneira específica determinados sitios web ou móbiles en atención ao obxecto dos mesmos e aos que as presentes condicións se aplicarán con carácter subsidiario e complementario no que non fora previsto naqueles. Dentro da expresión “sitio/s sitio/s web e móbiles” enténdense, con carácter delimitativo pero non limitativo,  os datos, textos, gráficos, imaxes, animacións, creación musicais, vídeos, sons, debuxos, obras plásticas, fotografías e outros incluídos no mesmo, e, en xeral, todas as creacións expresadas por calquera medio ou soporte, tanxible ou intanxible, protexidas polas leis sobre propiedade intelectual, propiedade industrial e outras normas do dereito.

 

O usuario é consciente de que o acceso e utilización dos servizos e contidos dos sitios web e móbiles se realizan baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

 

O acceso aos sitios web e móbiles e/ou a visualización dos contidos ou utilización dos servizos contidos nos mesmos implica que o usuario acepta expresamente as presentes condicións xerais de uso e polo tanto adquire unha serie de dereitos e obrigas, con obxecto de garantir o axeitado uso dos servizos e contidos que se atopan nos mesmos e que SELAE pon a disposición do usuario.

 

A condición de usuario adquírese mediante o acceso aos sitios web ou móbiles. O usuario utilizará os servizos e contidos exclusivamente para fins particulares con exclusión de calquera modalidade de utilización posterior dos mesmos con ánimos de lucro ou reporte dalgún beneficio, directo ou indirecto.

 

 

Se estas condicións xerais fosen substituídas por outras en todo ou en parte, ditas novas condicións xerais entenderíanse aceptadas de forma idéntica á exposta. Non obstante, o usuario dos sitios web ou móbiles deberán acceder a estas condicións xerais de forma periódica para coñecer as sucesivas versións que se inclúan aquí, aínda que se recomenda que o usuario acceda ás mesmas cada vez que pretenda acceder ou facer uso dos servizos e contidos dos sitios web ou móbiles.

 

No caso de que o usuario non acepte estas condicións xerais e/ou as condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, deberán absterse de acceder aos sitios web ou móbiles e/ou abandonar a navegación a través dos mesmos así como non utilizar os servizos ofrecidos.

 

O usuario deberá establecer as medidas de seguridade de carácter técnico axeitadas para evitar accións non desexadas no seu sistema de información, arquivos e equipos informáticos empregados para acceder a Internet e, especialmente, ao sitio web de Loterías y Apuestas del Estado, sendo consciente de que Internet non é totalmente seguro.

 

SELAE poderá modificar de forma unilateral e sen aviso previo, a prestación, configuración, contido e servizos dos sitios web e móbiles, así como as súas condicións de uso e o acceso aos servizos prestados.

 

O custo do acceso telefónico ou outro tipo de gasto derivado da conexión ao acceso aos sitios web e móbiles correrá a cargo exclusivamente do usuario.

 

 

3. dereitos e obrigas do usuario

 

O usuario poderá:

 

 • Acceder aos contidos e servizos dos sitios web e móbiles dispoñibles como tales, sen prexuízo das condicións técnicas, particulares, contrato que os regulen e/ou a necesidade do previo rexistro segundo se determine.
 • Utilizar os servizos e contidos dispoñibles para o seu uso exclusivamente particular.
 • Facer un uso correcto e lícito dos sitios web e móbiles, de conformidade coa lexislación vixente, á moral, ós bos costumes e á orde pública.

 

En ningún caso o usuario poderá:

 

 • Acceder ou utilizar os servizos e contidos dos sitios web e móbiles para a comisión de accións ilícitas ou contrarias á lexislación vixente, á moral, ós bos costumes e á orde pública, con fins lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan prexudicar, danar ou impedir por calquera forma, o acceso aos mesmo, en prexuízo de SELAE ou de terceiros.
 • Utilizar os servizos, total ou parcialmente, para promover, vender, contratar, divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen autorización previa e por escrito de SELAE.
 • Introducir información nos sitios web e móbiles ou empregar os servizos existentes nos mesmos coa finalidade de atentar, directa ou indirectamente, contra os dereitos, e moi especialmente os dereitos fundamentais e liberdades públicas, doutros usuarios ou de SELAE.
 • Utilizar os servizos e contidos ofrecidos de forma contraria ás condicións xerais de uso e/ou as condicións particulares que no seu caso regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, en prexuízo ou con menoscabo dos dereitos do resto de usuarios.
 • Realizar calquera acción que impida ou dificulte o acceso aos sitios polos usuarios, así como dos hipervínculos aos servizos e contidos ofrecidos por SELAE ou por terceiros a través dos sitios web e móbiles.
 • Empregar calquera tipo de virus informático, código, software, programa informático, equipo informático ou de telecomunicacións, que poidan provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos, programas ou sistemas accesibles a través dos servizos e contidos prestados nos sitios web e móbiles ou nos sistemas de información, arquivos e equipos informáticos dos usuarios dos mesmos; ou no acceso non autorizado a calquera contido e/ou servizo dos sitios web e móbiles.
 • Eliminar ou modificar de calquera modo os dispositivos de protección ou identificación de SELAE ou dos seus lexítimos titulares que poidan ter os contidos aloxados nos sitios web e móbiles, ou os símbolos que SELAE ou os terceiros lexítimos titulares dos dereitos incorporen ás súas creacións obxecto de propiedade intelectual ou industrial existentes nos mesmos.
 • Incluír en sitios web da súa responsabilidade ou propiedade “metatags” correspondentes a marcas, nomes comerciais ou signos distintivos propiedade de SELAE.
 • Reproducir total ou parcialmente os sitios web e móbiles noutro sitio web; non poderá realizar enmarcados no sitio ou nos sitios web accesibles a través do mesmo que oculten ou modifiquen,  con carácter delimitativo pero non limitativo, contidos, espazos publicitarios e marcas de SELAE ou de terceiros, con independencia ou non de que supoñan actos de competencia desleal ou de confusión.
 • Crear marcos dentro dun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade que reproduzan a páxina principal e/ou as páxinas accesibles a través da mesma, correspondentes aos sitios web e móbiles sen a previa autorización de SELAE.
 • Incluír nun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade un hiperenlace que xere unha ventá ou sesión do software de navegación empregado por un usuario do seu sitio web, no que se inclúan marcas, nomes comerciais ou signos distintivos da súa propiedade e a través do cal se mostre a páxina web principal de S.E.L.A.E. ou algunha das páxinas accesibles a través da mesma.
 • Utilizar a marca, nomes comerciais, así como calquera outro signo recoñecible que estea suxeito a dereitos de propiedade intelectual ou industrial, sen a previa autorización expresa e por escrito do seu propietario.
 • Realizar calquera acción que supoña a reprodución, distribución, copia, aluguer, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción similar que supoña a modificación ou alteración, de todo ou parte dos contidos e servizos dos sitios web e móbiles ou a explotación económica dos mesmos, sen a autorización previa e por escrito de SELAE ou do terceiro propietario dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que recaian sobre os servizos ou contidos dos mesmo, salvo que o disposto nestas condicións xerais ou, no seu caso, condicións particulares que regulen o uso dun servizo e/ou contido existente naqueles o permitan.

 

 

4. dereitos e obrigas de SELAE

 

SELAE resérvase os seguintes dereitos:

 

 • Modificar as condicións de acceso aos sitios web e móbiles, técnicas ou non, de forma unilateral e sen aviso previo aos usuarios, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios dos sitios.
 • Establecer condicións particulares e, no seu caso, a esixencia dun prezo ou outros requisitos para o acceso a determinados servizos e/ou contidos.
 • Limitar, excluír ou condicionar o acceso dos usuarios cando non se dean tódalas garantías de correcto manexo do sitio polos mesmos, conforme ás obrigas e prohibicións asumidas por estes.
 • Finalizar a prestación dun servizo ou subministración dun contido, sen dereito a indemnización.
 • Modificar, suprimir ou actualizar todo ou parte dos contidos ou servizos ofrecidos a través dos sitios web e móbiles, sen necesidade de aviso previo.
 • Emprender calquera acción legal ou xudicial que resulte axeitada tanto para a protección dos dereitos de SELAE como de terceiros que presten os seus servizos ou contidos a través dos sitios web e móbiles, sempre que resulte procedente.
 • Esixir a indemnización que puidese derivar polo uso indebido ou ilícito de todo ou parte dos servizos e contidos prestados a través dos sitios web e móbiles.

 

 

 

5. Ligazóns

Enlaces a páxinas web de terceiros

O usuario que desexe incluír hipervínculos aos sitios web e móbiles de SELAE (que non se limiten única e exclusivamente ao acceso á páxina principal), nas súas páxinas web particulares ou comerciais, deberá (i) comunicalo por escrito a SELAE e (ii) comprometerse a cumprir calquera normativa relativa a publicidade no sector do xogo, no caso de que resulte aplicable. SELAE non asume ningunha responsabilidade en relación ás ligazóns facilitadas por terceiros aos seus sitios web e móbiles.

Polo tanto, SELAE non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á plataforma, páxina web e móbil á que se puidese establecer un enlace dende os sitios web e móbiles, en concreto, a título enunciativo e non limitativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, os seus propios enlaces e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.   
Deste xeito, se os usuarios tivesen coñecemento efectivo de que as actividades desenvolvidas a través de plataformas, móbiles e páxinas web de terceiros son ilegais ou contraveñen a moral e/ou a orde pública, deberán comunicalo de inmediato a SELAE co fin de proceder a deshabilitar o enlace de acceso ás mesmas, acción que se levará a cabo no menor tempo posible.

En calquera caso, o establecemento de calquera tipo de enlace dende os sitios web e móbiles de SELAE a outro sitio alleo non implicará a existencia dalgún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre SELAE e o responsable do mencionado sitio alleo.

 

 

Enlaces ao canle de SELAE noutras plataformas e redes sociais

SELAE pon á disposición dos usuarios, a través de diferentes ferramentas e aplicacións, medios de enlace que permiten aos usuarios acceder ás canles e páxinas dos sitios web e móbiles que SELAE mantén en diferentes plataformas (Google Play, App Store, etc.) e redes sociais pertencentes e/ou xestionadas por terceiros (p.ex. Facebook, Twitter, Youtube, etc). A inclusión destes enlaces nos sitios web e móbiles ten por único obxecto facilitar aos usuarios o acceso ás mencionadas canles nas diferentes plataformas e redes sociais. O establecemento destas canles non implica a existencia de relación algunha entre SELAE e o titular, fabricante ou distribuídor da plataforma enlazada, nin tampouco a aceptación e aprobación por parte de SELAE dos seus contidos e/ou servizos, sendo o seu titular, fabricante ou distribuidor o único responsable dos mesmos.

De ningún modo SELAE comparte con Facebook, Twitter, Youtube ou calquera rede social que se incorpore nun futuro ningún tipo de información privada sobre os seus usuarios, sendo a súa única finalidade a establecida nas presentes Condicións de uso, así como na Política de Protección de Datos dos sitios web e aplicacións móbiles de SELAE. Polo tanto, toda a información que o propio usuario desexe proporcionar a estas plataformas será baixo a súa propia responsabilidade, sen intervir o emprestador en dito proceso.

A activación e uso desta aplicación pode levar consigo a identificación e autenticación do usuario (login/contrasinal) nas plataformas correspondentes, completamente externas e fóra do control de SELAE. Ao acceder a tales redes externas, o usuario ingresa nun entorno non controlado por SELAE, polo que este non asumirá responsabilidade ningunha sobre a configuración de seguridade deses entornos.  

Tendo en conta que SELAE non ten control algún sobre o contido albergado nesas canles, o usuario recoñece e acepta que o emprestador non asume responsabilidade algunha polo contido nin polos servizos aos que o usuario poida acceder nesas páxinas, nin por calquera contido, produtos, servizos, publicidade, nin calquera outro material dispoñible nos mesmos. Por conseguinte, o usuario debe extremar a prudencia na valoración e utilización da información, contidos e servizos existentes nas canles enlazadas, e sobre a información propia ou de terceiros que queiran compartir nesas canles.

 

 

Enlaces noutras páxinas web con destino a SELAE

O usuario que desexe incluír hipervínculos aos sitios web e móbiles de SELAE (que non se limiten única e exclusivamente ao acceso á páxina principal), nas súas páxinas web particulares ou comerciais, deberá (i) comunicalo por escrito a SELAE e (ii) comprometerse a cumprir calquera normativa relativa a publicidade no sector do xogo, no caso de que resulte aplicable. SELAE non asume ningunha responsabilidade en relación ás ligazóns facilitadas por terceiros aos seus sitios web e móbiles.

Se os usuarios, entidades ou sitios web desexasen establecer enlaces nas súas respectivas páxinas web ou móbiles que dirixan a SELAE, poderán ser autorizados. Non obstante, debe cumprir polo menos as seguintes condicións: a) o enlace non poderá reproducir o contido de SELAE ou partes do mesmo de forma ningunha; b) non está permitido crear un browser nin un border environment sobre as seccións de SELAE, nin de ningunha outra forma poderán modificarse os sitios web e móbiles; c) non está permitido realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre SELAE e/ou, en particular, declarar ou dar a entender que o emprestador autorizou o enlace ou que supervisou ou asumiu de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición no sitio no que se establece ese enlace; d) a páxina web, plataforma e/ou móbil na que se estableza o enlace aos sitios web e móbiles non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereito de terceiros, incluídos os dereitos de propiedade intelectual e industrial e/ou dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe ou de calquera outro dereito, ou contidos contrarios ás normas reguladoras da protección de datos de carácter persoal.
SELAE non autoriza en caso ningún o establecemento dun enlace aos sitios web e móbiles dende aqueles sitios que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos e, en xeral, que contraveñan as leis, a moral ou a orde pública, ou as normas sociais xeralmente aceptadas.

De calquera forma, SELAE non ten facultade nin medios humanos nin técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outras páxinas web ou aplicacións que teñan establecidos enlaces con destino á plataforma. SELAE non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á plataforma, móbil e/ou páxina web de terceiros que establece ese enlace con destino aos sitios web e móbiles, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, os seus propios enlaces e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

 

 

 

6.Exención e limitación de responsabilidade

SELAE queda exenta de calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza nos seguintes casos:

 

 • Pola imposibilidade ou dificultades de conexión á rede de comunicacións a través da que resultan accesibles os sitios web e móbiles, independentemente da clase de conexión utilizada polo usuario.
 • Pola interrupción, suspensión ou cancelación do acceso aos sitios web e móbiles, así como pola dispoñibilidade e continuidade do funcionamento dos mesmos ou dos seus servizos e/ou contidos, cando iso se deba a unha causa allea ao ámbito de control de SELAE, xa proveña directa ou indirectamente desta.
 • SELAE non asume ningunha responsabilidade respecto dos servizos e contidos, nin pola dispoñibilidade e condicións, técnicas ou non, de acceso aos mesmos, que sexan ofrecidos por terceiros prestadores de servizos, en especial respecto dos prestadores de servizos da sociedade da información. Por prestadores de servizos da sociedade da información entenderanse aquelas persoas físicas ou xurídicas que presten os seguintes servizos ao público:
 •  (i) transmisión por unha rede de comunicación de datos facilitados polo destinatario do servizo (ii) servizos de acceso á citada rede (iii) Servizos de almacenamento ou aloxamento de datos (iv) subministracións de contidos ou información (v) servizo de copia temporal dos datos solicitados polos usuarios (vi) servizo de enlaces a contidos ou instrumentos de busca.
 • Do tratamento e utilización posterior de datos persoais realizados por terceiros alleos a SELAE, así como a pertinencia da información solicitada por estes.
 • Da calidade e velocidade de acceso aos sitios web e móbiles e das condicións técnicas que debe reunir o usuario co fin de poder acceder aos mesmos e aos seus servizos e/ou contidos.
 • S.E.L.A.E. non será responsable das demoras ou erros que se producisen no acceso e/ou funcionamento dos servizos e/ou contidos dos sitios web e móbiles, debido a una caso de forza maior.
 • O usuario responderá persoalmente dos danos e prexuízos de calquera natureza causados a SELAE directa ou indirectamente, polo incumprimento de calquera das obrigacións derivadas destas condicións xerais ou doutras normas polas que se rexa a utilización dos sitios web e móbiles.

 

7. Propiedade intelectual e industrial

 

O usuario coñece que os contidos e servizos ofrecidos a través dos sitios web e móbiles así como as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos atópanse protexidos polas leis de propiedade intelectual e industrial. O dereito de autor e de explotación económica dos sitios web e móbiles corresponde a SELAE e/ou terceiras entidades.

 

A prestación dos servizos e publicación dos contidos a través dos sitios web e móbiles non implicará en caso ningún a cesión, renuncia ou transmisión, total ou parcial, da titularidade dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial por SELAE e /ou os seus terceiros lexítimos titulares.

 

Baixo concepto ningún, o usuario poderá realizar un uso ou utilización dos servizos e contidos existentes nos sitios web e móbiles que non sexan exclusivamente de uso persoal.

 

Ningunha parte dos sitios web e móbiles pode ser reproducida, distribuída, transmitida, copiada, comunicada publicamente, transformada, en todo ou en parte mediante ningún sistema ou método manual, electrónico ou mecánico (incluíndo o fotocopiado, gravación ou calquera sistema de recuperación e almacenamento de información) a través de calquera soporte actualmente coñecido ou que se invente no futuro, sen consentimento de SELAE. A utilización, baixo calquera modalidade, de todo ou parte do contido dos sitios web e móbiles queda suxeita á necesidade de solicitar autorización previa de SELAE e/ou terceiros titulares lexítimos e a aceptación da correspondente licenza, no seu caso, excepto para o disposto respecto dos dereitos recoñecidos e concedidos ao usuario nestas condicións xerais ou o que así se determine nas condicións particulares que SELAE teña a ben establecer para regular o uso dun determinado servizo e/ou contido ofrecido a través dos sitios web e móbiles.

 

 

Se a actuación ou omisión culpable ou neglixente directa ou indirectamente imputable ao usuario que orixine a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial de SELAE ou de terceiros, "exista ou non beneficio para o mesmo", orixinase a SELAE danos, perdas, obrigacións solidarias, gastos de calquera natureza, sancións, medidas coercitivas, multas e outras cantidades xurdidas ou derivadas de calquera reclamación, demanda, acción, litixio ou procedemento, sexa civil, penal ou administrativo, SELAE terá dereito a dirixirse contra o usuario por tódolos medios legais ao seu alcance e a reclamar calquera cantidade como indemnización, incluíndo , a título enunciativo e non limitativo, danos morais e á imaxe, dano emerxente e lucro cesante, custos publicitarios ou de calquera outra índole que puidesen resultar para a súa reparación, importes de sancións ou sentencias condenatorias, intereses de demora, o custo do financiamento de tódalas cantidades nas que puidese resultar prexudicada SELAE, os custos xudiciais e o importe da defensa en calquera proceso no que puidese resultar demandada SELAE polas causas anteriormente expostas, polos danos e prexuízos ocasionados por razón da súa actuación ou omisión, en prexuízo de exercer calquera outras accións que en dereito lle corresponda.

SELAE non adquire obrigación legal de ningún tipo pola descarga e uso das aplicacións móbiles. SELAE unicamente concede ao usuario unha licencia de uso non exclusiva e intransferible sobre as aplicacións para o seu uso persoal e privado durante o periodo de tempo polo que se manteña activa nas seguintes condicións: (i) queda prohibido calquera uso non privado así como a alteración de calquera das partes das aplicacións, incluida a súa funcionalidade, reprogramación e enxeñería inversa, con ningunha finalidade. (ii) Queda prohibido transferir, traspasar, arrendar ou vender as aplicacións ou calquera outro acto de disposición, distribución e comunicación pública temporal ou permanente, gratuita ou onerosamente. (iii) Queda prohibido alterar, modificar ou suprimir calquera símbolo ou mecanismo de protección adoptados ao obxecto de preservar os dereitos de propiedade de SELAE.

O usuario acepta a utilización das aplicacións "tal cal é" sen ningún tipo de garantía nin responsibilidade de ningún tipo sobre mala instalación da aplicación, uso da mesma, fallos da aplicación ou uso defectuoso.

 

 

 

8. Protección de datos

 

SELAE levará a cabo o tratamento dos datos de carácter persoal do usuario de acordo coa lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal en España, isto é La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)” y “Reglamento de desarrollo de la LOPD (RDLOPD). Para máis información consulte a Política de Privacidade.

 

 

9. Uso de “Cookies” e “Beacons

 

Para obter información acerca dos dispositivos de almacenamento e recuperación de datos en equipos terminais dos usuarios dos sitios web e móbiles de SELAE pode visitar a nosa Política de Cookies.

 

 

10. Miscelánea

 

O feito de que SELAE non esixa nun momento determinada o respecto de algunha das condicións establecidas nestas condicións xerais, non pode ser interpretado polo usuario como a renuncia de SELAE a esixir ulteriormente o seu cumprimento.

 

No suposto de que calquera cláusula destas condicións xerais resulte anulable ou nula, na súa totalidade ou en parte, esta nulidade ou anulabilidade non afectará á validez doutras cláusulas das mesmas, as cales permanecerán con plena eficacia e validez, agás que na parte que alegue a súa nulidade ou anulabilidade probe que sen a cláusula que resultase nula ou anulable non poderán cumprirse os fines perseguidos polas presentes condicións.

 

As partes, con expresa renuncia ao seu propio foro, sométense para a resolución de cantos litixios puidesen derivarse aos Xulgados e Tribunais de Madrid capital.

 

 

Última actualización: 31 de xullo de 2016.   

 

Copyright © Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 2016. Tódolos dereitos reservados.