Darrer accés: Sessió: - Darrer accés:

Notificacions en les Apps o en el meu navegador

Si has triat rebre notificacions a la nostra App oficial o al navegador, t'enviarem generalment els pots en joc més cridaners, perquè no perdis l'oportunitat de guanyar-los.

Les notificacions en l'App es poden activar i desactivar des de la pròpia App, mitjançant el Menú principal, a l'opció d’Ajustaments -> Configuració:

Igualment, les notificacions que enviem al teu navegador es poden desactivar modificant la configuració del propi navegador. 

Per exemple, a Google Chrome

hauràs d'accedir a Configuració -> Configuració avançada -> Privacitat i seguretat -> Configuració de contingut -> Notificacions, i marcar la que vulguis permetre o bloquejar:

En el cas de Firefox

l'accés és a través d'Opcions -> Privadesa i seguretat -> Permisos -> Notificacions -> Configuració: