Último acceso: Sesión: - Último acceso:

Principios

Política e principios 

En todas as súas operacións e actividades, Loterías ten un firme compromiso co Xogo Responsable, con base na seguinte política e principios:

Política de xogo responsable:

 • 1. Cumprir coa lexislación en materia de xogo e de xogo responsable, así como doutros compromisos que SELAE subscriba de forma voluntaria.
 • 2. Implantar todos os mecanismos, tanto preventivos como operativos, ao noso alcance para a venda de xogos a menores.
 • 3. Deseñar e implantar xogos que teñan un perfil baixo de risco de xogo problemático. 
 • 4. Promover unha cultura de Xogo Responsable en SELAE, a través da formación aos empregados, axentes de punto de venda e delegados e da actuación ética e responsable dos profesionais de SELAE co obxectivo minimizar un posible impacto negativo xerado polo xogo.
 • 5. Deseñar e implantar mecanismos que permitan aos nosos participantes ter control sobre o seu xogo.
 • 6.Impulsar a implantación de mecanismos de prevención e detección de comportamento de xogo de risco nos nosos participantes, implementando medidas oportunas nas nosas canles de venda. Así como, realizar o seguimento adecuado para previr os devanditos comportamentos.
 • 7. Promover o xogo responsable en todas as nosas accións comunicativas.
 • 8. romover estudos que nos permitan coñecer o impacto dos xogos nos nosos participantes e mellorar o noso modelo de Xogo Responsable.
 • 9. Promover unha publicidade responsable dos nosos xogos, que esta aliñada coa legalidade vixente, o noso modelo de xogo responsable e os nosos valores.
 • 10. Proporcionar o cidadán información precisa e adecuada para que poida levar a cabo dunha forma razoable e moderada as súas actividades de xogo, promocionando actitudes de Xogo Responsable. 
 • 11.Apoiar as iniciativas que contribúan a dar impulso ao Xogo Responsable e á minimización do impacto que algúns xogos poidan dar en certas persoas vulnerables. 
 • 12. Fomentar a axuda ás persoas con problemas co xogo a través de centros públicos ou entidades declaradas de ben público.
 • 13. Informar de maneira transparente sobre os resultados e as actuacións de Xogo Responsable realizadas.
 • 14. Promover a mellora continua no noso modelo de Xogo Responsable de SELAE.
 • 15.Poñer a política de Xogo Responsable a disposición de todas as partes interesadas.

Principios:

 • Incorporar mecanismos para evitar o acceso indebido ao xogo por parte dos menores.
 • Fomentar a integridade e a colaboración na loita contra o xogo ilegal.
 • Identificar as mellores prácticas con respecto ao xogo Responsable.
 • Introducir o Xogo Responsable como parte integral das súas operacións, establecendo regras caras co fin de asegurar o cumprimento da normativa aplicable e que os intereses dos xogadores e grupos vulnerables sexan protexidos.
 • Fomentar investigacións e/ou estudos co fin de contribuír á comprensión pola sociedade do impacto social do xogo, comunicando os seus resultados aos grupos de interese.
 • Proporcionar á público información precisa e adecuada para que poida facer unha selección razoable das súas actividades de xogo, promocionando actitudes de Xogo Reponsable.
 • Facilitar formación e información, en materia de Xogo Responsable, aos empregados de SELAE e implementar programas para os Axentes de Vendas.
 • Informar aos xogadores e Axentes de Vendas no referente a Centros Especializados de Axuda ou Asociacións, en caso de xogo excesivo.
 • Mellora continua nos seus programas de Xogo Responsable.