Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Política de uso da web e sitios móbiles (Webs xogo e corporativa)

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DOS SITIOS WEB E APLICACIÓNS MÓBILES DA SOCIEDADE ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

1. Titular dos sitios web e aplicacións móbiles

O prestador dos servizos da sociedade da información e titular dos sitios web e aplicacións móbiles postas a disposición dos usuarios é a Sociedade Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (en diante, “SELAE”), domiciliada na c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid, NIF número A86171964, e inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid ao tomo 28078, folio 202, sección 8ª, folla M- 505970, inscrición 1ª.

SELAE ten por obxecto a xestión, explotación e comercialización da actividade do xogo nas súas distintas modalidades como, por exemplo, os xogos propiamente devanditos, lotarías, apostas, rifas e concursos, tanto os realizados a través de medios presenciais como a través de canles electrónicas, informáticos, telemáticos, interactivos, audiovisuais ou calquera outros que se puidesen crear ou establecer no futuro.

SELAE informa que non autorizou a ningún terceiro a venda de ningún dos seus produtos a través de Internet ou outros medios electrónicos ou audiovisuais. Estes son accesibles unicamente a través das webs oficiais a través da que en cada momento se xestionen as actividades de xogo de SELAE así como, no seu caso, das aplicacións móbiles que SELAE poña a disposición dos usuarios. Por iso, SELAE non é nin será responsable das actuacións que poidan realizar as persoas ou entidades que xestionen ou que participan dalgunha maneira noutras páxinas web ou aplicacións distintas das indicadas.

SELAE resérvase o exercicio de cantas accións estime oportunas para a defensa dos seus lexítimos dereitos e intereses no caso de que a actuación de calquera terceiro poida causarlle algún tipo de dano ou prexuízo.

2. Obxecto dos sitios web e móbiles de SELAE

Os termos e condicións que máis adiante se indican regulan, con carácter xeral, o acceso e uso dos sitios web e aplicacións móbiles de SELAE así como dos servizos e contidos asociados aos devanditos sitios e aplicacións (en diante, tamén “o/o sitio/s” ou “o/o sitio/s web e móbiles”), sen prexuízo dos termos e condicións que poidan regular de maneira específica determinados sitios web ou móbiles en atención ao obxecto dos mesmos e aos que as presentes condicións aplicaranse con carácter subsidiario e complementario no non previsto naqueles. Dentro da expresión “cerco/s ou sitio/s web e móbiles” compréndense -con carácter non limitativo- os datos, textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, obras plásticas, fotografías e outros incluídos no mesmo e, en xeral, todas as creacións expresadas por calquera medio ou soporte, tanxible ou intanxible, protexidas polas leis sobre propiedade intelectual, propiedade industrial e outras normas do dereito.

O usuario é consciente de que o acceso e utilización dos servizos e contidos dos sitios web e móbiles realízase baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

O acceso aos sitios web, e móbiles e/ou a visualización dos contidos ou utilización dos servizos contidos nos mesmos, implica que o usuario acepta expresamente as presentes condicións xerais de uso e por tanto adquire unha serie de dereitos e obrigacións, con obxecto de garantir o adecuado goce dos servizos e contidos que se atopan nos mesmos e que SELAE pon a disposición do usuario.

Adquírese a condición de usuario mediante o acceso aos sitios web ou móbiles. O usuario utilizará os servizos e contidos exclusivamente para fins particulares con exclusión de calquera modalidade de utilización posterior dos mesmos con ánimo de lucro ou reporte dalgún beneficio, directo ou indirecto.

Se estas condicións xerais fosen substituídas por outras, en todo ou en parte, ditas novas condicións xerais entenderanse aceptadas de forma idéntica á exposta. No entanto, o usuario dos sitios web ou móbiles deberá acceder a estas condicións xerais de forma periódica para coñecer as sucesivas versións que se inclúan aquí, aínda que se recomenda que o usuario acceda ás mesmas cada vez que pretenda acceder ou facer uso dos servizos e contidos dos sitios web ou móbiles.

No caso de que o usuario non acepte estas condicións xerais e/ou as condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, deberá absterse de acceder aos sitios web ou móbiles e/ou abandonar a navegación a través dos mesmos así como non utilizar os servizos ofrecidos.

O usuario deberá establecer as medidas de seguridade de carácter técnico adecuadas para evitar accións non desexadas no seu sistema de información, arquivos e equipos informáticos empregados para acceder a Internet e, especial, ao sitio, sendo consciente de que Internet non é totalmente seguro.

SELAE poderá modificar de forma unilateral e sen aviso previo, a prestación, configuración, contido e servizos dos sitios web e móbiles, así como as súas condicións de uso e o acceso aos servizos prestados.

O custo do acceso telefónico ou outro tipo de gasto pola conexión ao acceso aos sitios web e móbiles correrá a cargo exclusivamente do usuario.

3. Rexistro de usuario

As condicións de uso das credenciais de acceso do usuario son as seguintes::

 • Está prohibido o emprego de direccións de correo electrónico ou NIF/NIE diferentes dos propios, sexa para rexistrarse ou para acceder.
 • Toda credencial de acceso (por exemplo, contrasinal) elixida ou asignada ao usuario é secreta, persoal e intransferible e a súa custodia é plena responsabilidade do usuario.
 • O usuario elixirá unhas credenciais de acceso e preguntas de seguridade que non empregue noutros sistemas informáticos e que teñan a robustez requirida conforme ás directivas de seguridade de SELAE vixentes.
 • O usuario deberá prestar a dilixencia debida para impedir o acceso e/ou utilización da súa Conta de Usuario por parte de terceiros.
 • O usuario será o único responsable da elección, perda, subtracción, divulgación, uso imprudente ou utilización non autorizada de calquera credencial de acceso ou clave identificativa da Plataforma e das consecuencias que diso se poidan derivar.
 • En caso de ter indicios de perda, subtracción, filtración ou utilización non autorizada das súas credenciais de acceso, o usuario deberá comunicar a SELAE, o máis axiña posible, a perda, subtracción, filtración ou utilización non autorizada das súas credenciais de acceso. Deste xeito, SELAE procederá á suspensión cautelar do acceso do usuario ata o seu esclarecemento.

O acceso á conta de usuario estará dispoñible mediante acceso telemático todos os días da semana, incluídos festivos, en horario ininterrompido, salvo por cuestións de mantemento programado ou forza maior, avarías ou incidencias operativas ou de seguridade (como é o Xeobloqueo, superación de intentos errados de acceso ou similares). As tarefas de mantemento limitaranse ás estritamente imprescindibles e, salvo imperativo técnico, concentraranse nas franxas horarias de menor actividade na Plataforma. Enténdense como tarefas de mantemento as derivadas diariamente de, entre outros, o peche diario de actividade, incluíndo conciliacións e recoñecementos de consistencia de datos, a determinación de gañadores, notificación e abono dos seus premios, a rexeneración da Plataforma para o reinicio das actividades de xogo, máis calquera procedementos internos de seguridade conducentes a asegurar a correcta prestación do servizo.

A Plataforma ten un deseño resiliente e as interrupcións por avaría teñen unha escasa probabilidade de ocorrencia. Con todo, SELAE non garante a dispoñibilidade absoluta do sistema nos horarios operativos programados.

4. Dereitos e obrigacións do usuario

O usuario poderá:

 • Acceder aos contidos e servizos dos sitios web e móbiles dispoñibles como tales, sen prexuízo das condicións técnicas, condicións particulares, contrato que os regulen e/ou a necesidade do previo rexistro segundo determínese.
 • Utilizar os servizos e contidos dispoñibles para o seu uso exclusivamente particular.
 • Facer un uso correcto e lícito dos sitios web e móbiles de conformidade coa lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública.

En ningún caso o usuario poderá:

 • Acceder ou utilizar os servizos e contidos dos sitios web e móbiles para a comisión de accións ilícitas ou contrarias á lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública, con fins lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan prexudicar, danar ou impedir por calquera forma, o acceso aos mesmos, en prexuízo de SELAE ou de terceiros.
 • Utilizar os servizos, total ou parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen autorización previa e por escrito de SELAE.
 • Introducir información nos sitios web e móbiles ou empregar os servizos existentes nos mesmos coa finalidade de atentar –directa ou indirectamente– contra os dereitos doutros usuarios ou de SELAE e, moi especialmente, os seus dereitos fundamentais e liberdades públicas.
 • Utilizar os servizos e contidos ofrecidos de forma contraria ás condicións xerais de uso e/ou as condicións particulares que no seu caso regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, e en prexuízo ou con menoscabo dos dereitos do resto de usuarios.
 • Realizar calquera acción que impida ou dificulte o acceso aos sitios polos usuarios, así como dos hipervínculos aos servizos e contidos ofrecidos por SELAE ou por terceiros a través dos sitios web e móbiles.
 • Empregar calquera tipo de virus informático, código, software, programa informático, equipo informático ou de telecomunicacións, que poidan provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos, programas ou sistemas accesibles a través dos servizos e contidos prestados nos sitios web e móbiles ou nos sistemas de información, arquivos e equipos informáticos dos usuarios dos mesmos; ou o acceso non autorizado a calquera contidos e/ou servizos dos sitios web e móbiles.
 • Eliminar ou modificar de calquera modo os dispositivos de protección ou identificación de SELAE ou os seus lexítimos titulares que poidan conter os contidos aloxados nos sitios web e móbiles, ou os símbolos que SELAE ou os terceiros lexítimos titulares dos dereitos incorporen ás súas creacións obxecto de propiedade intelectual ou industrial existentes nos mesmos.
 • Incluír en sitios web da súa responsabilidade ou propiedade “metatags” correspondentes a marcas, nomes comerciais ou signos distintivos propiedade de SELAE.
 • Reproducir total ou parcialmente os sitios web e móbiles noutro sitio web; non poderá realizar enmarcados ao sitio ou os sitios web accesibles a través do mesmo que oculten ou modifiquen –con carácter non limitativo- contidos, espazos publicitarios e marcas de SELAE ou de terceiros, con independencia ou non de que supoñan actos de competencia desleal ou de confusión.
 • Crear marcos dentro dun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade que reproduzan a páxina principal e/ou as páxinas accesibles a través da mesma, correspondentes aos sitios web e móbiles sen a previa autorización de SELAE.
 • Incluír nun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade un hiperenlace que xere unha xanela ou sesión do software de navegación empregado por un usuario do seu sitio web, en que se inclúan marcas, nomes comerciais ou signos distintivos do seu SELAE e a través do cal se mostre a páxina web principal de ou algunha das páxinas accesibles a través da mesma.
 • Utilizar a marca, nomes comerciais, así como calquera outro signo identificativo ou outros dereitos que se atope suxeito a dereitos de propiedade intelectual ou industrial, sen a previa autorización expresa e por escrito do seu propietario.
 • Realizar calquera acción que supoña a reprodución, distribución, copia, aluguer, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción similar que supoña a modificación ou alteración, de todo ou parte dos contidos e servizos dos sitios web e móbiles ou a explotación económica dos mesmos, sen a autorización previa e por escrito de SELAE ou do terceiro propietario dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que recaian sobre os servizos ou contidos dos mesmos, salvo que o disposto nestas condicións xerais ou, no seu caso, condicións particulares que regulen o uso dun servizo e/ou contido existente naqueles permítano.

5. Dereitos e obrigacións de SELAE

SELAE resérvase os seguintes dereitos:

 • Modificar as condicións de acceso aos sitios web e móbiles, técnicas ou non, de forma unilateral e sen preaviso aos usuarios, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios dos sitios.
 • Establecer condicións particulares e, no seu caso, a esixencia dun prezo ou outros requisitos para o acceso a determinados servizos e/ou contidos.
 • Limitar, excluír ou condicionar o acceso dos usuarios cando non se dean todas as garantías de utilización correcta do sitio polos mesmos conforme ás obrigacións e prohibicións asumidas polos mesmos.
 • Finalizar a prestación dun servizo ou subministración dun contido, sen xerar dereito a indemnización algún.
 • Modificar, suprimir ou actualizar todo ou parte dos contidos ou servizos ofrecidos a través dos sitios web e móbiles, sen necesidade de preaviso.
 • Emprender calquera acción legal ou xudicial que resulte conveniente para a protección dos dereitos de SELAE como de terceiros que presten os seus servizos ou contidos a través dos sitios web e móbiles, sempre que resulte procedente.
 • Esixir a indemnización que puidese derivar polo uso indebido ou ilícito de todo ou parte dos servizos e contidos prestados a través dos sitios web e móbiles

6. Ligazóns

Ligazóns a outras páxinas web de terceiros

No caso de que nos sitios web e móbiles mostrásense ligazóns ou hipervínculos a outras páxinas web e móbiles de terceiros mediante diferentes botóns, links, banners ou contidos embebidos, SELAE informa que estes se atopan directamente xestionados por terceiros. En ningún caso, SELAE exercerá algún tipo de control sobre os devanditos sitios ou contidos, non tendo a dispoñibilidade técnica para coñecer de forma previa e/ou controlar e/ou aprobar toda a información, contidos, fiabilidade, exactitude, veracidade, calidade, produtos ou servizos facilitados por outras plataformas ás que se poidan establecer ligazóns desde o sitio web.

En consecuencia, SELAE non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á plataforma, páxina web e móbil á que se puidese establecer unha ligazón desde os sitios web e móbiles, en concreto, a título enunciativo e non limitativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

Neste sentido, se os usuarios tivesen coñecemento efectivo de que as actividades desenvolvidas a través de plataformas, móbiles e páxinas web de terceiros son ilegais ou contraveñen a moral e/ou a orde pública, deberán comunicalo inmediatamente a SELAE aos efectos de que se proceda a deshabilitar a ligazón de acceso ás mesmas, acción que se realizará no menor tempo posible.

En todo caso, o establecemento de calquera tipo de ligazón desde os sitios web e móbiles de SELAE a outro site alleo non implicará que exista algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre SELAE e o responsable do devandito sitio web alleo.

 

Ligazóns á canle de SELAE noutras plataformas e redes sociais

SELAE pon a disposición dos usuarios, a través de diferentes ferramentas e aplicacións, medios de ligazón que permiten aos usuarios acceder ás canles e páxinas dos sitios web e móbiles que SELAE mantén en diferentes plataformas (Google play, App Store, etc.) e redes sociais pertencentes e/ou xestionadas por terceiros (p.ex. Facebook, Twitter, Youtube, etc.). A inclusión destas ligazóns nos sitios web e móbiles ten por único obxecto facilitar aos usuarios o acceso ás devanditos canles nas diferentes plataformas e redes sociais.

O establecemento destas canles non implica a existencia de relación algunha entre SELAE e o titular, fabricante ou distribuidor da plataforma enlazada, como tampouco a aceptación e aprobación por parte de SELAE dos seus contidos e/ou servizos; sendo o seu titular, fabricante ou distribuidor o único responsable dos mesmos.

De ningún modo SELAE comparte con Facebook, Twitter, Youtube ou calquera outra rede social que se incorpore no futuro ningún tipo de información privada sobre os seus usuarios, sendo a súa única finalidade a establecida na presente Política de Uso da Web e Sitios Móbiles así como en a  Política de Protección de Datos  dos sitios web e aplicacións móbiles de SELAE. Neste sentido, toda a información que o propio usuario desexe proporcionar a estas plataformas será baixo a súa propia responsabilidade, non intervindo o prestador no devandito proceso.

A activación e uso destas aplicacións pode levar a identificación e autenticación do usuario (login/contrasinal) nas plataformas correspondentes, completamente externas e fóra do control de SELAE. Ao acceder ás devanditas redes externas, o usuario ingresa nunha contorna non controlada por este SELAE, polo que SELAE non asumirá ningunha responsabilidade sobre a configuración de seguridade das devanditos contornas.

Dado que SELAE non ten control algún sobre o contido aloxado nas devanditos canles, o usuario recoñece e acepta que o SELAE non asume responsabilidade algunha polo contido nin polos servizos aos que o usuario poida acceder nas devanditas páxinas, nin por calquera contido, produtos, servizos, publicidade, nin calquera outro material dispoñible nos mesmos. En consecuencia, o usuario debe extremar a prudencia na valoración e utilización da información, contidos e servizos existentes nas canles enlazadas, e sobre a información propia ou de terceiros que queira compartir nas devanditos canles.

 

Ligazóns noutras páxinas web con destino a SELAE

O usuario que desexe incluír hipervínculos nas súas páxinas web particulares ou comerciais aos sitios web e móbiles de SELAE que non se limiten única e exclusivamente ao acceso á páxina principal, deberá (i) comunicalo por escrito a SELAE e (ii) comprometerse a cumprir calquera a normativa relativa a publicidade no sector do xogo, no caso de que resulte aplicable. SELAE non asume ningunha responsabilidade en relación ás ligazóns facilitadas por terceiros aos seus sitios web e móbiles.

Se os usuarios, entidades ou sitios web desexasen establecer ligazóns nas súas respectivas páxinas web ou móbiles que dirixan a SELAE poderán ser autorizados, debendo no entanto cumprir polo menos as seguintes condicións: a) a ligazón non poderá reproducir o contido de SELAE ou partes do mesmo de ningún xeito; b) non está permitido crear un browser nin un border environment sobre as seccións de SELAE, nin de ningunha outra forma poderán modificarse os sitios web e móbiles; c) non está permitido realizar manifestacións ou indicacións falsas ou inexactas ou incorrectas sobre SELAE e/ou, en particular, declarar ou dar a entender que o prestador autorizou a ligazón ou que supervisou ou asumiu de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición no sitio no que se establece devandita ligazón; d) a páxina web, plataforma e/ou móbil na que se estableza a ligazón aos sitios web e móbiles non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros, incluídos os dereitos de propiedade intelectual e industrial e/ou o dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe ou de calquera outro dereito, ou contidos, contrarios ás normas reguladoras da protección de datos de carácter persoal.

En ningún caso, SELAE autoriza o establecemento dunha ligazón aos sitios web e móbiles desde aqueles sitios que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos e, en xeral, que contraveñan as leis, a moral ou a orde pública, ou as normas sociais xeralmente aceptadas.

De calquera forma, SELAE non ten facultade nin medios humanos nin técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outras páxinas web ou aplicacións que teñan establecidos ligazóns con destino á plataforma. SELAE non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á plataforma, móbil e/ou páxina web de terceiros que establece esa ligazón con destino os sitios web e móbiles, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

7.Exención e limitación de responsabilidade

SELAE queda exenta de calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza nos seguintes casos:

 • Pola imposibilidade ou dificultades de conexión á rede de comunicacións a través da que resultan accesibles os sitios web e móbiles, independentemente da clase de conexión utilizada polo usuario.
 • Pola interrupción, suspensión ou cancelación do acceso aos sitios web e móbiles, así como por dispoñibilidade e continuidade do funcionamento dos mesmos ou dos seus servizos e/ou contidos, cando iso débase a unha causa allea ao ámbito de control de SELAE.
 • SELAE non asume ningunha responsabilidade respecto dos servizos e contidos, nin pola dispoñibilidade e condicións, técnicas ou non, de acceso aos mesmos, que sexan ofrecidos por terceiros prestadores de servizos e, en especial, respecto dos prestadores de servizos da sociedade da información. Por prestadores de servizos da sociedade da información entenderanse aquelas persoas físicas ou xurídicas que presten os seguintes servizos ao público: (i) transmisión por unha rede de comunicación de datos facilitados polo destinatario do servizo; (ii) servizos de acceso á citada rede; (iii) servizos de almacenamento ou aloxamento de datos; (iv) subministración de contidos ou información; (v) servizos de copia temporal dos datos solicitados polos usuarios; e (vin) a facilitación de ligazóns a contidos ou instrumentos de procura.
 • Do tratamento e utilización posterior de datos persoais realizados por terceiros alleos a SELAE, así como a pertinencia da información solicitada por estes.
 • Da calidade e velocidade de acceso aos sitios web e móbiles e das condicións técnicas que debe reunir o usuario co fin de poder acceder aos mesmos e aos seus servizos e/ou contidos.
 • SELAE non será responsable dos atrasos ou fallos que se producisen no acceso e/ou funcionamento dos servizos e/ou contidos dos sitios web e móbiles, debido a un caso de forza maior.
 • O usuario responderá persoalmente dos danos e prexuízos de calquera natureza causados a SELAE directa ou indirectamente, polo incumprimento de calquera das obrigacións derivadas destas condicións xerais ou outras normas polas que se rexa a utilización dos sitios web e móbiles.

El usuario responderá personalmente de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza causados a SELAE directa o indirectamente, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de estas condiciones generales u otras normas por las que se rija la utilización de los sitios web y móviles.

8. Propiedade intelectual e industrial

O usuario recoñece que os contidos e servizos ofrecidos a través dos sitios web e móbiles así como as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos incluídos nos sitios web e móbiles atópanse protexidos polas leis de propiedade intelectual e industrial. O dereito de autor e de explotación económica dos sitios web e móbiles corresponde a SELAE e/ou terceiras entidades.

A prestación dos servizos e publicación dos contidos a través dos sitios web e móbiles non implicará en ningún caso a cesión, renuncia ou transmisión, total ou parcial, da titularidade dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial por SELAE e/ou os seus terceiros lexítimos titulares.

Baixo ningún concepto poderá o usuario realizar un uso ou utilización dos servizos e contidos existentes nos sitios web e móbiles que non sexa exclusivamente persoal.

Ningunha parte dos sitios web e móbiles pode ser reproducida, distribuída, transmitida, copiada, comunicada publicamente, transformada, en todo ou en parte, mediante ningún sistema ou método manual, electrónico ou mecánico (incluíndo o fotocopiado, gravación ou calquera sistema de recuperación e almacenamento de información) a través de calquera soporte actualmente coñecido ou que se invente no futuro, sen consentimento de SELAE. A utilización, baixo calquera modalidade, de todo ou parte do contido dos sitios web e móbiles queda suxeita á necesidade de solicitar autorización previa de SELAE e/ou terceiros titulares lexítimos e a aceptación da correspondente licenza, no seu caso, excepto para o disposto respecto dos dereitos recoñecidos e concedidos ao usuario nestas condicións xerais ou o que así se determine nas condicións particulares que SELAE teña a ben establecer para regular o uso dun determinado servizo e/ou contido ofrecido a través dos sitios web e móbiles.

Se a actuación ou omisión, culpable ou neglixente, directa ou indirectamente imputable ao usuario que orixine a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial de SELAE ou de terceiros -exista ou non beneficio para o mesmo- orixinase a SELAE danos, perdas, obrigacións solidarias, gastos de calquera natureza, sancións, medidas coercitivas, multas e outras cantidades xurdidas ou derivadas de calquera reclamación, demanda, acción, preito ou procedemento, sexa civil, penal ou administrativo; SELAE terá dereito a dirixirse contra o usuario por todos os medios legais ao seu alcance e reclamar calquera cantidades indemnizatorias, incluíndo – a título enunciativo e non limitativo- danos morais e imaxe, dano emerxente e lucro cesante, custos publicitarios ou de calquera outra índole que puidesen resultar para a súa reparación, o pago de importes de sancións ou sentenzas condenatorias, intereses de demora, o custo do financiamento de todas as cantidades en que puidese resultar prexudicada SELAE, as costas xudiciais e o importe da defensa en calquera proceso no que puidese resultar demandada SELAE polas causas anteriormente exposta e, en xeral, polos danos e prexuízos ocasionados por razón da súa actuación ou omisión, sen prexuízo de exercer calquera outras accións que en dereito lle corresponda.

SELAE non adquire obrigación legal de ningunha clase pola descarga e uso das aplicacións móbiles. SELAE unicamente concede ao usuario unha licenza de uso non exclusiva e intransferible sobre as aplicacións para o seu uso persoal e privado durante o período de tempo polo que se manteña activa e para o seu uso en todo o mundo, nas seguintes condicións: (i) queda prohibido calquera uso non privado así como a alteración de calquera das partes das aplicacións incluída a súa funcionalidade, reprogramación e enxeñaría inversa, para calquera finalidade; (ii) queda prohibido transferir, traspasar, arrendar, ou vender as aplicacións ou calquera outro acto de disposición, distribución e comunicación pública temporal ou permanente, gratuíta ou onerosamente; e (iii) queda prohibido alterar, modificar ou suprimir calquera símbolos e mecanismos de protección adoptados ao obxecto de preservar os dereitos de propiedade de SELAE.

O usuario acepta a utilización das aplicacións “tal cal son” sen ningún tipo de garantía nin responsabilidade de ningún tipo sobre mala instalación da aplicación, uso da mesma, fallos da aplicación ou uso defectuoso.

9. Protección de datos

SELAE levará a cabo o tratamento dos datos de carácter persoal do usuario de acordo coa lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal en España. Para máis información consulte a Política de Protección de Datos.

10. Uso de cookies e web beacons

Para obter información acerca dos dispositivos de almacenamento e recuperación de datos en equipos terminais dos usuarios dos sitios web e móbiles de SELAE pode visitar a nosa Política de Cookies.

11. Miscelánea

O feito de que SELAE non esixa nun momento determinado o respecto dalgunha das condicións establecidas nestas condicións xerais non pode ser interpretado polo usuario como a renuncia de SELAE a esixir ulteriormente o seu cumprimento.

No caso de que calquera cláusula destas condicións xerais resulte anulable ou nula, na súa totalidade ou en parte, esta nulidade ou anulabilidade non afectará á validez doutras cláusulas das mesmas condicións, as cales permanecerán con plena eficacia e validez, salvo que a parte que alegue a súa nulidade ou anulabilidade probe que sen a cláusula que resultar nula ou anulable non poderán cumprirse os fins perseguidos polas presentes condicións.

As partes, con expresa renuncia ao seu propio foro, sométense para a resolución de cuantos litixios puidesen derivarse aos Xulgados e Tribunais de Madrid capital.

 

Última actualización: 19 de maio de 2023