Último acceso: Sesión: - Último acceso:

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DOS SITIOS WEB E APLICACIÓNS MÓBILES DE SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S. M. E., S. A. (SELAE)

1. Titular dos sitios web e aplicacións móbiles

O prestador dos servizos da sociedade da información e titular dos sitios web e aplicacións móbiles postas á disposición dos usuarios é Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S. M. E., S. A. (no sucesivo, “SELAE”), domiciliada en c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, NIF número A86171964, e inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid no tomo 28078, folio 202, sección 8, folla M-505970, inscrición 1.

SELAE ten por obxecto a xestión, explotación e comercialización da actividade do xogo nas súas distintas modalidades como, por exemplo, os xogos propiamente ditos, loterías, apostas, rifas e concursos, quer os realizados a través de medios presenciais, quer a través de canles electrónicas, informáticas, telemáticas, interactivas, audiovisuais ou outros que se puidesen crear ou establecer no futuro.

SELAE informa que non autorizou a ningún terceiro a venda de ningún dos seus produtos a través de Internet ou doutros medios electrónicos ou audiovisuais. Estes son accesibles unicamente a través das páxinas web oficiais a través das cales, en cada momento, se xestionen as actividades do xogo de SELAE, así como, de ser o caso, das aplicacións móbiles que SELAE puxer á disposición dos usuarios. Por iso, SELAE non é nin será responsable das actuacións que poidan realizar as persoas ou entidades que xestionen ou que participen, dalgunha maneira, noutras páxinas web ou aplicacións distintas das indicadas.

SELAE reserva o exercicio de cantas accións estimar oportunas para defender os seus lexítimos dereitos e intereses en caso de que a actuación de calquera terceiro puider causarlle algún tipo de dano ou prexuízo.

2. Obxecto dos sitios web e móbiles de SELAE

Os termos e condicións que máis adiante se indican regulan, con carácter xeral, o acceso e uso dos sitios web e as aplicacións móbiles da SELAE, así como os servizos e contidos asociados a ditos sitios e aplicacións (no sucesivo, tamén “o(s) sitio(s)” ou “o(s) sitio(s) web e móbiles”), sen prexuízo dos termos e condicións que poidan regular de maneira específica determinados sitios web ou móbiles, en atención ao obxecto destes e aos que as presentes condicións se aplicarán con carácter subsidiario e complementario no previsto naqueles. Dentro da expresión “sitio(s) ou sitio(s) web e móbiles” compréndense, sen carácter limitativo, os datos, textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, deseños, obras plásticas, fotografías e outros alí incluídos e, en xeral, todas as creacións expresadas por calquera medio ou soporte, tanxible ou intanxible, protexidas polas leis sobre propiedade intelectual, propiedade industrial e outras normas do Dereito.

O usuario é consciente de que o acceso e utilización dos servizos e contidos dos sitios web e móbiles se realiza baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

O acceso aos sitios web e móbiles, ou a visualización dos contidos ou utilización dos servizos alí contidos, implica que o usuario acepta expresamente as presentes condicións xerais de uso e, polo tanto, adquire unha serie de dereitos e obrigas, co obxecto de garantir o adecuado goce dos servizos e contidos que se encontran neles e que SELAE pon á disposición do usuario.

Adquírese a condición de usuario mediante o acceso aos sitios web ou móbiles. O usuario utilizará os servizos e contidos exclusivamente para fins particulares, con exclusión de calquera modalidade de utilización posterior destes con ánimo de lucro ou repercuta algún beneficio, directo ou indirecto.

Se estas condicións xerais fosen substituídas por outras, total ou parcialmente, as novas condicións xerais entenderanse aceptadas de forma idéntica á exposta. Non obstante, o usuario dos sitios web ou móbiles deberá acceder a estas condicións xerais de forma periódica para coñecer as sucesivas versións que se inclúan aquí, aínda que se recomenda que o usuario acceda a estas cada vez que pretenda acceder ou usar os servizos e contidos dos sitios web ou móbiles.

Se o usuario non aceptar estas condicións xerais ou as condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo ou contido, deberá absterse de acceder aos sitios web ou móbiles ou abandonar a navegación a través destes, e tampouco non deberá utilizar os servizos ofrecidos.

O usuario deberá establecer as medidas de seguridade de carácter técnico adecuadas para evitar accións non desexadas no seu sistema de información, arquivos e equipos informáticos usados para acceder a Internet e, en especial, ao sitio, e é consciente de que Internet non é totalmente segura.

SELAE poderá modificar, de forma unilateral e sen aviso previo, a prestación, configuración, contido e servizos dos sitios web e móbiles, así como as súas condicións de uso e o acceso aos servizos prestados.

O custo de acceso telefónico ou doutro tipo de gasto pola conexión ao acceso aos sitios web e móbiles correrá a cargo exclusivamente do usuario.

3. Dereitos e obrigas do usuario

O usuario poderá:

 • Acceder aos contidos e servizos dos sitios web e móbiles dispoñibles como tales, sen prexuízo das condicións técnicas, condicións particulares, contrato que os regulen ou a necesidade do previo rexistro, conforme se determinar.
 • Utilizar os servizos e contidos dispoñibles para o seu exclusivamente particular.
 • >Usar, de forma correcta e lícita, os sitios web e móbiles, de conformidade coa lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública.
En ningún caso o usuario poderá:
 • Acceder ou utilizar os servizos e contidos dos sitios web e móbiles para cometer accións ilícitas ou contrarias á lexislación vixente, á moral, aos bos costumes e á orde pública, con fins lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan prexudicar, danar ou impedir por calquera forma, o acceso a estes, en prexuízo de SELAE ou de terceiros.
 • Utilizar os servizos, total ou parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen autorización previa e por escrito de SELAE.
 • Introducir información nos sitios web e móbiles ou usar os servizos existentes neles coa finalidade de atentar –directa ou indirectamente– contra os dereitos doutros usuarios ou de SELAE e, moi especialmente, os seus dereitos fundamentais e liberdades públicas.
 • Utilizar os servizos e contidos ofrecidos de forma contraria ás condicións xerais de uso ou ás condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo ou contido, e en prexuízo ou cunha mingua dos dereitos do resto de usuarios.
 • Realizar calquera acción que impida ou dificulte o acceso aos sitios polos usuarios, así como das hiperligazóns aos servizos e contidos ofrecidos por SELAE ou por terceiros a través dos sitios web e dos móbiles.
 • Usar calquera tipo de virus informático, código, software, programa informático, equipo informático ou de telecomunicacións, que poidan provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos, programas ou sistemas accesibles a través dos servizos e contidos prestados nos sitios web e móbiles ou nos sistemas de información, arquivos e equipos informáticos dos usuarios deles; ou o acceso non autorizado a calquera contido ou servizo dos sitios web e móbiles.
 • Eliminar ou modificar, de calquera modo, os dispositivos de protección ou identificación de SELAE ou dos seus lexítimos titulares que poidan conter os contidos aloxados nos sitios web e móbiles, ou os símbolos que SELAE ou os terceiros lexítimos titulares dos dereitos incorporen ás súas creacións obxecto de propiedade intelectual ou industrial neles existentes.
 • Incluír en sitios web da súa responsabilidade ou propiedade “metatags” correspondentes a marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, propiedade de SELAE.
 • Reproducir total ou parcialmente os sitios web e móbiles noutro sitio web; non poderá realizar marcos no sitio ou sitios web accesibles a través deste que oculten ou modifiquen, –con carácter non limitativo: contidos, espazos publicitarios e marcas de SELAE ou de terceiros, con independencia ou non de que supoñan actos de competencia desleal ou de confusión.
 • Crear marcos dentro dun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade, que reproduzan a páxina principal ou as páxinas accesibles a través dela, correspondentes aos sitios web e móbiles sen a previa autorización de SELAE.
 • Incluír nun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade unha hiperligazón que xere unha xanela ou sesión do programa de navegación empregado por un usuario do seu sitio web, en que se inclúan marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de SELAE e a través da cal se mostre a páxina web principal dalgunha das páxinas accesibles a través desta.
 • Utilizar a marca, nomes comerciais, así como outro signo de identificación ou outros dereitos que se encontren suxeitos a dereitos de propiedade intelectual ou industrial, sen previa autorización expresa e por escrito do seu propietario.
 • Realizar calquera acción que supoña a reprodución, distribución, copia, alugueiro, comunicación pública, transformación ou calquera acción similar que supoña a modificación ou alteración, total ou parcial, dos contidos e servizos dos sitios web e móbiles ou a explotación económica deles, sen a autorización previa e por escrito de SELAE ou do terceiro propietario dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que afecten os servizos ou os contidos deles, salvo que o disposto nestas condicións xerais ou, de ser o caso, condicións particulares que regulen o uso dun servizo ou contido existente naqueles o permitan.

4. Dereitos e obrigas de SELAE

SELAE reserva os seguintes dereitos:

 • Modificar as condicións de acceso aos sitios web e móbiles, técnicas ou non, de forma unilateral e sen aviso previo aos usuarios, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo ou contido destinado aos usuarios dos sitios.
 • Establecer condicións particulares e, de ser o caso, a esixencia dun prezo ou outros requisitos para o acceso a determinados servizos ou contidos.
 • Limitar, excluír ou condicionar o acceso dos usuarios cando non se dean todas as garantías de utilización correcta do sitio, por parte deles, conforme as obrigas e prohibicións asumidas por estes.
 • Finalizar a prestación dun servizo ou subministración dun contido, sen xerar ningún dereito a indemnización.
 • Modificar, suprimir ou actualizar todo ou parte dos contidos ou servizos ofrecidos a través dos sitios web e móbiles, sen necesidade de aviso previo.
 • Emprender calquera acción legal ou xudicial que resulte conveniente para protexer os dereitos de SELAE e os de terceiros que presten os seus servizos ou contidos a través dos sitios web e móbiles, sempre que resultar procedente.
 • Esixir a indemnización que puidese derivar polo uso indebido ou ilícito, total ou parcial, dos servizos e contidos prestados a través dos sitios web e móbiles

5. Ligazóns

Ligazóns cara a outras páxinas web de terceiros

Se nos sitios web e móbiles se mostrasen ligazóns ou hiperligazóns cara a outras páxinas web e móbiles de terceiros mediante diferentes botóns, ligazóns, báners ou contidos embebidos, SELAE informa que estes están directamente xestionados por terceiros. En ningún caso, SELAE exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios ou contidos, e non terán dispoñibilidade técnica para coñecer de forma previa ou controlar ou aprobar toda a información, contidos, fiabilidade, exactitude, veracidade, calidade, produtos ou servizos facilitados por outras plataformas ás cales se poidan establecer ligazóns desde o sitio web.

En consecuencia, SELAE non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á plataforma, páxina web e móbil á cal se puidese establecer unha ligazón desde os sitios web e móbiles, en concreto, a título enunciativo e non limitativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns ou calquera dos seus contidos, en xeral.

Neste sentido, se os usuarios tivesen coñecemento efectivo de que as actividades desenvolvidas a través de plataformas, móbiles e páxinas web de terceiros son ilegais ou contraveñen a moral ou a orde pública, deberán comunicalo inmediatamente a SELAE para os efectos de que se deshabilite a ligazón de acceso a estas, acción que se realizará no menor tempo posible.

En calquera caso, o establecemento de calquera tipo de ligazón desde os sitios web e móbiles de SELAE cara a outro sitio web alleo non implicará que exista ningún tipo de relación, colaboración nin dependencia entre SELAE e o responsable de dito sitio web alleo.

Ligazóns á canle de SELAE noutras plataformas e redes sociais

SELAE pon á disposición dos usuarios, a través de diferentes ferramentas e aplicacións, medios de ligazón que permiten aos usuarios accederen ás canles e páxinas dos sitios web e móbiles que SELAE mantén en diferentes plataformas (Google Play, App Store, etc.) e redes sociais pertencentes ou xestionadas por terceiros (p. ex. Facebook, Twitter, Youtube, etc.). Incluír estas ligazóns nos sitios web e móbiles ten por único obxecto facilitar aos usuarios o acceso a ditas canles nas diferentes plataformas e redes sociais.

O establecemento destas canles non implica a existencia de ningunha relación entre SELAE e o titular, fabricante ou distribuidor da plataforma ligada, nin tampouco a aceptación ou aprobación, por parte de SELAE, dos seus contidos ou servizos; e é o titular, fabricante ou distribuidor o único responsable destes.

SELAE non comparte, de ningunha maneira, con Facebook, Twitter, Youtube ou outra rede social que se incorpore no futuro ningún tipo de información privada sobre os seus usuarios, e a súa única finalidade é a establecida na presente Política de Uso da Web e Sitios Móbiles, así como na Política de Protección de Datos  dos sitios web e aplicacións móbiles de SELAE. Neste sentido, toda a información que o propio usuario desexe proporcionar a estas plataformas será baixo a súa propia responsabilidade, e non intervén o prestador en dito proceso.

A activación e o uso destas aplicacións pode implicar a identificación e autenticación do usuario (inicio de sesión/contrasinal) nas plataformas correspondentes, completamente externas e fóra do control de SELAE. Ao acceder a ditas redes externas, o usuario entra nunha contorna non controlada SELAE, polo que SELAE non asumirá ningunha responsabilidade sobre a configuración de seguridade das devanditas contornas.

Dado que SELAE non ten ningún control sobre o contido aloxado en ditas canleas, o usuario recoñece e acepta que SELAE non asume ningunha responsabilidade polo contido nin polos servizos aos cales o usuario poida acceder en ditas páxinas, nin por calquera contido, produtos, servizos, publicidade, nin calquera outro material dispoñible neles. En consecuencia, o usuario debe extremar a prudencia na valoración e utilización da información, contidos e servizos existentes nas canles ligadas, e sobre a información propia ou de terceiros que quixer compartir nas devanditas canles.

 

Ligazóns noutras páxinas web con destino a SELAE

O usuario que desexar incluír hiperligazóns nas súas páxinas web particulares ou comerciais cara aos sitios web e móbiles de SELAE, que non se limiten única e exclusivamente ao acceso á páxina principal, deberá (I) comunicarllo por escrito a SELAE e (II) comprometerse a cumprir calquera normativa relativa á publicidade no sector do xogo, se resultar aplicable. SELAE non asume ningunha responsabilidade con relación ás ligazóns facilitadas por terceiros aos seus sitios web e móbiles.

Se os usuarios, as entidades ou os sitios web desexaren establecer ligazóns nas súas respectivas páxinas web ou móbiles, que encamiñen cara a SELAE, poderán ser autorizados, e deberán cumprir, polo menos, coas seguintes condicións: a) a ligazón non poderá reproducir o contido de SELAE ou partes deste de ningunha forma; b) non está permitido crear un navegador nin un marco sobre as seccións de SELAE, nin de ningunha outra forma poderán modificarse os sitios web nin móbiles; c) non está permitido realizar manifestacións nin indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre SELAE ou, en particular, declarar ou dar a entender que o prestador autorizou a ligazón ou que supervisou ou asumiu, de calquera forma, os contidos ou servizos ofrecidos ou postos á disposición no sitio onde se establece dita ligazón; d) a páxina web, plataforma ou móbiles en que se estableza a ligazón cara aos sitios web e móbiles non conterá información nin contidos ilícitos, contrarios á moral e bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública, e tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereito de terceiros, inclusive os dereitos de propiedade intelectual e industrial ou o dereito ao honor, á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe ou outros dereitos, ou contidos, contrarios ás normas reguladoras da protección de datos de carácter persoal.

SELAE, en ningún caso, autoriza o establecemento dunha ligazón aos sitios web e móbiles desde aqueles sitios que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos e, en xeral, que contraveñan as leis, a moral ou a orde pública, ou as normas sociais xeralmente aceptadas.

De calquera forma, SELAE non ten poder nin medios humanos nin técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outras páxinas web ou aplicacións que teñan establecidas ligazóns con destino á plataforma. SELAE non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á plataforma, móbil ou páxina web de terceiros, que establece esa ligazón con destino aos sitios web e móbiles, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns ou calquera dos seus contidos, en xeral.

6. Exención e limitación de responsabilidade

SELAE queda exenta de calquera tipo de responsabilidade por danos e perdas de toda natureza nos seguintes casos:

 • Pola imposibilidade ou dificultades de conexión á rede de comunicacións a través da cal resultan accesibles os sitios web e móbiles, independentemente da clase de conexión utilizada polo usuario.
 • Pola interrupción, suspensión ou cancelación do acceso aos sitios web e móbiles, así como por dispoñibilidade e continuidade do seu funcionamento ou dos seus servizos ou contidos, cando se deba a unha causa allea ao ámbito de control de SELAE.
 • SELAE non asume ningunha responsabilidade respecto dos servizos e contidos, nin pola dispoñibilidade e condicións, técnicas ou non, de acceso a eles, que foren ofrecidos por terceiros prestadores de servizos e, en especial, respecto dos prestadores de servizos da sociedade da información. Entendemos por prestadores de servizos da sociedade da información aquelas persoas físicas ou xurídicas que presten os seguintes servizos ao público: (I) transmisión por unha rede de comunicación de datos facilitados polo destinatario do servizo; (II) servizos de acceso á citada rede; (III) servizos de almacenamento ou aloxamento de datos; (IV) subministración de contidos ou información; (V) servizos de copia temporal dos datos solicitados polos usuarios; e (VI) a facilitación de ligazóns a contidos ou instrumentos de busca.
 • Do tratamento e utilización posterior de datos persoais realizados por terceiros alleos a SELAE, así como a pertinencia da información solicitada por estes.
 • Da calidade e velocidade de acceso aos sitios web e móbiles e das condicións técnicas que debe reunir o usuario co fin de poder acceder a eles e aos seus servizos ou contidos.
 • SELAE non será responsable dos atrasos ou fallos que se producisen no acceso ou funcionamento dos servizos ou contidos dos sitios web e móbiles, debido a un caso de forza maior.

O usuario responderá persoalmente dos danos e perdas de calquera natureza causados a SELAE directa ou indirectamente polo incumprimento de calquera das obrigas derivadas destas condicións xerais ou outras normas polas cales se rexa a utilización dos sitios web e móbiles.

7. Propiedade intelectual e industrial

O usuario recoñece que os contidos e servizos ofrecidos a través dos sitios web e móbiles, así como as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos incluídos nos sitios web e móbiles están protexidos polas leis de propiedade intelectual e industrial. O dereito de autor e de explotación económica dos sitios web e móbiles corresponde a SELAE ou terceiras entidades.

A prestación dos servizos e a publicación dos contidos a través dos sitios web e móbiles non implicará, en ningún caso, a cesión, renuncia nin transmisión, total ou parcial, da titularidade dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial por SELAE ou os seus terceiros lexítimos titulares.

O usuario non poderá realizar, baixo ningún concepto, un uso ou utilización dos servizos e contidos existentes nos sitios web e móbiles que non sexa exclusivamente persoal.

Ningunha parte dos sitios web e móbiles pode reproducirse, distribuírse, transmitirse, copiarse, comunicarse publicamente, transformarse, total ou parcialmente, mediante ningún sistema ou método manual, electrónico nin mecánico (inclusive fotocopias, gravacións nin outros sistemas de recuperación e almacenamento de información) a través de calquera soporte actualmente coñecido ou que se invente no futuro, sen consentimento de SELAE. A utilización, baixo calquera modalidade, total ou parcial do contido dos sitios web e móbiles fica suxeita á necesidade de solicitar autorización previa de SELAE ou de terceiros titulares lexítimos e á aceptación da correspondente licenza, de ser o caso, agás para o disposto verbo dos dereitos recoñecidos e concedidos ao usuario nestas condicións xerais ou o que así se determinar nas condicións particulares que SELAE queira establecer para regular o uso dun determinado servizo ou contido ofrecido a través dos sitios web e móbiles.

Se a actuación ou omisión, culpable ou neglixente, directa ou indirectamente imputable ao usuario que orixine a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial de SELAE, ou de terceiros, exista ou non beneficio para el mesmo, orixinase a SELAE danos, perdas, obrigas solidarias, gastos de calquera natureza, sancións, medidas coercitivas, multas e outras cantidades xurdidas ou derivadas de calquera reclamación, demanda, acción, preito ou procedemento, quer civil, quer penal ou administrativo; SELAE terá dereito a se dirixir contra o usuario por todos os medios legais ao seu alcance e reclamar calquera cantidade como indemnización, inclusive– a título enunciativo e non limitativo, danos morais e imaxe, dano emerxente e lucro cesante, custos publicitarios ou de calquera outra índole, que puidesen resultar para a súa reparación, o pagamento de importes de sancións ou sentenzas condenatorias, xuros de demora, o custo do financiamento de todas as cantidades en que puidese resultar prexudicada SELAE, as custas xudiciais e o importe da defensa en calquera proceso en que puidese resultar demandada SELAE polas causas anteriormente expostas e, en xeral, polos danos e perdas ocasionados por razón da súa actuación ou omisión, sen prexuízo de exercer calquera acción que en dereito lle corresponder.

SELAE non adquire obriga legal de ningunha clase pola descarga e uso das aplicacións móbiles. SELAE unicamente concede ao usuario unha licenza de uso non exclusiva e intransferible sobre as aplicacións para o seu uso persoal e privado durante o período de tempo que se manteña activa e para o seu uso en todo o mundo, nas seguintes condicións: (I) queda prohibido calquera uso non privado, así como a alteración de calquera das partes das aplicacións incluída a súa funcionalidade, reprogramación e enxeñaría inversa, para calquera finalidade; (II) queda prohibido transferir, traspasar, arrendar ou vender as aplicacións ou outro acto de disposición, distribución e comunicación pública temporal ou permanente, gratuíta ou onerosamente; e (III) queda prohibido alterar, modificar ou suprimir calquera símbolo e mecanismos de protección adoptados co obxecto de preservar os dereitos de propiedade de SELAE.

O usuario acepta a utilización das aplicacións “tal e como son” sen ningún tipo de garantía nin responsabilidade de ningún tipo sobre mala instalación da aplicación, o seu uso, fallos da aplicación ou uso defectuoso.

8. Protección de datos

SELAE levará a cabo o tratamento dos datos de carácter persoal do usuario, de acordo coa lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal en España. Para máis información, consulte a Política de Protección de Datos.

9. Uso de cookies e web beacons

Para obter información acerca dos dispositivos de almacenamento e recuperación de datos en equipos terminais dos usuarios dos sitios web e equipos móbiles de SELAE, pode visitar a nosa Política de Cookies.

10. Miscelánea

O feito de que SELAE non esixa, nun momento determinado, o respecto dalgunha das condicións establecidas nestas condicións xerais non pode ser interpretado polo usuario como a renuncia de SELAE a esixir ulteriormente o seu cumprimento.

No suposto de que calquera cláusula destas condicións xerais resultar nula, total ou parcialmente, dita nulidade non afectará a validez doutras cláusulas destas mesmas condicións, as cales permanecerán con plena eficacia e validez, salvo que a parte que alegue a súa nulidade probe que sen a cláusula que resultar nula non poderán cumprise os fins perseguidos polas presentes condicións.

As partes, con expresa renuncia ao seu propio foro, sométense para a resolución de todos os litixios que puideren acontecer aos xulgados e tribunais de Madrid capital.

 

Última actualización: 1 de setembro de 2022