Política de privacidade de sitios web e móbiles

ESTIPULACIONS DE TRATAMENTO E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Nesta páxina informámoste sobre como Loterías y Apuestas del Estado trata e protexe os datos persoais dos usuarios (non rexistrados) dos servizos da Plataforma. Os participantes (usuarios rexistrados) dispoñen de información específica no Contrato de xogo.

Se queres exercitar os teus dereitos en termos de protección de datos ante Loterías y Apuestas del Estado, calquera que sexa a túa relación connosco, podes informarte e facelo nesta páxina: https://www.loteriasyapuestas.es/gl/contacto-proteccion-datos.

Información básica (capa I) sobre protección de datos

Responsable do tratamento

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE) – A86171964

Finalidades

Permitir o uso da plataforma.

Lexitimación

A base que lexitima o tratamento é o interese lexítimo de ambas as partes.

Destinatarios

Non se fará ningunha outra comunicación a outras entidades, salvo as comunicacións que se produzan por obriga ou necesidade legal.

Non se realizan transferencias a terceiros países nin a organizacións internacionais que non ofrecen garantías axeitadas.

Dereitos

Tes dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información de Capa II.

Procedencia dos datos

O interesado.

Información adicional

Podes consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos a continuación.

Información detallada

O servizo ofrecido por SELAE, no que se refire ao acceso non rexistrado, aos seus sitios web e aplicacións móbiles e de dispositivos, sexan operados por SELAE ou por conta de SELAE e por calquera canle telemática posta en servizo por SELAE (a Plataforma), implica necesariamente o tratamento por parte de SELAE de datos persoais (Datos persoais) do usuario; datos que, normalmente, estarán circunscritos ao uso do enderezo IP do equipo do usuario, exclusivamente para fins comunicativos técnicos imprescindibles para o servizo ofrecido; todo iso a non ser que nalgún dos servizos ofrecidos outros datos persoais sexan recollidos explicitamente do usuario e salvo indicación específica. Estes enderezos IP non son usados individualmente máis que para operar na plataforma e xestionar a seguridade e calidade dela.

O usuario visita libremente a información da Plataforma en función da súa única decisión de navegar por ela.

En todo caso, independentemente dos datos que sexan tratados, SELAE declara respectar escrupulosamente o dereito fundamental do usuario relativo ao tratamento dos seus datos persoais, e, o estrito cumprimento coa normativa vixente:

 • Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de Datos Persoais e á libre circulación destes datos ("RGPD").
 • Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais ("LOPDGDD").
 • Calquera outra norma nacional ou da Unión Europea en materia de protección de datos que resulte de aplicación

Estas disposicións de tratamento e protección de datos persoais cubrirán o uso da Plataforma por parte dos visitantes e usuarios, e serán de aplicación subsidiaria de cantas outras se establezan sobre esta mesma materia para tratamentos específicos e que se transmitan ao interesado sen limitación a través dos formularios de rexistro, contrato de xogo, canles de comunicación e consulta, e cantos puntos de contacto teñan lugar, co cal estas disposicións serán complementarias ás de carácter específico en todo aquilo que non as contradiga.

Os usuarios non rexistrados da Plataforma fano de forma voluntaria.

A finalidade do tratamento é poder proporcionar os servizos da Plataforma, que consisten en servizos de información a petición do usuario, ademais de ofrecer canles de intercomunicación.

Responsable do tratamento

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

 • NIF: A-86171964
 • Enderezo: c / Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid.
 • Teléfono: 900 11 23 13 / 91 596 23 00 (Servizo de Atención ao Cliente)
 • Contacto co Delegado de Protección de Datos:
  • Postal: SELAE, Rexistro de servizos de "Protección de datos", C / Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid
  • Electrónico: formulario de comunicación en www.loteriasyapuestas.es

Datos persoais, fins e prazo durante o cal se conservan os datos

En cumprimento do principio de limitación de finalidade, SELAE só solicitará e procesará os datos persoais axeitados, pertinentes e limitados en relación cos propósitos para os que son tratados, con fins determinados, explícitos e lexítimos. Os datos recollidos e o seu propósito específico, xunto co período de conservación e a consecuencia de non proporcionalos, son:

Datos persoais recompilados, recibidos por cesións e xerados

Finalidades

Prazo  Conservación

Consecuencia se non se proporcionan os datos

Enderezo IP do equipo informático do usuario

Permitir a intercomunicación entre o equipo do usuario e os servidores de SELAE

1 mes

Non podes usar a Plataforma.

Datos en formularios de consulta, exercicios de dereitos e contactos co Servizo de Atención ao Cliente e co Delegado de Protección de Datos.

 • Nome, primeiro e segundo apelido (segundo apelido, opcional).
 • Data de nacemento: día, mes e ano.
 • NIE ou NIF
 • Tratamento
 • Correo electrónico
 • Teléfono
 • Enderezo postal que inclúe o código postal
 • Canta información remita o usuario

 

Permitir recibir comunicacións dos usuarios e xestionar as respostas que poidan producirse.

5 anos

Non poderás enviar consultas, exercitar dereitos a través da Plataforma.

Base xurídica do tratamento

Os distintos compoñentes do tratamento implican varias bases lexítimas. Son:

 • Interese lexítimo mutuo das partes.
 • Consentimento do usuario.

Destinatarios dos datos persoais

Están previstas as seguintes cesións de datos persoais:

Non se fará ningunha outra comunicación a outras entidades, salvo as comunicacións que se produzan por obriga ou necesidade legal para entidades que, entre outras, inclúan:

 • As forzas e corpos de seguridade do Estado, os xuíces, o Ministerio Fiscal, os xulgados e tribunais e outras administracións ou autoridades públicas que o requiran no exercicio das súas competencias. Para efectuar a comunicación, é necesario un requirimento documentado que sexa pertinente.
 • Outros, como notarios, procuradores, fedatarios e avogados, para satisfacer necesidades xurídicas que poidan xurdir para a defensa legal dos intereses de SELAE.

Están previstas as seguintes transferencias:

Non hai transferencias a terceiros países nin a organizacións internacionais que non ofrecen garantías axeitadas, agás no caso de que o usuario proporcione un correo electrónico de contacto cuxo provedor de servizos poida estar incorrendo na mencionada situación.

Nótese que o provedor de servizos trata datos persoais en nome do interesado e non de SELAE, polo tanto, este aspecto é responsabilidade do usuario.

Exercicio de dereitos e Datos de Contacto do Delegado de protección de Datos

O usuario ten dereito a solicitar a SELAE o exercicio dos seus dereitos en relación aos seus Datos Persoais.
SELAE, como responsable do tratamento/ficheiro, garante aos interesados o exercicio dos dereitos de protección de datos legalmente establecidos, entre os que se inclúen solicitar o dereito:

 • De acceso aos seus datos persoais
 • De rectificación ou supresión dos seus datos persoais
 • De limitación do seu tratamento
 • A oporse ao tratamento
 • Á potabilidade dos datos
 • De exclusión de decisións automáticas
 • Calquera outros dereitos recolleitos na normativa vixente

O usuario pode exercer os seus dereitos:

 • Ben mediante solicitude escrita debidamente asinada remitida por correo postal a: SELAE, Rexistro, atención "Protección de Datos", C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid (ou aquela canle que o complemente ou substitúa, e, mentres que se manteña o requisito, notifíquese ao rexistro xeral da Axencia Española de Protección de Datos), coa referencia "Exercicio de Dereitos", indicando clara e expresamente o tratamento a que se refire o exercicio do dereito, a petición ou dereito que exercita así como nome, apelidos e dirección postal para a contestación, e achegando copia de documento de identificación fidedigna (DNI, NIE, Pasaporte ou Carné de Conducir) por ambas as caras, co fin de identificalo inequivocamente. SELAE tratará devanditos datos persoais sobre a base lexitimadora do cumprimento legal, coa finalidade única de responder o seu exercicio de dereitos.
 • Ben mediante solicitude remitida a través do Formulario de Protección de Datos ao Delegado de Protección de Datos nesta páxina: https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos.
  O usuario tamén ten dereito a contactar co Delegado de Protección de Datos de SELAE; contacto que poderá efectuar empregando os mecanismos anteriormente descritos.
  O usuario poderá retirar calquera consentimento que prestase sen que iso afecte á leximidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Quedan á súa disposición, ademais da modificación na Plataforma mediante autoservicio a través do correspondente panel de selección, e o Servizo de Atención ao Cliente, dirixirse ao Delegado de Protección de Datos.
  O usuario pode informarse, exercer os seus dereitos, remitir consultas e contactar co Delegado de Protección de Datos nesta páxina: https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos.

Reclamación ante unha autoridade de control

Os interesados teñen dereito a solicitar a protección da Axencia Española de Protección de Datos, unha autoridade independente para controlar o cumprimento das normas de protección de datos.

Existencia de decisións automatizadas (incluída a elaboración de perfís)

Os usuarios non están perfilados.

Non se toman decisións automatizadas.

Procedencia dos datos persoais

Todos os datos son recollidos do interesado.

OUTRAS DISPOSICIÓNS

Menores ou incapacitados

A Plataforma está dirixida a usuarios maiores de 18 anos.

A través da Plataforma non se recollen datos persoais nin se require información persoal de menores de 18 anos. O acceso á información e/ou rexistro na Plataforma de menores de 18 anos está totalmente prohibido.

Rexistro na Plataforma e contactos

No caso de que o usuario teña interese en acceder a determinados servizos condicionados ao rexistro previo, como participar nos xogos de SELAE vendidos a través da Plataforma e/ou recibir información de SELAE, así como contactar con SELAE, deberá completar os formularios ou aqueles outros medios para a adhesión do usuario ás condicións de uso dos servizos e contratos de xogo que se ofrecen en cada caso. Sen prexuízo do previsto nestas condicións, nos casos mencionados anteriormente, serán de aplicación preferente as condicións de tratamento de datos en cada caso establecidas e comunicadas ao usuario por SELAE a través dos formularios de rexistro e/ou contrato de xogo ou, de ser o caso, condicións doutros servizos particulares, e quedarán as estipulacións actuais como complementarias e de aplicación subsidiaria das anteriores en todo aquilo que non as contradiga.

Datos sensibles

SELAE non solicitará ao usuario datos sensibles. Non obstante, para o rexistro na Plataforma e sempre de acordo coa normativa de xogo aplicable, SELAE debe buscar a viabilidade do rexistro nas autoridades competentes; esta viabilidade baséase nos rexistros das prohibicións de acceso ao xogo polas autoridades competentes

Outros servizos (telemáticos, telefónicos e postais)

SELAE procesará os teus datos persoais para prestar servizos para os seguintes fins:

 • Contacto do público ou usuarios: Cando un interesado que non teña unha relación xurídica previa con SELAE realice calquera comunicación personalizada a SELAE por calquera medio, o interesado consentirá expresamente o posterior procesamento dos seus datos persoais por SELAE para poder atender, xestionar e enviar a información que, de ser o caso, sexa solicitada a SELAE. En calquera caso, os datos persoais recollidos para fins distintos do simple contacto ou atención do interesado serán considerados datos accidentais; a súa recadación non foi solicitada por SELAE, senón facilitada polo usuario de forma libre, e normalmente será cancelada de oficio salvo que sexa necesaria para o procesamento. Calquera dato sensible que o interesado poida enviar será cancelado de oficio.
 • Solicitude ou uso de servizos:Nos casos nos que o interesado solicite ou utilice algún dos servizos específicos para tal efecto e/ou realice e participe nos xogos, os datos de carácter persoal que se subministrarán en cada caso serán tratados, segundo o servizo solicitado ou utilizado e a actividade de xogo realizada polo usuario, para xestionar as devanditas actividades e permitir a xestión operativa e/ou comercial dos xogos de acordo co contido da normativa e as bases de cada un deles. Así mesmo, cando o usuario solicitase e/ou consentise o envío de información do servizo de xogo, servizos adicionais, comerciais e publicitarios de SELAE, os seus datos serán procesados para tales fins.
 • Solicitudes e/ou consultas:No caso de que o interesado contacte con SELAE para realizar consultas ou solicitar información, este procesamento de datos levarase a cabo co obxectivo de atender e responder ás comunicacións recibidas e enviar a información solicitada a SELAE, incluíndo información comercial e/ou publicitaria, cando exista consentimento para iso.
 • Servizo de solicitude de noticias e/ou descarga de aplicacións:Se se proporcionan os datos para a subscrición dun servizo de recepción de noticias ou a descarga dunha aplicación, os datos serán procesados para xestionar a descarga ou a subscrición ao devandito servizo, para permitir a identificación do usuario rexistrado cada vez que acceda ao servizo ou á aplicación subscritos/descargados, así como para enviar as novas ou boletíns de SELAE.
 • Subscrición a comunicacións comerciais:Cando o interesado acepta expresamente que desexa recibir comunicacións comerciais sobre produtos e/ou servizos de SELAE, os seus datos serán tratados para xestionar o envío destas comunicacións, así como a posible revogación do consentimento do usuario, oposición ao tratamento ou baixa no servizo.
 • Exercicio de dereitos de protección de datos:Cando un interesado contacte con SELAE para exercitar os seus dereitos sobre protección de datos, os seus datos serán tratados co fin de atender, xestionar e responder o exercicio do dereito.

Anonimización, agregación e usos posteriores

A información sobre o uso dos servizos (incluídos os datos persoais) pode estar anonimizada (con ou sen agregación previa) para, unha vez disociada, ser posteriormente utilizada por SELAE ou por terceiros para fins estatísticos, históricos, analíticos ou de investigación e para a mellora dos seus servizos.

Conformidade

De acordo co anterior, se o interesado non está de acordo co tratamento dos seus datos persoais por parte de SELAE, deberá absterse de utilizar os servizos de SELAE que requiren procesamento e comunicar ou enviar os seus datos persoais a SELAE a través de calquera medio como, sen limitación, correo electrónico, SMS, rexistro e alta cando corresponda nos servizos ofrecidos a través de sitios web, aplicacións e móbiles ou ao cubrir formularios, facendo unha navegación non rexistrada por sitios web, aplicacións e móbil.

Outros destinatarios de información

SELAE advirte o usuario que esta entidade é só responsable e garante a confidencialidade, seguridade e tratamento dos datos de conformidade con estas disposicións, en relación cos datos persoais recollidos do usuario a través da Plataforma, sen ter ningún tipo de responsabilidade dos tratamentos e usos posteriores de datos persoais que poidan ser realizados por terceiras empresas prestadoras de servizos da sociedade da información que puidesen acceder a estes datos por causa da prestación dos seus servizos ou do exercicio da súa actividade. Por terceiras empresas prestadoras de servizos da sociedade da información entenderanse, sen limitación, as persoas físicas ou xurídicas que presten os seguintes servizos:

 • transmisión a través dunha rede de comunicación de datos proporcionados polos destinatarios do servizo;
 • servizos de acceso á devandita rede;
 • servizos de almacenamento ou aloxamento de datos; e
 • subministración de contido ou información.

Do mesmo xeito, SELAE non se fai responsable dos tratamentos de datos realizados por terceiros que establezan ligazóns con SELAE nin daqueles responsables aos que a través de ligazóns SELAE remite os usuarios do seu sitio web ou os responsables das pasarelas de pago.

Calidade dos datos

SELAE advirte o interesado que, salvo a existencia dunha representación legalmente constituída, ningunha persoa pode usar a identidade doutra persoa e comunicar os seus datos persoais, de forma que o interesado en todo momento debe ter en conta que, se comunica datos persoais a través de calquera medio a SELAE, só pode incluír datos persoais que correspondan á súa propia identidade e que sexan adecuados, pertinentes, actuais, exactos e verdadeiros.

Para estes efectos, o interesado será o único responsable de calquera dano, directo e/ou indirecto, causado a terceiros ou a SELAE polo uso de datos persoais doutra persoa, ou dos seus propios datos persoais cando sexan falsos, erróneos, non actuais, inadecuados ou non pertinentes.

Do mesmo xeito, o interesado que comunique a SELAE a información persoal dun terceiro debe ter a debida autorización do terceiro e responderá ante SELAE e ante o terceiro por esta obriga, sen que SELAE teña que realizar ningunha acción adicional e exonerará a SELAE de toda responsabilidade.

Dereitos do interesado en materia de comunicacións comerciais

Infórmase a aqueles interesados que autorizaron a SELAE a enviar comunicacións comerciais por correo electrónico, SMS ou outros medios equivalentes de comunicación electrónica de que o usuario ten dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos con fins promocionais para a recepción de comunicacións comerciais, así como do dereito a revogar en calquera momento o consentimento dado para este efecto coa sinxela notificación da súa vontade a SELAE, en calquera momento.

Infórmase das seguintes opcións:

Cookies e beacons

Para obter información sobre os dispositivos de almacenamento e recuperación de datos nos equipos de terminais dos usuarios da Plataforma podes consultar a nosa Política de cookies.

Datos persoais publicados nos sitios web, aplicacións e teléfonos móbiles de SELAE

O usuario comprométese a non utilizar, procesar ou reproducir os datos persoais que publica SELAE na Plataforma, alén da súa mera visualización (nin mesmo cando se fai referencia á súa orixe), a menos que se obteña a autorización previa e consentimento expreso do interesado e/ou de SELAE para iso. Os datos persoais que se publican na Plataforma poden consistir, sen limitación, en calquera información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica ou calquera outra información relacionada con persoas físicas identificadas ou identificables, como nome, apelidos, enderezo IP, enderezo de correo postal e/ou de correo electrónico, fotos, vídeos e imaxes de eventos celebrados por SELAE. Polo tanto, todos os datos persoais (incluídas as imaxes, vídeos, textos, datos e calquera outra información publicada neste sitio web sobre persoas físicas identificadas ou identificables) só poden ser utilizados polo usuario titular deles co fin de participar nos servizos e contidos na forma establecida nas políticas de utilización da Plataforma e nestas estipulacións, para fins domésticos e no marco da lexislación vixente, e sen fins lucrativos ou comerciais de calquera natureza, e está expresamente prohibido calquera outro uso que os indicados, incluída a incorporación das imaxes ou datos a ficheiros ou tratamentos e/ou creación de bases de datos de persoas e/ou envío de publicidade ou cesión a terceiros, sen o consentimento informado previo do usuario, e sen que SELAE sexa responsable dos usos que os terceiros usuarios do sitio web ou da aplicación fagan contravindo as disposicións desta cláusula.

Actualización das estipulacións

Ocasionalmente, SELAE actualizará estas estipulaciones. Toda modificación será publicada y advertida en la Plataforma, debiendo tener en cuenta el usuario que, el tratamiento de los datos que hubiera comunicado a SELAE se regirá por las estipulaciones vigentes y publicadas en el momento en que haya proporcionado sus datos personales a SELAE, sin perjuicio de la aplicación preferente de los textos legales específicos al efecto, tal como textos informativos insertados en formularios de recogida de datos y/o condiciones de servicios particulares.

En calquera caso, será responsabilidade do usuario acceder periodicamente ás estipulacións publicadas en todo momento para coñecer a última versión vixente.

Redes sociais

As redes sociais son servizos prestados por terceiros provedores que permiten ao usuario participar nunha comunidade virtual con outros usuarios a través da cal poden xerar o seu propio perfil público onde é posible crear e compartir contidos, información e datos persoais con outros usuarios da rede. Nunha rede social os usuarios poden crear unha conta ou perfil para fins profesionais ou para fins persoais. O funcionamento da rede social está regulado, en primeiro lugar, polas condicións establecidas polo titular e/ou provedor da rede e, en segundo lugar, cando se trata de contas ou perfís con fins comerciais, polos termos e condicións establecidos polo responsable do perfil ou da conta comercial.

SELAE ten perfís nalgunhas redes sociais como, sen carácter excluínte, Facebook e Twitter. O usuario pode seguirnos e facerse fan de SELAE nas mencionadas redes sociais e nas distintas redes sociais que lle indicamos a través da Plataforma.

Os nosos sitios e páxinas oficiais en redes sociais están destinados a persoas maiores de 18 anos, polo que se o usuario quere formar parte dos nosos sitios e páxinas oficiais debe ser maior de 18 anos e ler atentamente as condicións e políticas publicadas por SELAE.

SELAE é responsable da administración dos sitios e das páxinas oficiais nas redes sociais sempre que sexan os sitios web e páxinas web oficiais orixinais e que, polo tanto, fosen creadas por SELAE.

Se o usuario se fai seguidor dos sitios e das páxinas oficiais de SELAE, o uso e tratamento dos seus datos persoais que se realicen a través deles estarán regulados polas condicións específicas proporcionadas e publicadas en cada sitio ou páxina oficial. O feito de converterse en amigo ou seguidor dos nosos sitios e páxinas oficiais nas redes sociais implica que o usuario acepta o tratamento dos seus datos segundo o establecido nas políticas e condicións que regulan o seu uso en cada caso.

SELAE non se fai responsable dos sitios e páxinas non oficiais que outros terceiros poidan crear nas redes sociais. É por iso que se recomenda ao usuario activar sempre a opción de seguir a SELAE a través dos nosos sitios web, aplicacións e móbiles.

SELAE é responsable do tratamento que realiza a través dos seus sitios e páxinas oficiais nas redes sociais. Se o usuario se converte en amigo ou seguidor dos nosos sitios e páxinas oficiais nas redes sociais, os seus datos persoais serán tratados para administrar correctamente o sitio web ou a páxina oficial, coñecer as súas opinións e comentarios, así como informar e facelo partícipe dos diferentes concursos, promocións e/ou eventos que realice SELAE a través dos sitios e das páxinas oficiais nas súas redes sociais.

En todo caso, informamos o usuario de que SELAE pode eliminar dos sitios e páxinas oficiais nas redes sociais calquera información que contraveña as normas establecidas nas condicións particulares que regulan os seus sitios e páxinas oficiais, as condicións xerais de uso establecidas polo provedor ou titular da rede social, e mais que contraveña as disposicións da lei, a moral, a orde pública e/ou as políticas e os manuais dos sitios web, aplicacións e móbiles de SELAE.

Do mesmo xeito, os titulares ou provedores de redes sociais poderán eliminar aqueles contidos que, de oficio ou a través dunha reclamación por parte doutro usuario, se opoñan ás regras ou normas de funcionamento impostas polo provedor de cada unha das redes.

Para deixar de seguir o sitio ou a páxina oficial de SELAE en calquera dos sitios ou páxinas oficiais nas redes sociais, o usuario debe seguir os pasos indicados nas condicións de funcionamento e uso de cada provedor da rede sen que SELAE poida intervir neste proceso. Non obstante, SELAE resérvase o dereito de crear, editar, modificar e/ou eliminar os sitios e/ou páxinas oficiais sen ter que informar con anterioridade o usuario.

Para facer calquera consulta sobre o procesamento de datos que é realizado dos seguidores nos sitios ou nas páxinas oficiais de SELAE nas redes sociais, o usuario pode contactar con SELAE a través de Asistencia ao Cliente (https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto), que é a canle máis rápida, directa e sinxela.

Para saber máis sobre as estipulacións de tratamento e protección de datos persoais e condicións de uso dos nosos sitios e páxinas oficiais nas redes sociais, o usuario pode visitar os avisos e estipulacións que se publican en cada un dos sitios e páxinas oficiais das diferentes redes sociais.

Sobre as condicións de tratamento e protección de datos persoais das aplicacións de SELAE

SELAE posúe diversas aplicacións que o usuario pode descargar nos seus equipos informáticos. Alén do tratamento dos enderezos IP e asignadores imprescindibles para a intercomunicación técnica entre equipos, as aplicacións, a menos que o indiquen, non recollen ningún outro dato persoal dos usuarios nin tratan este tipo de información. No caso de que unha aplicación recolla ou trate outros datos persoais, ofrecerá ao usuario a lectura das estipulacións correspondentes de tratamento e protección de datos persoais; estipulacións que o usuario debe ler antes de utilizar a aplicación, para aceptar ou non o tratamento de datos persoais indicados nela. A instalación e uso da aplicación móbil presupón que o usuario está de acordo coas estipulacións de tratamento e protección de datos.

Do mesmo xeito, SELAE informa de que algunhas das súas aplicacións poden incorporar utilidades relacionadas coa xeolocalización do usuario, aspecto do que en calquera caso será debidamente informado se puidese ocorrer.

Esta xeolocalización pode realizarse a través das aplicacións se o usuario ten a función de xeolocalización activada no seu dispositivo, e neste caso entenderase que o usuario autoriza a devandita xeolocalización coa aplicación de SELAE se usa a aplicación SELAE sen desactivar esta función no dispositivo. Non obstante, cando se active a xeolocalización, o usuario pode retirar o seu consentimento en calquera momento e sen ter que abandonar a aplicación.

Ademais, SELAE ofrece ao usuario recibir notificacións sobre produtos e servizos de xogos e promocións de SELAE a través das aplicacións. Para iso, ao descargar a aplicación solicitarase o seu consentimento para enviar estas notificacións. Se permite a recepción de notificacións, o usuario autoriza a SELAE a tratar o UUID (identificador universal único) do seu dispositivo para o envío de notificacións nos termos previstos nestas estipulacións. En calquera caso, o usuario pode darse de baixa en calquera momento e deixar de recibir notificacións sen ter que abandonar a aplicación, ou darse de alta, a través da configuración do dispositivo utilizado ou a través da propia aplicación na sección de Axustes.

Recomendacións para os usuarios

O usuario é o único responsable da adopción de medidas preventivas que protexan a conservación e o almacenamento no seu terminal de ficheiros e doutros contidos que poidan verse afectados durante a carga, instalación, visualización e uso da aplicación de servizos móbiles, así como a custodia e segredo de calquera tipo de claves e contrasinais de acceso e uso da aplicación, así como as consecuencias do uso erróneo ou fraudulento desta.

SELAE recomenda aos usuarios usar as últimas versións de programas informáticos para navegar en Internet dada a incorporación nestas de maiores medidas de seguridade.

SELAE recomenda aos usuarios utilizar os mecanismos de seguridade ao seu alcance (servidores web seguros, criptografía, sinatura dixital, firewall, etc.) para protexer a confidencialidade e integridade dos seus datos na medida en que sexa necesario, xa que existen riscos de suplantación da identidade ou violación das comunicacións.

SELAErecorda aos usuarios que Internet non é segura. Non obstante, existen e desenvólvense diferentes medios que permiten mellorar a protección dos teus datos. Entón, usa os medios á túa disposición para protexer os teus datos e as túas comunicacións, como o cifrado legalmente dispoñible para o correo electrónico confidencial e os códigos de acceso ao teu propio dispositivo cunha conexión a Internet.

SELAEadvirte os usuarios de que, cada vez que proporcionan información persoal a través de Internet por correo electrónico, grupos de novas, foros de discusión, etc., teñan en conta que esa información pode ser recollida e tratada para fins non desexados polos usuarios, polo que SELAErecomenda aos usuarios que se informen sobre as políticas de confidencialidade e tratamento de datos persoais dos sitios en liña que visitan.

SELAEadvirte os usuarios de que teñan en conta que, a non ser que usen mecanismos de cifrado, o correo electrónico en Internet non ten a súa confidencialidade asegurada. Do mesmo xeito, as mensaxes de correo e os foros de discusión poden estar suxeitos a falsificación e suplantación de identidade, que deben terse en conta sempre que se utilicen. Se o usuario non quere publicar o seu enderezo de correo electrónico, debe configurar o seu navegador para que non deixe o seu enderezo de correo electrónico nos servidores web aos que accede.

Finalmente, SELAE advirte da importancia de ler, comprender e aceptar as condicións particulares que se poden establecer antes da contratación dos produtos e servizos en liña deste sitio web e das aplicacións.

Última actualización: 1 de setembro de 2022

Copyright © Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.2022. Todos os dereitos reservados.