Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Como cobro os premios de resgardos comprados na rede comercial?

En Lotarías distinguimos os premios segundo a cantidade devengada en cada décimo ou resgardo. Así, chamamos premios menores aos inferiores a 2.000 € e premios maiores aos resguardos ou décimos que acumulen un importe igual ou superior a 2.000 €.


Premios menores:

Poderás cobrar os premios menores en calquera dos case 11.000 puntos de venda da Rede Comercial de Lotarías, despregados por toda a xeografía nacional, a partir do día seguinte ao do último sorteo no que participe a aposta.


Premios maiores:

Se resultaches agraciado con un premio maior, o premio cobrarase exclusivamente nas entidades financeiras autorizadas por SELAE.

Actualmente, unha extensa rede de máis de 6.000 oficinas bancarias ao longo de todo territorio estatal colabora na prestación deste servizo. A lista actualizada atópase dispoñible nos puntos de venda de Lotarías e tamén aquí:

Lembra que nas entidades financeiras non poderán facer efectivo o pago do premio sen solicitar dos perceptores dos premios a documentación e información necesaria para dar cumprimento ás obrigacións legais de identificación (normativa sobre prevención de branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, normativa fiscal ou normativa de calquera outra índole que resulte de aplicación).

Pasos a seguir para cobrar o teu premio:

Unha vez elixida a entidade colaboradora, recomendámosche que solicites cita previa para asegurar que che poidan atender adecuadamente. Non é obrigatorio dispor dunha conta bancaria na entidade elixida para o cobro do premio. Tampouco se aplicarán comisións para cobrar o mesmo.

O banco colaborador solicitarache o orixinal do teu documento de identidade (que deberá estar en vigor) e cumprimentar os formularios relacionados coa lei orgánica de protección de datos persoais (LOPD). Ademais, poida que a entidade bancaria solicíteche tamén información financeira relacionada co coñecemento dos seus clientes (KYC) para cumprir as súas obrigacións legais de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.

Cando o premio é compartido por un grupo de familiares, amigos, compañeiros de traballo, parellas, etc…  no caso de premios maiores a cobrar en entidades bancarias, a única peculiaridade é que deben acudir todos os titulares do premio para identificarse na entidade financeira. Se o grupo é numeroso e voluntariamente os agraciados así o prefiren, poden designar un representante para realizar as xestións en nome de todos. Este apoderamiento debe conferirse en documento público ante un notario, xa que falamos de importes elevados de caudais públicos, o que require ter certeza da quen e por que se paga.


Premios maiores de pago diferido:

Son aqueles premios nos que a norma do xogo obriga a que se paguen mensualmente.

Actualmente, este tipo de premios só se poden obter se se participou no xogo de EURODREAMS e obtívose un premio de primeira e/ou segunda categoría nalgún dos sorteos nos que participa o resgardo. Ademais, debe coincidir que non houbese máis de 3 premios para a primeira categoría e ata un máximo de 12 premios para a segunda, nas categorías agraciadas onde se conseguiu o premio. No caso de que se cumpriron estas excepcións, por normativa do xogo, o premio pasaría a recibirse por medio dun único pago.

A normativa do xogo de EURODREAMS só admite a participación de forma individual de  persoas físicas e non cabe o xogo compartido, é dicir, non está permitido compartir apostas nin participar en grupo. Por tanto, o premio só o pode cobrar unha persoa, e só pode ser persoa física.
 

Pasos a seguir para cobrar o teu premio de pago diferido:

Deberás presentarche nalgunha das entidades financeiras colaboradoras expresamente autorizadas por SELAE, á túa elección BBVA ou Caixabank.

Recomendámosche que solicites cita previa para asegurar que che poidan atender adecuadamente.

Lembra que non é obrigatorio dispor dunha conta bancaria na entidade elixida para o cobro do premio. Tampouco se aplicarán comisións para cobrar o mesmo.

O banco colaborador solicitarache o orixinal do teu documento de identidade (que deberá estar en vigor) e cumprimentar os formularios relacionados coa lei orgánica de protección de datos persoais (LOPD). Ademais, poida que a entidade bancaria solicíteche tamén información financeira relacionada co coñecemento dos seus clientes (KYC) para cumprir as súas obrigacións legais de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.

Terminadas as formalidades anteriores, a entidade bancaria subscribirá un contrato de recoñecemento de débeda polo que asumirá o compromiso de pagarche o importe do premio que obtiveches no prazo establecido nas condicións do xogo.

O pago das mensualidades iniciarase o día 15 ou inmediato hábil posterior desde o mes seguinte a aquel no que se dea cumprimento a estas formalidades, polo importe que corresponda, unha vez deducida a retención fiscal e por un tempo de 60 ou 360 meses dependendo do tipo de premio obtido.

Ten en conta que nun resgardo con cantidades de premio a pagar en diferido poden coexistir tamén outras contías de premios a pagar de forma inmediata. Se este é o teu caso, debes saber que cobrarás o premio que corresponda de maneira inmediata e o resto segundo informouse anteriormente, en pagos mensuais.

Todos os pagos mensuais dos premios diferidos abonaranse mediante transferencia bancaria a unha conta en euros aberta nun banco ou entidade financeira establecida en España ou noutro Estado membro da Unión Europea, polo que no caso de que non tiveses xa algunha deberás abrir unha conta.


En calquera dos casos, o límite exento do gravame especial sobre premios de Lotarías e apostas ascende a 40.000 €, de modo que todos os premios que non alcancen esta cantidade por décimo ou aposta están libres de imposto. 

Podes ter un resgardo con cantidade exenta por unha aposta premiada e ademais outra aposta premiada con parte de imposto aplicado. En calquera caso, pagaráseche a suma de todo co cálculo individualizado.

No caso de El Millón (xogo asociado a Euromillones), a exención é de 24.000 €, dado que soamente xógase 0,30 € e o límite exento do imposto aplica proporcionalmente no caso de apostas menores a 0,50 €.

Os premios superiores, e polo exceso sobre os 40.000 euros exentos, si soportan unha retención do 20%.

Se o precisas, podes obter un certificado de retencións fiscais pulsando aquí.

Por último, lembra que hai que estar atento porque os premios caducan transcorridos tres meses a partir do día seguinte á celebración do último sorteo asociado ás apostas recollidas no resgardo. A razón é que en moitos dos nosos xogos permitimos que se xoguen apostas a máis dun sorteo a través dun só resgardo (Euromillones para sorteos de martes e venres, Bonoloto todos os días ou Primitiva os luns, xoves e sábado).

Afortunadamente os usuarios poden consultar os premios de moitas formas: nos puntos de venda de Lotarías, nos diferentes medios de comunicación ou aquí mesmo, na web oficial e Apps oficiais.